A CONTENT ANALYSIS OF THE STUDIES ON DISTANCE MUSIC EDUCATION IN TURKEY DURING THE PANDEMIC PROCESS

PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN UZAKTAN MÜZİK EĞİTİMİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİR İÇERİK ANALİZİ

A CONTENT ANALYSIS OF THE STUDIES ON DISTANCE MUSIC EDUCATION IN TURKEY DURING THE PANDEMIC PROCESS

 
Author : Yakup AKSOY  , Onur GÜÇLÜ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 448-467
DOI Number: :
Cite : Yakup AKSOY , Onur GÜÇLÜ, (2023). A CONTENT ANALYSIS OF THE STUDIES ON DISTANCE MUSIC EDUCATION IN TURKEY DURING THE PANDEMIC PROCESS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 448-467. Doi: 10.35826/ijoess.3242.
    


Summary

The Covid-19 pandemic has significantly affected education and training activities as in many other fields. This effect has been felt more strongly especially by music educators, students and researchers who have been distant from distance education since the past. Both in Türkiye and in other countries, there is a need for studies examining the problems encountered in distance music education during the pandemic process, solution suggestions and the advantageous aspects of this process. These studies will reveal the current situation and shed light on the extraordinary situations to be encountered in the future. The aim of this study is to reveal the demographic characteristics of the articles on distance music education conducted in Türkiye during the pandemic process, the advantageous and disadvantageous aspects of distance music education obtained from the results, and the suggestions offered in a holistic and comprehensive manner. The sample of the study, in which the survey model was used, consists of 56 articles published between 2020-2022. The data obtained by document analysis technique were analyzed using content analysis. According to the findings of the study, it was determined that the qualitative method was mostly used in the studies, the study group was university students in the field of music, the data were mostly collected through interviews and questionnaires, and analyzed by descriptive analysis method. According to the findings of the study, video recording of the lessons and its flexible structure in terms of time and space stand out as the advantageous aspects of distance music education. In addition, providing uninterrupted education, developing the skills of using information communication and music technologies and contributing to equality of opportunity in education are other advantageous aspects. Inadequate communication and interaction, internet connection and synchronisation problems, lack of infrastructure and low motivation are the disadvantages of distance music education. In the studies, suggestions such as improving the infrastructure, providing technical support to stakeholders, providing in-service training and designing curricula and course content for distance education were presented.Keywords

Turkey, Covid-19, pandemic, distance music education, content analysis.Abstract

Covid-19 pandemisi birçok alanda olduğu gibi eğitim öğretim faaliyetlerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu etki özellikle uzaktan eğitime geçmişten bu yana mesafeli yaklaşan müzik eğitimcileri, öğrenciler ve araştırmacılar tarafından daha güçlü bir şekilde hissedilmiştir. Hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde pandemi sürecinde uzaktan müzik eğitiminde karşılaşılan sorunları, çözüm önerilerini ve bu sürecin avantajlı yönlerini inceleyen çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmalarla mevcut durum ortaya konulacağı gibi bundan sonraki karşılaşılacak olağanüstü durumlara da ışık tutulacaktır. Bu çalışmanın amacı pandemi sürecinde Türkiye’de gerçekleştirilen uzaktan müzik eğitimi ile ilgili makalelerin demografik özelliklerini, sonuçlardan elde edilen uzaktan müzik eğitiminin avantajlı, dezavantajlı yönlerini ve sunulan önerileri bütüncül ve kapsamlı bir şekilde ortaya koymaktır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemini 2020-2022 yılları arasında yayımlanmış 56 makale oluşturmaktadır. Doküman incelemesi tekniği ile elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre araştırmalarda en çok nitel yöntemin kullanıldığı, çalışma grubunun müzik alanındaki üniversite öğrencilerinin olduğu, verilerin en çok görüşme ve anket yoluyla toplandığı ve betimsel analiz yöntemi ile çözümlendiği tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, derslerin video ortamında kaydedilmesi, zaman ve mekân yönünden esnek yapısı uzaktan müzik eğitiminin avantajlı yönleri olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca kesintisiz eğitim sunması, bilgi iletişim ve müzik teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirmesi ve eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunması diğer avantajlı yönleridir. İletişim ve etkileşimin yeterli olmaması, internet bağlantısı ve senkronizasyon problemleri, altyapı eksikliği ve motivasyon düşüklüğü ise uzaktan müzik eğitiminin dezavantajlı yönleri olarak öne çıkmaktadır. Çalışmalarda altyapının geliştirilmesi, paydaşlara teknik destek sunulması, hizmet içi eğitim verilmesi ve öğretim programları ile ders içeriklerinin uzaktan eğitime yönelik tasarlanması gibi öneriler sunulmuştur.Keywords

Türkiye, pandemi, uzaktan müzik eğitimi, içerik analizi.