COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN YER ADLARI KONUSUNDAKİ TUTUMLARI (Bir Ölçek Geliştirme Çalışması)

ATTITUDES OF GEOGRAPHY TEACHERS ON PLACE NAMES (A SCALE DEVELOPMENT STUDY)

COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN YER ADLARI KONUSUNDAKİ TUTUMLARI (Bir Ölçek Geliştirme Çalışması)

 
Author : Murat Gülbetekin    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 507-522
DOI Number: :
Cite : Murat Gülbetekin , (2023). COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN YER ADLARI KONUSUNDAKİ TUTUMLARI (Bir Ölçek Geliştirme Çalışması). International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 507-522. Doi: 10.35826/ijoess.3286.
    


Summary

The purpose of this study is to develop a valid and reliable measurement tool that can be used to reveal geography teachers' knowledge of place names. A systematic approach was followed to develop the measurement tool. In line with this purpose, the study was carried out in accordance with the methods of the research. The form created in the 2020-2021 academic year was applied to a total of 457 geography teachers working in secondary schools across Turkey who were contacted by the accessible sampling method and volunteered to participate in the survey. Both exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were conducted on the sample group. As a result of descriptive analysis, it was determined that the scale consists of 17 items and 3 sub-dimensions. The dimensions of the developed scale are named as length-depth level, geographical education relationship of place names and culture-affiliation relationship of place names. The Cronbach alpha reliability coefficient for the entire scale is .89, while the Cronbach alpha reliability coefficient for each sub-dimension is between .83 and .86. (first factor related to .83, second factor related to .86 and third factor related to .84). A confirmatory factor analysis was conducted as part of the validity of the scale. The result of the analysis confirmed a 3-factor structure. In conclusion, it was revealed that the scale measures the attitude towards place names in a valid and reliable way. A valid and reliable scale was developed that can be used to determine the attitudes of geography teachers about place names. At the end ogf the research, a valid and reliable scale was developed that can be used to determine the attitudes of geography teachers about place names.Keywords

Geography Education, Place Names, Scale Development, Measurement, ScaleAbstract

Bu çalışma coğrafya öğretmenlerinin yer adları konusundaki tutumlarını ortaya koymak için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için sistematik bir yaklaşım takip edilmiştir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerine uygun olarak tarama deseninde gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan form 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında erişilebilir örnekleme yöntemiyle ulaşılan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan Türkiye genelindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan toplam 457 coğrafya öğretmeni üzerinde uygulanmıştır. Örneklem grubu üzerinde hem açımlayıcı faktör analizi, hem de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı analiz sonucunda, ölçeğin 3 alt boyut ve 17 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Geliştirilen ölçeğin boyutları sırasıyla ilgi-kullanma düzeyi, yer adlve arı coğrafya eğitimi ilişkisi ve yer adları kültür-aidiyet ilişkisi olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin tamamı için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .89 iken her bir alt boyut için Cronbach alfa güvenirlik katsayıları .83 ile .86 arasındadır. (birinci faktöre ilişkin ,83, ikinci faktöre ilişkin ,86 ve üçüncü faktöre ilişkin ,84). Ölçeğin geçerliği çalışması kapsamında doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 3 faktörlü yapı doğrulanmıştır. Bulgular sonucunda ölçeğin yer adlarına karşı tutumu geçerli ve güvenilir şekilde ölçtüğü ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışma sonucunda coğrafya öğretmenlerinin yer adları konusundaki tutumlarını belirlemek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir.Keywords

Coğrafya Eğitimi, Yer Adları, Ölçek Geliştirme, Ölçme, Ölçek