ONLINE PSYCOEDUCATION PROGRAMS: A SYSTEMATIC REVIEW

ÇEVRİMİÇİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMLARI: SİSTEMATİK BİR İNCELEME

ONLINE PSYCOEDUCATION PROGRAMS: A SYSTEMATIC REVIEW

 
Author : Yavuz BOLAT  , İrem ERDOĞAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 766-786
DOI Number: :
Cite : Yavuz BOLAT , İrem ERDOĞAN, (2023). ONLINE PSYCOEDUCATION PROGRAMS: A SYSTEMATIC REVIEW. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 766-786. Doi: 10.35826/ijoess.3268.
    


Summary

Changing life conditions have brought new developments and the need for online applications has increased. One of the areas where this need is felt is the field of psychological counseling and guidance (PCG), which is one of the areas of specialization where structured group practices called group guidance/group psychoeducation are carried out the most. The ease with which technology is offered to users, such as accessibility and accessibility, has allowed the work carried out by psychological counselors to be transferred to online environments. In this context, it seems important to have detailed information about online psychoeducation programs and to provide resources to experts who will work in the relevant field. The aim of the research is to evaluate the scientific reports on "online psychoeducational programs" between 2010-2022. In order to systematically examine the scientific reports made within the scope of the relevant years, the document review method was preferred. As a result of the systematic review carried out, it is seen that the number of studies conducted in Turkish and English is equal, with 65% of the scientific reports being made by female researchers. It was concluded that all of the scientific reports were made by the advisors with the title of professor, the most among the advisor titles of the scientific reports within the Institute of Educational Sciences and the Department of Guidance and Psychological Counseling. It is seen that 55% of the scientific reports examined are in the type of articles, the most preferred type of research is quantitative research with 50%, when the research models are examined, it is seen that the experimental research model is used the most with 55%, and 38% of the research populations are universities. In the scientific reports examined, it was concluded that the sampling preference was random sampling with 38%, students were the data sources with 72%, scales were the most preferred data collection tools, and statistical analysis methods were the most preferred among the data analysis methods.Keywords

Online psychoeducation program, counselor, systematic analysis.Abstract

Değişen hayat koşulları yeni gelişmeleri beraberinde getirmiş, çevrimiçi uygulamalara duyulan gereksinim artmıştır. Bu ihtiyacın hissedildiği alanlardan biri de grup rehberliği/grup psikoeğitimi olarak adlandırılan yapılandırılmış grup uygulamalarının en fazla gerçekleştirildiği uzmanlık alanının başında gelen psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) alanıdır. Teknolojinin kullanıcılara ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik gibi kolaylıklar sunması psikolojik danışmanlar tarafından yürütülen çalışmaların çevrimiçi ortamlara taşınmasına olanak sağlamıştır. Bu bağlamda çevrimiçi psikoeğitim programları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak, ilgili alanda çalışacak uzmanlara bu konuda kaynak sağlamak önemli görünmektedir. Araştırmanın amacı, 2010-2022 yılları arasında “çevrimiçi psikoeğitim programları” ile ilgili bilimsel raporların değerlendirilmesidir. İlgili yıllar kapsamında yapılmış olan bilimsel raporları sistematik olarak incelemek amacı için doküman incelemesi yöntemi tercih edilmiştir. Gerçekleştirilen sistematik inceleme sonucunda bilimsel raporların %65’inin kadın araştırmacılar tarafından yapıldığı Türkçe ve İngilizce dilinde yapılan araştırma sayılarının eşit olduğu görülmektedir. Bilimsel raporların tümünün Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı bünyesinde bilimsel raporların danışman unvanları içerisinde en fazla profesör unvanlı danışmanlar tarafından yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen bilimsel raporların %55’inin makale türünde olduğu, %50 ile en fazla tercih edilen araştırma türünün nicel araştırma türü olduğu, araştırma modelleri incelendiğinde de %55 ile en fazla deneysel araştırma modelinin kullanıldığı, araştırma evrenlerinin %38’nun üniversite olduğu görülmektedir. İncelenen bilimsel raporlarda örnekleme tercihi olarak da %38 ile seçkisiz örnekleme türünde olduğu, veri kaynakları olarak %72 ile öğrencilerin olduğu, veri toplama araçlarından en fazla tercih edilenin ise ölçekler olduğu ve veri analiz yöntemlerinden en fazla istatiksel analiz yöntemlerinin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

Çevrimiçi psikoeğitim programı, psikolojik danışman, sistematik analiz.