MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA FLÜT-GİTAR İKİLİSİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

PROFESSIONALS’ OPINIONS ON THE UTILIZATION OF FLUTE-GUITAR DUO IN VOCATIONAL MUSIC EDUCATION INSTITUTIONS

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA FLÜT-GİTAR İKİLİSİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

 
Author : Zeynep Deniz UYAN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 53
Page : 1138-1152
DOI Number: :
Cite : Zeynep Deniz UYAN , (2023). MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA FLÜT-GİTAR İKİLİSİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 53, p. 1138-1152. Doi: 10.35826/ijoess.3294.
    


Summary

Primary institutions that offer professional music education are conservatories, “music education” departments attached to education faculties, and music departments attached to faculties of fine arts. Although various theoretical and practical field classes are taught and different curriculums are administered in these institutions during the undergraduate education period, varying in content and weekly hours, instrument education is the common ground of all. Playing in ensembles, which is considered to be one of the significant and supporting dimensions of instrumental education, appears in almost all undergraduate programs’ curriculums in different forms like orchestra, chamber music, correpetition, etc. Accompanied performance classes or instrument education classes are usually carried out with solo instruments and piano accompaniment. In chamber music lessons though, string ensembles, wind instrument ensembles, guitar ensembles, or diverse instrumental groups are formed. While these groups are formed, it is important that the instruments are balanced and compatible in respect of characteristics. It can be said that the flute-guitar duo has a substantial place in chamber music, both from the aspects of compatibility and ever-developing/enriching repertoire. The purpose of this study is to determine the status of the utilization of flute-guitar duos in vocational music education institutions, in consideration of the opinions of instructors. The research is based on a scanning model aimed at status determination, and “questionnaire-documentary scanning” techniques are used with a descriptive approach. The sample group of the research consists of faculty members teaching orchestra and/or chamber music classes in higher education institutions that offer professional music education in various cities, who were able to be reached and provided as participants. In the research’s conclusion, it is understood that the instructors partially prefer the flute-guitar duo and find it advantageous in many aspects. The scarcity of source books and hence repertoire is among the most mentioned problems. Inadequateness of performer students, differences in student levels, and the scantness of accordant flute-guitar repertoire with the curriculum and student levels are some of the other determined problems.Keywords

: Flute-guitar duo, instrument education, flute education, chamber music, flute-guitar repertoireAbstract

Mesleki müzik eğitimi veren kurumların başında Konservatuvarlar, Eğitim Fakültelerine bağlı Müzik Öğretmenliği Bölümleri ve Güzel Sanatlar Fakültelerine bağlı Müzik Bölümleri gelmektedir. Bu kurumlarda lisans öğretimi sürecinde, teorik ve uygulamalı çeşitli alan dersleri veriliyor ve farklı müfredatlar uygulanıyor olsa da, içerikleri ve saatleri çeşitlilik göstermekle beraber, çalgı eğitimi hepsinin ortak paydasıdır. Çalgı eğitiminin önemli ve destekleyici boyutlarından biri olduğu düşünülen “birlikte ya da eşlikli çalma” ise, lisans programı müfredatlarının hemen hepsinde orkestra, oda müziği, korrepetisyon gibi farklı biçimlerde yer almaktadır. Eşlikli çalma dersleri ve çalgı dersleri, genellikle solo çalgı ve piyano eşliği ile yürütülmektedir. Oda müziği derslerinde ise yaylı sazlar topluluğu, üflemeli sazlar topluluğu, gitar topluluğu veya farklı çalgı türlerinden gruplar oluşturulmaktadır. Topluluklar oluşturulurken çalgıların özellikleri bakımından dengeli ve uyumlu olması önemlidir. Flüt-gitar ikilisinin, gerek ses uyumları, gerekse giderek gelişen ve zenginleşen repertuvarı açısından oda müziğinde önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Bu araştırmanın amacı flüt-gitar ikilisinin mesleki müzik eğitimi veren kurumlardaki kullanım durumunu öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda incelemektir. Araştırmada durum tespitine yönelik tarama modeli esas alınmış, betimsel bir yaklaşımla anket ve belgesel tarama tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, ulaşılıp ankete katılımı sağlanabilen Türkiye’nin çeşitli illerindeki “mesleki müzik eğitimi” veren yüksek öğretim kurumlarında, flüt ve/veya oda müziği derslerini yürüten 15 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda öğretim elemanlarının flüt-gitar ikilisini kısmen tercih ettikleri ve birçok açıdan avantajlı buldukları anlaşılmaktadır. Kaynak kitap ve dolayısıyla repertuvar azlığı en çok belirtilen sorunlar arasındadır. Çalacak kişi yetersizliği, öğrenci seviyesi farklılıkları, seviyeye ve müfredata uygun flüt-gitar repertuvarının yetersizliği de belirlenen sorunlardandır.Keywords

Flüt-gitar ikilisi, çalgı eğitimi, flüt eğitimi, oda müziği, flüt-gitar repertuvarı