HETEROSEKSİST BAKIŞ İLE ROMANTİK İLİŞKİLERİN TOPLUMSAL GÖRÜNÜMLERİ

SOCIAL VIEWS OF ROMANTIC RELATIONSHIPS A HETEROSEXIST OUTLOOK

HETEROSEKSİST BAKIŞ İLE ROMANTİK İLİŞKİLERİN TOPLUMSAL GÖRÜNÜMLERİ

 
Author : Rabia Küçükdağ  , Ferhat KAYA, Fulya ŞENAY AVCI  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 538-557
DOI Number: :
Cite : Rabia Küçükdağ , Ferhat KAYA, Fulya ŞENAY AVCI, (2023). HETEROSEKSİST BAKIŞ İLE ROMANTİK İLİŞKİLERİN TOPLUMSAL GÖRÜNÜMLERİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 538-557. Doi: 10.35826/ijoess.3297.
    


Summary

With the gender culture, people's "who am I?" The answers given to the question “I am a woman-I am a man” represent a social and historical identity. The answers given are about how the identity of femininity and masculinity is filled with a social and historical perspective. Here, we are talking about an identity/identities that change and continue to change culturally, historically and socially. When the subject is examined, romantic relationships; It can be considered as the interaction form of individuals who define themselves with the identity of femininity and masculinity. These romantic interactions in the public sphere have a quality that means much more than the feeling of closeness that both parties feel to each other. The fact that it is a process that starts and continues with close relationships in his life has brought about the need to explore the meanings that men and women ascribe to these relationships and the dynamics of these relationships in the process. The dynamics of initiating the relationship are based on mutual representation of the parties to each other and interpretation of the represented meaning. For this reason, the meanings at the beginning of the relationship are the most important critical stage in the beginning of the relationship. For this reason, romantic relationships are not a concept that can be explained only through the identity of masculinity or femininity. It is shaped by the different dynamics that form it. In this study, it is aimed to show that romantic relationships are a subject that should be examined with various dynamics. The research was designed as a qualitative research. The study group of the research was carried out with 12 couples (total of 24 people) who were in a romantic relationship and the interview questions prepared by the authors were directed to the participants. The analysis of the data, on the other hand, tried to discover the dynamics of romantic relationships by determining certain themes on the axis of certain interview questions. During the research, the effect of historical, cultural and social factors is clearly seen in this form of relationship. Therefore, it is necessary to look at the form of power between couples over each other in the context of romantic relationships. The main result of the research is that the love relationship is not an individual one, but a relationship of account/interest with social causes and consequences.Keywords

Cultural reproduction, domination, romantic relationshipAbstract

Toplumsal cinsiyet kültürü ile insanın “ben kimim?” sorusuna verdiği “ben kadınım-ben erkeğim” yanıtları toplumsal ve tarihsel bir kimlik temsili yapmaktadır. Verilen yanıtlar kadınlık ve erkeklik kimliğinin içinin toplumsal ve tarihsel bakış açısıyla nasıl doldurulduğu ile alakalıdır. Burada kültürel, tarihsel ve toplumsal olarak değişen ve değişmeye devam eden bir kimlikten\kimliklerden söz edilmektedir. Konu incelendiğinde romantik ilişkiler; kendisini kadınlık ve erkeklik kimliği ile tanımlayan bireylerin, içerisinde bulundukları etkileşim biçimi olarak değerlendirilebilmektedir. Kamusal alandaki bu romantik etkileşimler her iki tarafın birbirine hissettiği yakınlık hissinden çok daha öte anlamlar taşıyan bir niteliğe sahiptir. Yaşamında yakın ilişkilerle başlayıp devam eden bir süreç olması kadının ve erkeğin bu ilişkilere yükledikleri anlamları ve bu ilişkilerin süreç içerisindeki dinamiklerini keşfetme gereğini getirmiştir. İlişkiyi başlatma dinamikleri karşılıklı olarak tarafların birbirini diğerine temsil etme ve temsil edilen anlamı yorumlama üzerine kuruludur. Bu sebeple ilişkinin başlangıcındaki anlamlar ilişkinin başlamasında en önemli kritik aşamadır. Bu sebeple romantik ilişkiler sadece erkeklik veya kadınlık kimliği üzerinden açıklanabilecek bir kavram değildir. Kendini oluşturan farklı dinamikler ile şekillenmektedir. Bu çalışmada da romantik ilişkilerin çeşitli dinamikler ile incelenmesi gereken bir konu olduğunu göstermek amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma olarak tasarlamıştır. Araştırmanın çalışma grubunu romantik ilişki içerisinde olan 12 çift (toplam 24 kişi) ile gerçekleştirilmiş katılımcılara yazarlar tarafından hazırlanan görüşme soruları yöneltilmiştir. Verilerin analizi ise belirli görüşme soruları ekseninde belirli temalar belirlenerek romantik ilişkilerin dinamikleri keşfedilmeye çalışılmıştır. Araştırma süresince tarihsel, kültürel ve toplumsal faktörlerin etkisi bu ilişki biçiminde net bir şekilde görülmektedir. Bu yüzden çiftler arasında birbirleri üzerindeki iktidar biçimine romantik ilişkiler bağlamında bakılması gerekmektedir. Araştırmanın temel sonucu aşk ilişkisinin tek başına bireysel değil, toplumsal sebep ve sonuçları olan bir hesap/çıkar ilişkisi olduğu yönündedirKeywords

Kültürel yeniden üretim, tahakküm, romantik ilişki.