TÜRKİYE DE ARGÜMANTASYONA DAYALI ÖĞRENME KONUSU İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF ACADEMIC STUDIES ON ARGUMENTATION-BASED LEARNING IN TURKEY IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

TÜRKİYE DE ARGÜMANTASYONA DAYALI ÖĞRENME KONUSU İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

 
Author : Buket Genco  , Mehmet GÜZEL, Mehmet KARAKURT  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 27-35
DOI Number: :
Cite : Buket Genco , Mehmet GÜZEL, Mehmet KARAKURT, (2023). TÜRKİYE DE ARGÜMANTASYONA DAYALI ÖĞRENME KONUSU İLE İLGİLİ YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 27-35. Doi: 10.35826/ijoess.3261.
    


Summary

Instead of giving information to their students, teachers should also teach students how to obtain information. While doing this, teachers need to use various methods and approaches. Argumentation-Based Learning is one of these methods. The thinking skills of the students provide positive contributions to the students in the argument making process. Argumentation-based learning is an important method to develop students' high-level thinking skills, to ensure their active participation in the lesson, to make learning more enjoyable. Lessons can turn into a dynamic and constructive state where teachers can have a chance to demonstrate their students' creativity by creating a discussion environment, reasoning. With this perspective, the aim of this research is to examine the postgraduate theses made in the field of argumentation-based learning between the Decenniums of 2010-2021 according to various variables. 172 accessible graduate theses on argumentation-based learning have been reached. In the research, theses were examined according to the determined variables and analyzed using percentage-frequency. In the study, a total of 172 studies conducted on argumentation-based learning between Dec 2010-2021 were analyzed separately according to the field of study, research method, research model, educational level and different variables examined. As a result of the analysis of the data, it was determined that most of the studies were conducted at the primary school level, and then at the secondary school and college levels. In terms of research methods, which is another variable, it has been found that quantitative research method is frequently used. It has been found that mostly the descriptive research pattern is preferred and used in the experimental method, but the mixed pattern is not very preferred. It turned out that it is often studied on topics in the fields of Social Sciences.Keywords

Argumentation-Based Learning, Variable, Between 2010-2021Abstract

Öğretmenlerin öğrencilerine bilgiyi vermek yerine öğrencilerin bilgiyi nasıl edineceklerini de öğretmeleri gerekmektedir. Bunu yaparken öğretmenlerin çeşitli yöntemler ve yaklaşımlar kullanması gerekir. Argümantasyona Dayalı Öğrenme bu yöntemlerden biridir. Öğrencilerin düşünme becerileri, argüman oluşturma sürecinde öğrencilere olumlu katkılar sağlar. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirebilmek, derse aktif katılımlarını sağlamak, öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmek için argümantasyona dayalı öğrenme önemli bir yöntemdir. Dersler, öğretmenlerin tartışma ortamı yaratarak öğrencilerinin yaratıcılıklarını sergileme şansı bulabilecekleri, akıl yürüttükleri, dinamik ve yapıcı hale dönüşebilir. Bu bakış açısıyla, bu araştırmanın amacı; 2010-2021 yılları arasında argümantasyon temelli öğrenme alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Argümantasyon temelli öğrenme konusunda erişime açık 172 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Araştırmada tezler belirlenen değişkenlere göre incelenerek yüzde-frekans kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada 2010-2021 yılları arasında argümantasyona dayalı öğrenme konusunda yapılan toplamda 172 çalışma; çalışma alanına, araştırma yöntemine, araştırma modeline, eğitim düzeyine ve incelenen farklı değişkenlere göre ayrı ayrı analiz edilmiştir. Verilerin analizleri sonucunda yapılan çalışmalarda en fazla ilkokul düzeyinde çalışıldığı, daha sonra ortaokul ve yüksekokul düzeyinde çalışıldığı belirlenmiştir. Bir başka değişken olan araştırma yöntemleri açısından ise sık olarak nicel araştırma yönteminin kullanıldığı tespit edilmiştir. Çoğunlukla betimsel araştırma deseninin tercih edildiği, deneysel yönteminde kullanıldığı ama karma desenin çok tercih edilmediği saptanmıştır. Genellikle Sosyal Bilimler alanlarındaki konular üzerinde çalışıldığı ortaya çıkmıştır.Keywords

Argümantasyona Dayalı Öğrenme, Değişken, 2010-2021 yılları arası