BİREYSEL GERİ DÖNÜŞÜM DAVRANIŞI ÖNÜNDEKİ ENGELLER ÜZERİNE SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI

A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON BARRIERS TO INDIVIDUAL RECYCLING BEHAVIOR

BİREYSEL GERİ DÖNÜŞÜM DAVRANIŞI ÖNÜNDEKİ ENGELLER ÜZERİNE SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI

 
Author : Cansu GÖKMEN KÖKSAL  Ebru TÜMER KABADAYI, İnci DURSUN, Ahmet DURMAZ, Mehmet YÜKSEL  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 800-835
DOI Number: :
Cite : Cansu GÖKMEN KÖKSAL Ebru TÜMER KABADAYI, İnci DURSUN, Ahmet DURMAZ, Mehmet YÜKSEL, (2023). BİREYSEL GERİ DÖNÜŞÜM DAVRANIŞI ÖNÜNDEKİ ENGELLER ÜZERİNE SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 800-835. Doi: 10.35826/ijoess.3262.
    


Summary

Recycling is the most efficient waste management method in terms of environment and economy for wastes that cannot be prevented and reused are processed. When it is considered that a significant amount of municipal waste comes from households, it can be understood how important individual waste separation efforts in households are for the efficient operation of recycling systems and for reaching the targeted recycling rates. The social marketing approach accentuates that increasing the recycling behavior of individuals requires knowing and managing the barriers to the behavior as well as the motivating factors. In this context, many studies have been conducted on the barriers to recycling behavior since the 1980s, and many barriers have been identified. This research aims to summarize the extant knowledge on the barriers to behavior by presenting a systematic literature review of the studies on the barriers to individual recycling behavior in the literature. In this context, 72 empirical studies published between 1985-2022 in accordance with the pre-determined criteria were analyzed in-depth and reported within the framework of the PRISMA protocol. The findings showed that research was essentially divided into three groups: research that focuses on 1) discovering what the barriers were, 2) discovering which barriers were more important, and 3) analyzing the relationships of barriers to intentions and behaviors. It is observed that the barriers that are most emphasized and the effects of which on behavior are examined in the literature are mainly the barriers related to the perception of recycling as difficult and unfavorable. Some weaknesses of current studies have shed light on issues that need to be addressed in future research. In future research, it would be beneficial to study 1) development of a valid and reliable barrier scale that will allow continuous measurement of different types of barriers, 2) the inter-relationships between barriers in order to identify the main barriers that trigger new barriers, 3) links between other barriers apart from difficulty-inconvenience barrier with both recycling behavior and its known antecedents.Keywords

Recycling behavior, waste segregation at home, PRISMAAbstract

Geri dönüşüm, oluşması engellenemeyen ve yeniden kullanılamayan atıkların çevre ve ekonomi açısından en etkin şekilde işlendiği atık yönetimi yöntemidir. Özellikler belediye atıklarının önemli bir miktarının hanelerden geldiği düşünüldüğünde hanelerde yapılacak bireysel atık ayrıştırma gayretlerinin geri dönüşüm sistemlerinin verimli işlemesi ve hedeflenen geri dönüşüm oranlarına ulaşılabilmesi için ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal pazarlama yaklaşımı, bireylerin geri dönüşüm davranışının artırılması için motive edici unsurların yanında davranış önündeki engellerin de bilinmesi ve yönetilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu kapsamda 1980’li yıllardan günümüze geri dönüşüm davranışı önündeki engelleri konu alan çok sayıda araştırma yürütülmüş, çok sayıda engelden bahsedilmiştir. Bu araştırma literatürde bireysel geri dönüşüm davranışı önündeki engeller üzerine yapılan araştırmaların sistematik literatür taramasını sunarak davranışın önündeki engellere ilişkin mevcut bilgi birikiminin özetlenmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda 1985-2022 yılları arasında yayınlanan, belirlenen kriterlere uygun 72 ampirik çalışma derinlemesine incelenmiş PRISMA protokolü çerçevesinde raporlanmıştır. Bulgular araştırmaların temelde üç gruba ayrıldığını göstermiştir: 1) engellerin ne olduğunu keşfetmeye, 2) engellerin hangilerinin daha önemli olduğunu keşfetmeye ve 3) engellerin niyet ve davranışlarla ilişkilerini analiz etmeye odaklanan araştırmalar. Araştırmada üzerinde en fazla durulan ve davranış üzerindeki etkileri incelenen engellerin genellikle geri dönüşümün zor ve elverişsiz algılanmasıyla ilgili engeller olduğu, bu engellerin geri dönüşüm tutum ve davranışlarını olumsuz etkilediği görülmüştür. Mevcut çalışmaların bazı zayıf yönleri gelecek araştırmalarda üzerinde durulması gereken konulara ışık tutmuştur. Buna göre gelecek araştırmalarda 1) farklı türdeki engellerin sürekli ölçümüne imkân tanıyacak geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış bir engeller ölçeğinin geliştirilmesi, 2) engeller arası ilişkilerin incelenerek yeni engelleri tetikleyici temel engellerin tespit edilmesi, 3) zorluk-elverişsizlik engelinin dışındaki diğer engellerin hem geri dönüşüm davranışı hem de davranışın bilinen öncülleriyle ilişkisinin araştırılması faydalı olacaktır.Keywords

Geri dönüşüm davranışı, evde atık ayrıştırma, PRISMA.