BİST 100 İŞLETMELERİNDE NAKİT AKIŞ PROFİLLERİNİN TESPİTİ VE CRITIC TABANLI MOORA YÖNTEMİNE GÖRE FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

DETERMINATION OF CASH FLOW PROFILES IN BIST 100 BUSINESSES AND INVESTIGATION OF THEIR FINANCIAL PERFORMANCE ACCORDING TO CRITIC-BASED MOORA METHOD

BİST 100 İŞLETMELERİNDE NAKİT AKIŞ PROFİLLERİNİN TESPİTİ VE CRITIC TABANLI MOORA YÖNTEMİNE GÖRE FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

 
Author : Hasan Şenol    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 228-257
DOI Number: :
Cite : Hasan Şenol , (2023). BİST 100 İŞLETMELERİNDE NAKİT AKIŞ PROFİLLERİNİN TESPİTİ VE CRITIC TABANLI MOORA YÖNTEMİNE GÖRE FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 228-257. Doi: 10.35826/ijoess.3274.
    


Summary

While businesses make their financial analysis and planning according to the balance sheet and income statement, businesses that want to make more accurate decisions also benefit from the cash flow statement. In this context, businesses are divided into profiles according to the criteria determined by Gup et al., based on cash flows from operating activities, cash flows from investment activities and cash flows from financial activities, which are the components of the cash flow statement. In this study, cash flow profiles developed by Gup et al. were determined according to the 2012-2021 cash flow table data of 47 companies traded in the Borsa Istanbul (BIST) 100 index. According to their cash flow profiles, 57.87% of the companies are 2nd profile “successful businesses”, 23.19% are 4th profile “growing businesses”, 8.51% are 3rd profile “declining or restructuring companies”. ” and 8.30% clustered in the 6th Profile “fast growing young business” profiles. The CRITIC-based MOORA method, one of the multi-criteria decision-making methods, was used in the ranking, which was made by taking into account the cash flow profiles of the companies. Which of the criteria determined in the ranking of the companies will be explained better by the CRITIC method, and the ranking of these companies according to the determined criteria was made by the MOORA method. According to the criteria weighting made with the CRITIC method, the most important criteria to be taken as a basis for the ranking of the companies were determined as leverage ratio, group model score, stock return, market value / book value ratio, price earnings ratio, total debt and earnings per share. EGEEN, KUTPO, SASA, HEKTS and OTKAR were identified as the top 5 companies in the ranking based on the MOORA method, taking into account the financial ratios and the group model score.Keywords

BIST 100, cash flow statement, cash flow profiles, critic method, moora method.Abstract

İşletmeler finansal durum analizlerini ve planlamalarını bilanço ve gelir tablosuna göre yaparken daha isabetli karar almak isteyen işletmeler nakit akış tablosundan da yararlanmaktadır. Bu bağlamda nakit akış tablosu bileşenleri olan işletme faaliyetlerinden nakit akışları, yatırım faaliyetlerinden nakit akışları ve finansal faaliyetlerden nakit akışlarından hareketle Gup ve arkadaşları tarafından belirlenen kriterlere göre işletmeler profillere ayrılmıştır. Bu çalışmada Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksinde işlem gören 47 şirketin 2012-2021 yılları nakit akış tablosu verilerine göre Gup ve arkadaşları tarafından geliştirilen nakit akış profilleri belirlenmiştir. Nakit akış profillerine göre şirketlerin çoğunluğunun %57,87’sinin 2.profil “başarılı işletme” olduğu, %23,19’unun 4.profil “büyüyen işletme” olduğu, %8,51’inin 3.profil “gerileyen yada yeniden yapılanan” ve %8,30’unun 6. Profil “hızlı büyüyen genç işletme” profillerinde kümeleştiği görülmüştür. Şirketlerin nakit akış profillerini de dikkate alarak yapılan sıralamada ise çok kriterli karar verme yöntemlerinden CRITIC tabanlı MOORA yöntemi kullanılmıştır. Şirketlerin sıralamasında belirlenen kriterlerden hangisinin daha iyi açıklayacağı CRITIC yöntemi ile bu şirketlerin belirlenen kriterlere göre sıralaması ise MOORA yöntemi ile yapılmıştır. CRITIC yöntemi ile yapılan kriter ağırlıklandırmasına göre şirketlerin sıralamasında baz alınacak en önemli kriterler sırasıyla kaldıraç oranı, gup model puanı, hisse senedi getirisi, piyasa değeri/ defter değeri oranı, fiyat kazanç oranı, toplam borç, hisse başına kar ve hisse başına piyasa değeri olarak belirlenmiştir. MOORA yöntemine göre finansal oranlar ve gup model puanı dikkate alınarak yapılan sıralamada ilk 5 şirket EGEEN, KUTPO, SASA, HEKTS ve OTKAR olarak tespit edilmiştir.Keywords

BİST 100, nakit akış tablosu, nakit akış profilleri, critic yöntemi, moora yöntemi.