SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHAR VE TÜRKİYE’DEKİ BOYUTU

SUICIDE AS A SOCIOLOGICAL FACT AND ITS DIMENSION IN TURKEY

SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHAR VE TÜRKİYE’DEKİ BOYUTU

 
Author : Gülbaşak DİKTAŞ YERLİ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 664-686
DOI Number: :
Cite : Gülbaşak DİKTAŞ YERLİ , (2023). SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK İNTİHAR VE TÜRKİYE’DEKİ BOYUTU. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 664-686. Doi: 10.35826/ijoess.3285.
    


Summary

Suicide is defined as the realization of death after the act of one's own will. The situation where the action does not result in death is expressed as a suicide attempt. Suicide can be considered as a complex phenomenon with many dimensions, so it is not possible to analyze or understand suicides that occur for only one reason. All changes and transformations in the social structure affect the phenomenon of suicide and cause differentiation in its speed. The aim of this research is to describe the dimensions of suicide in Turkey by explaining suicide as a sociological phenomenon. For this purpose, sociological theories of suicide are evaluated and suicides in Turkey are discussed and examined by years, taking into account age, gender, educational status, marital status, reason for suicide, region and provinces in each region. Research is a secondary data analysis study, which is one of the methods of obtaining quantitative data. In the study, suicide statistics obtained from the data on death and cause of death in the Population and Demographics Database of TUIK were used. From data on suicides published up to 2021, eleven years of data between 2011 and 2021 were analyzed to assess the change over time. According to the results of the research, Suicide increases in young adulthood and adulthood, It is seen more in men than in women, there is no difference when this situation is evaluated in terms of year or region. Suicide is more common in married people than in single, divorced and widowed people. Suicide rate is more common in socially and economically developed regions and cities. The prevalence and situation of suicides in the society should be investigated by taking into account their social and demographic characteristics, covering wider time periods and including variables such as economic status, occupation and residence conditions. It is important and necessary to reach data on the causes of suicides, to understand the phenomenon of suicide, to evaluate its sociological dimension, and to do what can be done to solve the problem. Investigating the social determinants that cause suicide will facilitate intervention in the structure in which suicide is produced and prevent suicides.Keywords

Sociological phenomenon, suicide, sociological theories of suicide, suicide rate.Abstract

İntihar, kişinin kendi isteğiyle yaptığı eylem sonrası ölümün gerçekleşmesi olarak tanımlanır. Eylemin ölümle sonuçlanmaması durumu ise intihar girişimi olarak ifade edilmektedir. İntihar çok boyutlu kompleks bir olgu olarak değerlendirilebilir, bu yüzden yalnızca tek sebeple gerçekleşen intiharları çözümlemek, anlamak olası değildir. Toplumsal yapı içerisindeki tüm değişim ve dönüşümler intihar olgusunu etkilemekte, hızında farklılaşmaya yol açmaktadır. Bu araştırmanın amacı, sosyolojik bir olgu olarak intiharı açıklayarak Türkiye’deki intiharın boyutlarını tanımlamaktır. Bu amaç doğrultusunda intiharı, sosyolojik bağlamda anlamlandırma çabası içerisindeki sosyolojik intihar teorileri değerlendirilmekte ve Türkiye’deki intiharlar yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, intihar nedeni, bölge ve her bölgedeki iller dikkate alınarak yıllara göre tartışılarak incelenmektedir. Araştırma, nicel veri elde etme yöntemlerinden biri olan ikincil veri çözümlemesi çalışmasıdır. Araştırmada, TUİK’in Nüfus ve Demografi veri tabanında yer alan ölüm ve ölüm nedenine ilişkin verilerden ulaşılan intihar istatistikleri kullanılmıştır. 2021 yılına kadar yayınlanan intiharlara ilişkin verilerden, zaman içerisindeki değişimin değerlendirilebilmesi için 2011 ile 2021 yılları arasındaki on bir yıllık veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre intiharın, genç yetişkinlik ve yetişkinlik dönemine denk gelen yaşlarda arttığı, erkeklerde kadınlardan daha fazla görüldüğü ve bu durum, yıl veya bölge özelinde değerlendirildiğinde herhangi bir farklılık olmadığı, evlilerde bekarlara, boşanmışlara ve eşi ölmüşlere oranla daha fazla olduğu; sosyal, ekonomik açıdan gelişmiş bölge ve şehirlerde intihar oranlarının daha fazla olduğu görülmektedir. Toplum içerisindeki intiharların yaygınlığı ve durumu toplumsal ve demografik nitelikleri dikkate alınarak daha geniş zaman dilimlerini kapsayan bir biçimde ve ekonomik durum, meslek, ikametgâh koşulları gibi değişkenleri de dahil ederek araştırılmalıdır. Özellikle intiharların nedenlerine ilişkin verilere ulaşmak intihar olgusunu anlamak, sosyolojik boyutunu değerlendirmek ve sorunun çözümüne yönelik yapılabilecekler açısından önemli ve gereklidir. İntihara neden olan sosyal belirleyenlerin araştırılması, intiharın üretildiği yapıya müdahale edilebilmesini ve intihar eylemlerinin önüne geçilmesini kolaylaştıracaktır.Keywords

Sosyolojik olgu, intihar, sosyolojik intihar teorileri, intihar oranı.