Z KUŞAĞININ EŞ SEÇME STRATEJİLERİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ

PARTNER CHOOSING STRATEGIES OF GENERATION Z: CASE OF ERZİNCAN

Z KUŞAĞININ EŞ SEÇME STRATEJİLERİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ

 
Author : İBRAHİM AKSAKAL  , İBRAHİM AKKAŞ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 273-292
DOI Number: :
Cite : İBRAHİM AKSAKAL , İBRAHİM AKKAŞ, (2023). Z KUŞAĞININ EŞ SEÇME STRATEJİLERİ: ERZİNCAN ÖRNEĞİ . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 273-292. Doi: 10.35826/ijoess.3264.
    


Summary

The increase in divorce rates, domestic violence incidents, demographic transformation and similar problems show that the institution of the family is undergoing a transformation. For this reason, investigating the transformation in the family and the causes of the problems caused by this transformation is one of the main motivation sources in this study. There is no doubt that one of the prerequisites for the continuity of the family institution is mate selection approaches. The literature study we have done on the subject has revealed the importance of examining the mate selection strategies of young adults. One of the most important prerequisites for a successful marriage is choosing the right partner. Today, according to which criteria young adults choose their spouses and their approach to the family institution is one of the variables that will explain the transformation in the family institution. For this reason, our research was conducted to determine the approaches of young adult university students of the Z generation to the family institution and mate selection. The aim of this study is to examine the spouse selection strategies of Z generation young adult university students in terms of gender, romantic relationship status, religiosity, economic status and place of residence. For this purpose, the Inventory of Spouse Selection Strategies was applied to university students studying at Erzincan Binali Yıldırım University by obtaining the necessary permissions. The sample of the study consists of a total of 447 participants, 120 men and 327 women. The obtained data were analyzed with SPSS 22 package program. Since the data of the study did not show normal distribution, nonparametric tests were used in the analysis process. According to the findings, the mate choice tendencies of Z generation young adult university students show significant differences in terms of gender, romantic relationship status and religiosity variables. No significant difference was found between the economic situation and the place of residence and the mate selection strategies. In addition, it was concluded that all of the participants cared more about the emotional elements than the rational ones when choosing a partner.Keywords

Marriage, University Students, Z generation, Choosing Partner Strategies.Abstract

Boşanma oranlarındaki artış, aile içi şiddet olayları, demografik dönüşüm ve benzer sorunlar aile kurumunun bir dönüşüm yaşadığını göstermektedir. Bu nedenle ailede yaşanan dönüşümün ve bu dönüşümün yol açtığı sorunların nedenlerinin araştırılması bu çalışmadaki temel motivasyon kaynaklarından biridir. Hiç şüphe yok ki aile kurumunun sürekliliğinin ön koşullarından biri eş seçim yaklaşımlarıdır. Konu hakkında yaptığımız literatür çalışması genç yetişkinlerin eş seçim stratejilerinin incelenmesinin önemini ortaya koymuştur. Evliliğin başarılı olmasının en önemli ön koşullarından biri doğru eş seçimidir. Günümüzde genç yetişkinlerin hangi kritere göre eş tercihinde bulundukları ve aile kurumuna karşı yaklaşımları aile kurumunda yaşanan dönüşümü açıklayacak değişkenlerden biridir. Bu nedenle araştırmamız Z kuşağı genç yetişkin üniversite öğrencilerinin aile kurumuna ve eş seçimine dair yaklaşımlarını belirlemek için yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı evlilik çağında olan Z kuşağı genç yetişkin üniversite öğrencilerinin eş seçme stratejilerini cinsiyet, romantik ilişki durumu, dindarlık, ekonomik durum ve yerleşim yeri değişkenleri açısından incelemektir. Bu maksatla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde eğitim gören üniversite öğrencilerine Eş Seçme Stratejileri Envanteri gerekli izinler alınarak uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi 120 erkek 327 kadın olmak üzere toplam 447 katılımcıdan oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri normal dağılım özelliği göstermediği için analiz sürecinde nonparametrik testler kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Z kuşağı genç yetişkin üniversite öğrencilerinin eş seçme eğilimleri cinsiyet, romantik ilişki durumu ve dindarlık değişkenleri açısından anlamlı farklılık göstermektedir. Ekonomik durum ve yerleşim yeri ile eş seçme stratejileri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Ayrıca katılımcıların tamamının eş tercihi yaparken duygusal unsurları rasyonel unsurlardan daha fazla önemsedikleri sonucuna varılmıştır.Keywords

Evlilik, üniversite öğrencileri, Z kuşağı, eş seçme stratejileri.