ORGANIZATIONAL INNOVATIVENESS IN THE CONTEXT OF DISTRIBUTED LEADERSHIP AND SOCIAL CAPITAL

DAĞITIMCI LİDERLİK VE SOSYAL SERMAYE BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK

ORGANIZATIONAL INNOVATIVENESS IN THE CONTEXT OF DISTRIBUTED LEADERSHIP AND SOCIAL CAPITAL

 
Author : Mehmet Tufan YALÇIN  , Ömür ÇOBAN, Ömer KOÇAK, Ayhan İNCEDAL  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 687-705
DOI Number: :
Cite : Mehmet Tufan YALÇIN , Ömür ÇOBAN, Ömer KOÇAK, Ayhan İNCEDAL, (2023). ORGANIZATIONAL INNOVATIVENESS IN THE CONTEXT OF DISTRIBUTED LEADERSHIP AND SOCIAL CAPITAL. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 687-705. Doi: 10.35826/ijoess.3277.
    


Summary

In today’s world where changes are experienced faster, it is vital for organizations to adapt to these changes and be open to innovations. Current research shows that the management approach is effective in organizational innovation. The concept of leadership has begun to change in contemporary management approaches, and pluralistic leadership approaches have come to the forefront by moving away from the solo leadership approach. The reflections of these approaches on educational administration are seen as school leadership, teacher leadership and distributed leadership. The aim of this study is to examine the mediating role of teachers’ social capital in the relationship between school principal’s distributed leadership and organizational innovativeness. Data collected from 614 school principals participating in the TALIS 2018 and data were analysed using structural equation modelling. To test the four hypotheses specified within the scope of the research model, items related to organizational innovation, social capital and distributed leadership were used. Additionally, we added the location and type of school as a control variable. Analyses showed that the scales were valid and reliable, and the data showed a normal distribution. The results revealed that school principals who show distributed leadership support social capital development in their schools and that such social capital development increases organizational innovation. Another result indicated that social capital has a mediating effect in the relationship between distributed leadership and organizational innovativeness. Distributed leadership skills of school principals should be developed to ensure the social capital development of stakeholders in schools and to implement innovative practices. In this context, we recommended policy-makers to develop practices and to arrange pre-service and in-service trainings. On the other hand, researchers should develop new models that reveal the effects of leadership behaviours on organizational innovation and use different variables as mediators in these models.Keywords

Distributed leadership, social capital, organizational innovativeness, TALIS 2018.Abstract

Değişimlerin daha hızlı yaşandığı günümüzde örgütlerin bu değişimlere uyum sağlaması ve yeniliklere açık olması örgütlerin devamlılığı açısından hayati öneme sahiptir. Güncel araştırmalar örgütsel yenilikçilikte yönetim anlayışının etkili olduğunu göstermektedir. Çağdaş yönetim anlayışlarında liderlik kavramı değişmeye başlamış ve solo liderlik anlayışından uzaklaşılarak çoğulcu liderlik yaklaşımları ön plana çıkmıştır. Bu yaklaşımların eğitim yönetimine yansımaları ise okul liderliği, öğretmen liderliği ve dağıtımcı liderlik olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı da okul müdürünün dağıtımcı liderliği ve örgütsel yenilikçilik ilişkisinde öğretmenlerin sosyal sermayesinin aracı rolünü incelemektir. Bu çalışmanın amacına ulaşmak için, Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi [Teaching and Learning International Survey- TALIS] 2018'e katılan ortaokul ve liselerde görev yapan 614 okul müdüründen toplanan veriler yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma modeli kapsamında belirtilen dört hipotezin test edilmesi için örgütsel yenilikçilik, sosyal sermaye ve dağıtımcı liderlik ile ilgili maddeler kullanılmıştır. Ayrıca modele okulun konumu ve türü kontrol değişkeni olarak eklenmiştir. Yapılan analizlerde ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu, verilerin ise normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Sonuçlar, dağıtımcı liderlik gösteren okul müdürlerinin okullarında sosyal sermaye geliştirmeyi desteklediğini ve bu tür sosyal sermaye gelişiminin örgütsel yenilikçiliği artırdığını ortaya koymuştur.  Diğer bir sonuç ise sosyal sermaye gelişiminin, dağıtımcı liderlik ile örgütsel yenilikçilik arasındaki ilişkiye aracılık ettiğini göstermiştir. Okullarda paydaşların sosyal sermaye gelişimlerini sağlamak ve hayata geçirilmek istenen yenilikçi uygulamalar için okul müdürlerinin dağıtımcı liderlik becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda politika yapıcılar ve karar vericiler için okul müdürlerinin liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar geliştirmeleri hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler düzenlemeleri önerilmektedir. Araştırmacılar ise liderlik davranışlarının örgütsel yenilikçilikteki etkilerini ortaya koyan yeni modeller geliştirebilir ve bu modellerde farklı değişkenleri aracı olarak kullanabilirler.Keywords

Dağıtımcı liderlik, sosyal sermaye, örgütsel yenilikçilik, TALIS 2018.