EXAMINATION OF THE OUTCOMES IN THE 7TH GRADE SOCIAL STUDIES CURRICULUM IN TERMS OF INTERDISCIPLINARY THEMATIC TEACHING APPROACH

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN DİSİPLİNLERARASI TEMATİK ÖĞRETİM ANLAYIŞI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE OUTCOMES IN THE 7TH GRADE SOCIAL STUDIES CURRICULUM IN TERMS OF INTERDISCIPLINARY THEMATIC TEACHING APPROACH

 
Author : Bahar Uzun  , Cengiz DÖNMEZ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 609-623
DOI Number: :
Cite : Bahar Uzun , Cengiz DÖNMEZ, (2023). EXAMINATION OF THE OUTCOMES IN THE 7TH GRADE SOCIAL STUDIES CURRICULUM IN TERMS OF INTERDISCIPLINARY THEMATIC TEACHING APPROACH. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 609-623. Doi: 10.35826/ijoess.3292.
    


Summary

Highlighting the individual characteristics in the teaching process required the use of many different methods. One of these methods is interdisciplinary thematic teaching approach. The factor that makes this approach different from other teaching methods is that it enables making connections by using the knowledge and skills of different disciplines effectively in the teaching process. The aim of the study carried out in this direction is to examine the 7th grade acquisitions in the Social Studies Curriculum in terms of interdisciplinary thematic teaching understanding. The qualitative research method was used in the study, andt data obtained were analyzed through document analysis. In the research, curriculum of Social Studies, Science, English, Mathematics, Religious Culture and Ethics, Music, and Visual Arts courses published in 2018 and curriculum of Turkish course published in 2019 were used as data collection tools. In the study, the results related to the courses and course outcomes in which the acquisitions in the 7th grade Social Studies Curriculum are compatible in terms of the interdisciplinary thematic teaching approach were interpreted by tabulating. As a result of the examination on the 7th grade Social Studies course outcomes, it was seen that the most associated course in terms of interdisciplinary thematic teaching approach was Turkish, while it was concluded that there are no association with English, and Religious Culture and Ethics course outcomes. In the analysis of Social Studies course learning areas, it was concluded that the most associations can be made in the learning area of "People, Places and Environments" in terms of interdisciplinary thematic teaching understanding. It has been concluded that the achievements in the "Production, Distribution and Consumption" and "Active Citizenship" learning areas cannot be associated with other courses.Keywords

Social studies, interdisciplinary teaching, thematic teachingAbstract

Öğretim sürecinde birey özelliklerinin ön plana çıkarılması birçok farklı yöntemin kullanılmasını gerektirmiştir. Bu yöntemlerden biri de disiplinlerarası tematik öğretim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımı diğer öğretim yöntemlerinden farklı kılan unsur ise öğretim sürecinde farklı disiplinlerin bilgi ve becerilerini etkin kullanarak ilişkilendirmeler yapılabilmesine olanak sağlamasıdır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmanın amacı Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’ndaki 7. sınıf kazanımların disiplinlerarası tematik öğretim anlayışı bakımından incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada, elde edilen veriler doküman incelemesi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2018 yılında yayınlanan Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, İngilizce, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Müzik, Görsel Sanatlar ve 2019 yılında yayınlanan Türkçe dersi öğretim programlarından yararlanılmıştır. Çalışmada, 7. sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer alan kazanımların disiplinlerarası tematik öğretim anlayışı bakımından uyumlu olduğu dersler ve ders kazanımları ile ilgili sonuçlar tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Buna göre 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarına yönelik yapılan inceleme sonucunda disiplinlerarası tematik öğretim anlayışı bakımından en fazla ilişkilendirme yapılabilecek dersin Türkçe olduğu görülürken, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kazanımları ile ilişkilendirme yapılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal Bilgiler dersi öğrenme alanlarına yönelik yapılan incelemede ise, disiplinlerarası tematik öğretim anlayışı bakımından en fazla ilişkilendirmenin “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanında yapılabileceği sonucuna ulaşılırken, “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” ile “Etkin Vatandaşlık” öğrenme alanlarında yer alan kazanımların diğer derslerle ilişkilendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Sosyal bilgiler, disiplinlerarası öğretim, tematik öğretim