ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL MUTLULUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER’S PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL IMAGE AND THEIR ORGANIZATIONAL HAPPINESS

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL MUTLULUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 
Author : Gül Ayşe Şensu  , Tevfik UZUN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 492-506
DOI Number: :
Cite : Gül Ayşe Şensu , Tevfik UZUN, (2023). ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL MUTLULUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 492-506. Doi: 10.35826/ijoess.3276.
    


Summary

Organizational image consists of perceptions, thoughts and impressions of all stakeholders about the organization. The organizational image that the organizations have and perceived by the employees can affect the attitudes and behaviors of the employees. Organizational image perceptions of employees are associated with many variables such as organizational commitment, psychological well-being, identification, job satisfaction, organizational citizenship behavior and performance. The same is true for school organisations. The positive perceptions of the teacher about the school can have positive results on the organizational attitudes and behaviors of the teacher. The aim of this study is to examine the relationship between teacher’s perceptions of organizational image and their organizational happiness. In the research, a relational survey model has been used. The sample of the research consıst of teachers working in secondary schools in the central district of Giresun province in the academic year of 2021. In order to collect data in the research, 'Organizational Image Scale' and 'Organizational Happiness Scale' were used. The Cronbach Alpha value for the Organizational Image Scale is .92. The Cronbach Alpha value for the Organizational Happiness Scale is .93. Due to the fact that the research data were obtained during the covid19 pandemic process, the forms were collected online and face to face. While analyzing the data, t-test, ANOVA, correlation and regression analyzes were used. According to the results of the research, teachers' perception of organizational image and organizational happiness (grand total) are at a moderate level. There is a moderately positive and significant relationship between organizational image and happiness (general total). There are positive relationships between the sub-dimensions of organizational image perception, quality, appearance, social, infrastructure and program image, and positive emotions and potential realization sub-dimensions, which are sub-dimensions of organizational happiness. There are negative relationships between quality, appearance, social, infrastructure and program image, which are the sub-dimensions of organizational image perception, and negative emotions, which is the sub-dimension of organizational happiness. At the same time, teachers' organizational image perceptions significantly predict their organizational happiness. It is thought that the results obtained will make important contributions to both the organization and the theory of educational management and its practitioners.Keywords

İmage, happiness, organizational image, organizational happinessAbstract

Örgütsel imaj, tüm paydaşların örgüte dair algıları, düşünceleri ve izlenimlerinden oluşmaktadır. Örgütlerin sahip oldukları ve çalışanlar tarafından algılanan örgütsel imaj çalışanların tutum ve davranışlarını etkileyebilmektedir. Çalışanların örgütsel imaj algıları, örgütsel bağlılık, psikolojik iyi oluş, özdeşleşme, iş doyumu, örgütsel vatandaşlık davranışı ve performans gibi birçok değişkenle ilişkili görülmektedir. Aynı durum okul örgütleri için de geçerlidir. Öğretmenin okuluna ilişkin sahip olduğu olumlu algılar, öğretmenin örgütsel tutum ve davranışları üzerinde olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ile mutlulukları arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini; 2021 yılında Giresun ili Merkez ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla, ‘Örgütsel İmaj Ölçeği’ ve ‘Örgütsel Mutluluk Ölçeği’ kullanılmıştır. ‘Örgütsel İmaj Ölçeği’ ne ilişkin Cronbach Alpha değeri .92’dir. ‘Örgütsel Mutluluk Ölçeği’ne ilişkin Cronbach Alpha değeri .93’dir. Araştırma verilerinin covıd19 pandemi sürecinde elde edilmesi dolayısıyla formlar online ve yüz yüze olarak toplanmıştır. Veriler analiz edilirken t- testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, öğretmenlerin örgütsel imaj algısı ve örgütsel mutlulukları (genel toplam) orta düzeydedir. Örgütsel imaj ile mutluluk (genel toplam) arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Örgütsel imaj algısının alt boyutları olan kalite, görünüm, sosyal, alt yapı ve program imajı ile örgütsel mutluluğun alt boyutları olan olumlu duygular ve potansiyelini gerçekleştirme alt boyutu arasında pozitif yönlü ilişkiler bulunmaktadır. Örgütsel imaj algısının alt boyutları olan kalite, görünüm, sosyal, alt yapı ve program imajı ile örgütsel mutluluğun alt boyutu olan olumsuz duygular alt boyutu arasında negatif yönlü ilişkiler bulunmaktadır. Aynı zamanda öğretmenlerin örgütsel imaj algıları, örgütsel mutluluklarını anlamlı olarak yordamaktadır. Elde edilen sonuçların hem örgüt hem de eğitim yönetimi teorisine ve uygulayıcılarına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords

İmaj, mutluluk, örgütsel imaj, örgütsel mutluluk