THE EFFECT OF EBA SUPPORTED APPLICATIONS ON STUDENTS' ACADEMIC SUCCESS IN GEOGRAPHY TEACHING

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA) DESTEKLİ UYGULAMALARIN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

THE EFFECT OF EBA SUPPORTED APPLICATIONS ON STUDENTS' ACADEMIC SUCCESS IN GEOGRAPHY TEACHING

 
Author : Alper HACIOĞLU  , Nurcan DEMİRALP  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 523-537
DOI Number: :
Cite : Alper HACIOĞLU , Nurcan DEMİRALP, (2023). THE EFFECT OF EBA SUPPORTED APPLICATIONS ON STUDENTS' ACADEMIC SUCCESS IN GEOGRAPHY TEACHING . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 523-537. Doi: 10.35826/ijoess.3293.
    


Summary

Developments in information and technology alter not only individuals but also societies. Countries also make arrangements for their education policies to follow along this situation. All kinds of content which are suitable for all grade levels were prepared with the Education Information Network (EBA) applications, which started with the online social platform service in the 2012-2013 academic year in Turkey. There are lecture videos,interactive presentations,topic summary and test and evaluation tools among these contents.Wİth these materials it is aimed to foster pupils’ achievement and the quality of education. In this survey, the effects of EBA contents and the content of the 10 grade text book approved by the Ministery of National Education on pupils’ academic achievements were examined. Within this framework, applications related to the learning outcome“ Students associates the features of rocks with the formation processses of landforms.” (A.10.1. 2005) and (10.1.4. 2018) in the” Natural Systems” unit in the geography textbook (10th grade) were fulfilled. The research was designed based on the experimental design with pre test -post test control group , which is one of the quantitative research methods.The research was conducted with the 10th grade students of High School which is located in Ayaş, Ankara in 2017-2018 Academic year. 2 classes as an experiment (forty-five students) and 2 classes as a control group (forty-six students) among six 10th grade classes from a secondary education institution affiliated to the Ministry of National Education were randomly selected. The study group consisted of 91 students. “Topography and Rocks Achievement Test” which was developed by the researcher was utilized as a data collection tool. The KR-20 value of 34 items in the data collection tool was found to be 0.836. Data collection tool was applied to control and experimental groups as pretest and posttest. At the end of the research, it was determined that there was a significant difference between the pretest-posttest academic achievement scores of the pupils in the experimental group in which EBA supported education was carried out. In the study, it is recommended to foster the use of EBA in geography teaching and to improve the quality and quantity of course contents.Keywords

Geography, geography education, EBA, material, educational technologiesAbstract

Bilgi ve teknolojideki gelişmeler yalnızca bireyleri değil, toplumları da değiştirmektedir. Ülkeler de bu duruma ayak uydurmak için eğitim politikalarında düzenlemeler yapmaktadır. Türkiye’de, 2012-2013 eğitim öğretim yılında çevrim içi sosyal platform hizmetiyle başlayan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamaları ile her sınıf seviyesine uygun her türlü içerik hazırlanmıştır. Bunlar arasında ders anlatım videoları, interaktif sunular, konu özeti ve ölçme ve değerlendirme araçları bulunmaktadır. Bu materyallerle öğrenci başarısı ve eğitimin niteliğinin artırılması hedeflenmiştir. Bu araştırmada, EBA içerikleri ile MEB tarafından onaylanan 10. sınıf ders kitabının içeriklerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda; 10. sınıf, doğal sistemler ünitesindeki CDÖP’ın A.10.1. (2005) ve 10.1.4. (2018) “Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.” kazanımıyla ilgili uygulamalar yapılmıştır. Çalışmada EBA Destekli içeriğin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan “öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen” e göre tasarlanmıştır. Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Ankara ili Ayaş ilçesinde bulunan Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Bu okuldaki altı şubeden oluşan 10. Sınıflar arasından rastgele seçim yöntemiyle iki şube deney (kırk beş öğrenci), iki şube kontrol grubu (kırk altı öğrenci) olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 46‘sı erkek, 45’i kız olmak üzere toplam 91 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Topoğrafya ve Kayaçlar Başarı Testi” kullanılmıştır. Veri toplama aracında bulunan 34 maddenin KR-20 değeri 0,836 bulunmuştur. Veri toplama aracı, kontrol ve deney gruplarına öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, EBA destekli öğretimin gerçekleştirildiği deney grubu öğrencilerinin öntest- sontest akademik başarı puanları arasında anlamlı bir fark oluştuğu belirlenmiştir. Çalışmada, coğrafya öğretiminde EBA’nın kullanımının artırılması ve ders içeriklerinin nitelik ve nicelik geliştirilmesi önerilir.Keywords

Coğrafya, coğrafya öğretim programı, EBA, materyal, eğitim teknolojileri