PROBLEMS FACED BY EDUCATORS PROVIDED INSTRUMENT EDUCATION AT AMATEUR MUSIC EDUCATION INSTITUTIONS AND BILSEM (EXAMPLE OF SIVAS)

ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİ KURUMLARINDA VE BİLSEM’DE ÇALGI DERSLERİNİ YÜRÜTEN EĞİTİMCİLERİN KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER (SİVAS İLİ ÖRNEĞİ)

PROBLEMS FACED BY EDUCATORS PROVIDED INSTRUMENT EDUCATION AT AMATEUR MUSIC EDUCATION INSTITUTIONS AND BILSEM (EXAMPLE OF SIVAS)

 
Author : Selin Özdemir  , Berrin ÖZDEN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 558-572
DOI Number: :
Cite : Selin Özdemir , Berrin ÖZDEN, (2023). PROBLEMS FACED BY EDUCATORS PROVIDED INSTRUMENT EDUCATION AT AMATEUR MUSIC EDUCATION INSTITUTIONS AND BILSEM (EXAMPLE OF SIVAS). International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 558-572. Doi: 10.35826/ijoess.3295.
    


Summary

As one of the three main types of music education, amateur music education is an education that aims to obtain musical behaviors more interested and willingly not necessarily getting formal music education. The aim of this research is to examine and analyze the lesson durations, course contents and the problems that arise during and outside the classroom in the teacher education institutions affiliated to the Ministry of National Education in Sivas. This research aims to determine the opinions of educators who provide instrument education in amateur music education institutions. Qualitative research method was used as the research design. The study group of the research consists of educators working in four different amateur music education institutions within the borders of the Central District of Sivas province. In this study, a semi-structured interview form prepared by the researchers was used to determine the variables of the study. In the semi-structured interview form, a total of 12 questions, 2 of which were demographic and 10 of which were open-ended, were asked in order to determine the problems that the participants faced with the elaborate instrument training. The data obtained from the semi-structured interview form were analyzed through content analysis. In this study, in which 16 participants participated, it was concluded that it was preferred that the course duration was between 40-60 minutes. In addition, as a result of the research, it was concluded that there were problems such as absenteeism of students in instrument education lessons and not paying attention to instrument studies in the problems faced by educators. According to the results of the research, suggestions were made for instrument teaching methods and general education process in institutions that provide elaborate music education in Sivas.Keywords

Amateur music education, instrument education, science and art center.Abstract

Müzik eğitiminin üç ana türünden biri olan özengen (amatör) müzik eğitimi, bireyin zorunlu olarak müzik eğitimi alması değil daha çok ilgili ve istekli bir şekilde müziksel davranışlar kazandırmayı amaçlayan bir eğitimdir. Bu araştırma; Sivas ilindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özengen müzik eğitimi veren kurumlardaki eğitimcilerin, ders süreleri, ders içeriklerini ve özengen çalgı eğitiminde ders esnasında ve ders dışında ortaya çıkan problemleri incelemeyi ve analiz etmeyi amaçlamıştır. MEB’e bağlı özel kurslar, özengen müzik eğitiminin en çok talep gören kurumları arasındadır. MEB’e bağlı yaygın eğitim kurumları olarak Halk Eğitim Merkezi, özel kurslar ve Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitimler verilmektedir. Bu kurumdaki eğitimcilerin eğitim yönelimleri, öğrencileri ve çevresel ve fiziki öğretim ortamlarının belirlenmesi ve geliştirilmesi açısından özengen müzik eğitimi kurumlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırma özengen müzik eğitimi kurumlarında çalgı eğitimi veren eğitimcilerin görüşlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırma deseni olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Sivas ili Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan dört farklı özengen müzik eğitimi kurumlarında görev alan eğitimciler oluşturmaktadır. Bu araştırmada katılımcıların, araştırmanın değişkenlerini belirlemek için araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda katılımcıların özengen çalgı eğitimi ile ilgili karşılaştıkları problemleri belirlemek amacıyla 2’si demografik 10 tanesi açık uçlu soru olmak üzere toplam 12 soru sorulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. 16 katılımcının katıldığı bu çalışmada ders sürelerinin 40-60 dakika arasında yapılmasının tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, araştırmanın sonucunda eğitimcilerin karşılaştıkları problemlerde çalgı eğitimi derslerinde öğrencilerin devamsızlık durumu ve çalgı çalışmalarına özen gösterilmemesi gibi problemlerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre Sivas’taki özengen müzik eğitimi veren kurumlarda çalgı öğretim yöntemleri ve genel eğitim sürecine yönelik önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Özengen müzik eğitimi, çalgı eğitimi, bilim sanat merkezi.