AN INVESTIGATION OF THE MATHEMATICS ANXIETY LEVELS OF 3RD AND 4TH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

İLKOKUL 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

AN INVESTIGATION OF THE MATHEMATICS ANXIETY LEVELS OF 3RD AND 4TH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

 
Author : Ümit Can ŞAHİN  , Lütfi ÜREDİ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 365-395
DOI Number: :
Cite : Ümit Can ŞAHİN , Lütfi ÜREDİ, (2023). AN INVESTIGATION OF THE MATHEMATICS ANXIETY LEVELS OF 3RD AND 4TH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 365-395. Doi: 10.35826/ijoess.3251.
    


Summary

This study, it was aimed to examine mathematics anxiety levels of primary school 3rd and 4th grade students in terms of various variables. Relational Survey Model, one of qualitative research methods, was used in research. Sample of the research consists of 348 3rd grade, 358 4th grade students. "Personal Information Form", "Mathematics Anxiety Scale for Primary School 3rd and 4th Grade Children" developed by Söylemez and Mutlu (2018) were applied to students and their percentage, frequency values ??were found. Data of research; normality test, Mann Whitney U Test, Kruskal Wallis H Test. Differences between groups were looked at by Kruskal Wallis H Multiple Comparisons. As a result of research, no significant difference was found in terms of gender variable. Mathematics anxiety levels of students whose mothers were illiterate were found to be high. Mathematics anxiety levels of students whose fathers had a primary and secondary school education level in 3rd grade and whose father had a primary school education level in 4th grade were found to be high. When examined in terms of the mother's profession variable, level of mathematics anxiety of  3rd grade students was found to be high. The anxiety of students whose fathers were civil servants was high. Mathematics anxiety levels of 3rd and 4th grade students whose families were in the 1001-2500 TL income range were found to be high. Anxiety of students who have 1-3 siblings in grade 4 was high. Mathematics anxiety levels of 3rd and 4th grade students who don’t have their own room were found to be high. Students can be identified by the teacher, their problems can be listened to mathematics course and material support can be provided. By expanding sample, level of reflecting universe can be increased. Studies on mathematics anxiety at school can be done in cooperation with school-family-teacher-student.Keywords

Primary school, mathematics, anxiety, mathematics anxiety, variableAbstract

Bu çalışmada ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada İlişkisel Tarama Modeli kullanılmıştır. Araştırma 348 3. Sınıf ve 358 4. Sınıf öğrencisiyle yapılmıştır. Öğrencilere “Kişisel Bilgi Formu” ve Söylemez ve Mutlu (2018) tarafından geliştirilen “İlkokul 3. ve 4. Sınıf Çocukları İçin Matematik Kaygı Ölçeği” uygulanmış yüzde ve frekans değerleri bulunmuştur. Araştırmanın verileri; normallik testi, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H Testi ile analiz edilmiştir. Gruplar arası farklılıklara Kruskal Wallis H Çoklu Karşılaştırmalar ile bakılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri ile cinsiyeti arasında anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Annesi okuma yazma bilmeyen öğrencilerin matematik kaygı düzeyi yüksek bulunmuştur. Matematik kaygı düzeyi ile baba eğitim durumu arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 3. Sınıflarda, babası ilkokul ve ortaokul eğitim düzeyinde olan, 4. Sınıflarda ise babası ilkokul eğitim düzeyinde olan öğrencilerin matematik kaygısı yüksek çıkmıştır. Anne mesleği değişkeni açısından incelendiğinde 3. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Matematik kaygı düzeyi ile baba mesleği arasında, 4. Sınıflarda gruplar arası farkın babası memur olan öğrencilerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ailesi 1001-2500 TL gelir aralığında olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri yüksek bulunmuştur. Matematik kaygı düzeyi ile kardeş sayısı arasında, 4. Sınıflarda gruplar arası farkın 1-3 kardeş aralığında olan öğrencilerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Kendi odası olmayan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri yüksek bulunmuştur. Matematik kaygı düzeyi yüksek olan öğrenciler tespit edilerek sorunları dinlenebilir, kurs ve yardımcı materyal desteği sağlanabilir. Örneklem genişletilerek evreni yansıtma düzeyi arttırılabilir. Okulda matematik kaygısına yönelik, okul-aile-öğretmen-öğrenci işbirliği içinde çalışmalar yapılabilir.Keywords

İlkokul, matematik, kaygı, matematik kaygısı, değişken