TESTING THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION IN SPORTS, SELF-EFFICACY AND ATTITUDE TO SPORT BY STRUCTURAL EQUATION MODELING

SPORDA GÜDÜLENME, ÖZ YETERLİK VE SPORA YÖNELİK TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE SINANMASI

TESTING THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION IN SPORTS, SELF-EFFICACY AND ATTITUDE TO SPORT BY STRUCTURAL EQUATION MODELING

 
Author : ZARİFE TAŞTAN  , Mehmet Akif ZİYAGİL  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 396-409
DOI Number: :
Cite : ZARİFE TAŞTAN , Mehmet Akif ZİYAGİL, (2023). TESTING THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION IN SPORTS, SELF-EFFICACY AND ATTITUDE TO SPORT BY STRUCTURAL EQUATION MODELING. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 396-409. Doi: 10.35826/ijoess.3273.
    


Summary

Nowadays, as technology advances, individuals spend less time participating in sports, while the prevalence of ailments such as obesity, high blood pressure, cholesterol, and cardiovascular disease rises. Sports have been shown in studies to improve both physical and mental development. Aside from being physically adaptation, participating in sports may help you cope with stress, overcome sadness and anxiety, and live a happier and more fulfilling life. The purpose of this study was to predict the self-efficacy and motivation levels of university students from the School of Physical Education and Sports/Faculty of Sports Sciences, as well as their attitudes toward sports, and to test the relationship between them using the structural equation model. 957 students (Nfemale =408, Nmale =549) studying at the School of Physical Education and Sports / Faculty of Sports Sciences of different universities participated in the study. The "Sport Motivation Scale II," "General Self-Efficacy Scale," and "Sport-Oriented Attitude Scale" were used to collect data. The structural equation model was used to evaluate the structural relationship between attitude toward sports, self-efficacy, and sport motivation. Path Analysis were used to uncover the theoretically accepted relationship between students' sports motivation, self-efficacy, and attitudes about sports. The structural equation model built for the entire sample group was determined to be significant as a consequence of the research. According to the study's findings, students' motivation and self-efficacy levels in sports positively and significantly predict their attitude toward sports.Keywords

Attitude, self-efficacy, motivation in sports, structural equation model (SEM)Abstract

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile birlikte, insanların spora ayırdığı süre azalmış ve bununla beraber insanlarda obezite, tansiyon kolesterol ve kardiyovasküler gibi rahatsızlıkların görülme sıklığı artmıştır. Yapılan çalışmalar, sporun fiziksel ve zihinsel gelişimi üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Spor yapmak, fiziksel olarak sağlıklı olmanın yanı sıra stresle başa çıkmayı, depresyon ve kaygıdan kurtulmayı, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmeyi sağlamaktadır. Bu çalışmada, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin öz yeterlik ve sporda güdülenme düzeylerinin, spora yönelik tutumlarını tahmin etmeleri ve kendi aralarındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeli ile sınanması amaçlanmıştır. Çalışmaya farklı üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 957 öğrenci ( N_kadın =408, N_erkek =549) katılmıştır. Veriler "Sporda Güdülenme ölçeği II", "Genel Öz Yeterlik Ölçeği" ve "Spora Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Spora yönelik tutum, öz yeterlik ve sporda güdülenme arasındaki yapısal ilişki yapısal eşitlik modeli ile sınanmıştır. Öğrencilerin sporda güdülenme, öz yeterlik ve spora yönelik tutumları arasındaki kuramsal olarak varlığı kabul edilen ilişkiyi ortaya koymak için YEM, Path (Yol) Analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, tüm örneklem grubu için kurulan yapısal eşitlik modeli anlamlı bulunmuştur. Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin sporda güdülenme ve öz yeterlik düzeylerinin spora yönelik tutumu pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir.Keywords

Tutum, öz yeterlik, sporda güdülenme, yapısal eşitlik modeli (yem)