DEMOGRAFİK FIRSAT PENCERESİNİN GÜNEY KORE VE JAPONYA’YA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

A REVIEW ON THE REFLECTIONS OF THE DEMOGRAPHIC WINDOW OF OPPORTUNITY ON SOUTH KOREA AND JAPAN

DEMOGRAFİK FIRSAT PENCERESİNİN GÜNEY KORE VE JAPONYA’YA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

 
Author : Burhan CAN    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 77-103
DOI Number: :
Cite : Burhan CAN , (2023). DEMOGRAFİK FIRSAT PENCERESİNİN GÜNEY KORE VE JAPONYA’YA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 77-103. Doi: 10.35826/ijoess.3257.
    


Summary

Fertility declines in countries experiencing the demographic transition process. This reduces the proportion of the young population. On the other side, the share of the elderly population is also not high, since the transition process has not yet been completed. The working age population is increasing with the proportional decrease of the child and elderly population. This special period, which can be an opportunity because it facilitates economic development, is called the demographic window of opportunity in the literature. This period can also be characterized as a “demographic gift” or “demographic bonus” in some studies. The demographic window of opportunity period ends with population aging. As a matter of fact, if 15% of the population is 65 and over, the society is considered to have aged. According to many researchers, South Korea and Japan are rare countries that have succeeded in using the demographic window of opportunity positively. In this study, both countries were compared before and after the demographic window of opportunity period. In the research, it was tried to determine when the demographic window of opportunity period, which was used efficiently in South Korea and Japan, was opened and closed. In this context, the population of both countries was examined according to age groups and total dependency ratios. However, it can be said that the main purpose of the research is to reveal the reflections of the demographic window of opportunity, comparatively, rather than other factors in economic growth. The economic data belonging to Japan are taken from Donnet's research published in 1992 for the period 1950-1965. The data for the period 1956-1975 were compiled from the works of Ogawa, Konda and Matsukura. Statistics for the period 1965-2015 are taken from the World Bank. The demographic data used to determine the opening/closing dates of the demographic window of opportunity in Japan were obtained from the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA). A similar method was used for data belonging to South Korea. All demographic data of the South Korea were accessed from UN-DESA, economic indicators were accessed from the World Bank, and Labor Force data were accessed from the International Labor Organization (ILO). According to these data, the demographic window of opportunity in South Korea opened in the late 1980s and early 1990s and closed in 2020. In Japan, the window opened in the late 1950s and early 1960s was closed in 2000. The quantitative data obtained were discussed in line with the literature and it was proved that the economic growth in both countries was related to the demographic window of opportunity.Keywords

Demographic window of opportunity, South Korea, JapanAbstract

Demografik geçiş sürecini yaşayan ülkelerde doğurganlık düşer. Bu durum, genç nüfus oranını azaltır. Diğer yandan, geçiş süreci henüz tamamlanmadığı için yaşlı nüfusun payı da fazla değildir. Genç ve yaşlı nüfusun az olmasına bağlı olarak çalışma çağındaki nüfus artar. Ekonomik kalkınmayı kolaylaştırdığından bir fırsat olabilen bu özel döneme literatürde demografik fırsat penceresi denilir. Aynı dönem, bazı metinlerde “demografik armağan” veya “demografik bonus” olarak anılır. Demografik fırsat penceresi, nüfus yaşlandığında sona eren bir dönemdir. Nitekim yaşlı nüfus oranı %15’in üzerine çıktığında toplum yaşlanmış olur. Birçok araştırmacıya göre Güney Kore ve Japonya demografik fırsat penceresini pozitif kullanmayı başarmış ender ülkelerdir. Bu çalışmada her iki ülke, demografik fırsat penceresi döneminden önce ve sonrasıyla mukayese edilmiştir. Araştırmada, Güney Kore ve Japonya’da verimli kullanılan demografik fırsat penceresi döneminin hangi tarihlerde açılıp kapandığı saptanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda her iki ülkenin nüfusu; yaş grupları ve toplam bağımlılık oranlarına göre incelenmiştir. Lakin araştırmanın öne çıkan amacı, ekonomik büyümede diğer faktörlerden ziyade demografik fırsat penceresi döneminin yansımalarını karşılaştırmalı olarak ortaya çıkarma olduğu söylenebilir. Japonya’ya ait ekonomik veriler, 1950-1965 dönemi için Donnet’in 1992’de yayımlanan araştırmasından alınmıştır. 1956-1975 dönemi dataları Ogawa, Konda ve Matsukura’nın çalışmalarından derlenmiştir. 1965-2015 dönemi için Dünya Bankası (World Bank) istatistiklerinden faydalanılmıştır. Japonya’da demografik fırsat penceresinin açılış/kapanış tarihlerini saptamada kullanılan demografik veriler ise United Nations Department of Economic and Social Affairs’ten (UN-DESA) edinilmiştir. Güney Kore’ye ait veriler için de benzer bir yöntem kullanılmıştır. Ülkenin demografisine ait bütün veriler UN-DESA’dan edinilmiş olup, ekonomik göstergelere Dünya Bankası’ndan; İşgücü verilerine ise Uluslararası Çalışma Örgütü’nden (International Labour Organization “ILO”) erişilmiştir. Bu veriler doğrultusunda yapılan analizde Güney Kore’de demografik fırsat penceresinin 1980’li yılların sonu 1990’lı yılların başında açıldığı ve 2020’de kapandığı saptanmıştır. Japonya’da ise 1950’li yılların sonu 1960’lı yılların başında açılan pencere, 2000 yılında kapanmıştır. Erişilen kantitatif veriler, literatür doğrultusunda tartışılmış ve her iki ülkedeki ekonomik büyümenin demografik fırsat penceresiyle ilişkili olduğu ispat edilmiştir.Keywords

Demografik fırsat penceresi, Güney Kore, Japonya