INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SOCIAL SUPPORT ON HAPPINESS, LIFE SATISFACTION AND SOCIAL MEDIA ADDICTION

SOSYAL DESTEĞİN MUTLULUK, YAŞAM DOYUMU VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SOCIAL SUPPORT ON HAPPINESS, LIFE SATISFACTION AND SOCIAL MEDIA ADDICTION

 
Author : Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN  , Yasin YILMAZ, İsa Yücel İŞGÖR  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 13-26
DOI Number: :
Cite : Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN , Yasin YILMAZ, İsa Yücel İŞGÖR, (2023). INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SOCIAL SUPPORT ON HAPPINESS, LIFE SATISFACTION AND SOCIAL MEDIA ADDICTION. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 13-26. Doi: 10.35826/ijoess.3239.
    


Summary

Life satisfaction and happiness, which are important concepts of positive psychology, are frequently studied. Social media addiction is one of the difficulties that technology brings along with the convenience it offers to individuals. It is a matter of curiosity how the individual's perception of loving, being loved and belonging needs or the ways in which they are met affect the individual as a social being. Therefore, in this study, the effect of social support perceived by individuals on their happiness, life satisfaction and social media addiction was investigated. The aim of this study is to examine whether happiness, life satisfaction and social media addictions of university students are predicted by social support. The relational survey model, one of the descriptive survey methods, was used for the research. The study group consists of university students. A total of 418 university students, 297 (71.1%) female and 121 (28.9%) male, participated in the study. Oxford Happiness Scale Short Form, Multidimensional Perceived Social Support Scale, Life Satisfaction Scale and Social Media Addiction Scale were used as data collection tools. Multiple regression analysis was performed to seek answers to the research questions. As a result of the analysis, social support accounts for 17% of happiness; It was determined that it explained 21% of life satisfaction and 3% of social media addiction. It was seen that the first explanation of happiness and life satisfaction from the sub-dimensions of social support was the support received from the family. The sub-dimension of social support that explains these variables in the second place is the support received from a private person. The social media variable is explained only by the support received from the family. While the social support variable is a positive predictor of happiness and life satisfaction; It is a negative predictor of social media addiction. Accordingly, as the social support levels of university students increase, their happiness and life satisfaction levels also increase. In addition, as social support levels increase, social media addictions decrease. These results were interpreted based on the literature. It is thought that this study will be beneficial to psychological counselors working practically. According to the findings, psychoeducation for social skills can be done in order to improve the social support networks of university students. In addition, seminars and trainings can be organized for university students on assertiveness training, social acceptance and communication skills.Keywords

Social support, happiness, life satisfaction, social media addictionAbstract

Pozitif psikolojinin önemli kavramlarından olan yaşam doyumu ve mutluluk sıklıkla çalışılmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı ise teknolojinin bireylere sunduğu kolaylığın yanında getirdiği zorluklardandandır. Sosyal bir varlık olan bireylerin algıladığı sevmek, sevilmek ve ait olma ihtiyaçlarını karşılanması ya da karşılanma yollarının bireyi ne yönde etkilediği merak konusudur. Bu nedenle bu çalışmada bireylerin algılamış olduğu sosyal desteğin onların mutluluk, yaşam doyumu ve sosyal medya bağımlılığı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin mutluluk, yaşam doyumu ve sosyal medya bağımlılıklarının sosyal destek tarafından yordanıp yordanmadığının incelenmesidir. Araştırma için betimsel tarama yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu üniversite öğrencileri oluştumaktadır. Araştırmaya 297’sı (%71.1) kadın ve 121’i (%28.9) erkek toplam 418 üniversite öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sorularına yanıt aramak için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda sosyal destek mutluluğun %17’sini; yaşam doyumunun %21’ini ve sosyal medya bağımlılığının %3’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Mutluluk ve yaşam doyumunu sosyal desteğin alt boyutlarından ilk sırada açıklayanın aileden alınan destek olduğu görülmüştür. Bu değişkenleri ikinci sırada açıklayan sosyal desteğin alt boyutu ise özel bir kişiden alınan destektir. Sosyal medya değişkeni ise sadece aileden alınan destekle açıklanmaktadır. Sosyal destek değişkeni, mutluluk ve yaşam doyumunun pozitif yordayıcısı iken; sosyal medya bağımlılığının negatif yordayıcısıdır. Buna göre üniversite öğrencilerinin sosyal destek düzeyleri arttıkça mutluluk ve yaşam doyumu düzeylerinde de artış görülmektedir. Ayrıca, sosyal destek düzeyleri arttıkça sosyal medya bağımlılıkları azalmaktadur. Elde edilen bu sonuçlar alanyazına dayalı olarak yorumlanmıştır. Bu çalışmanın uygulamalı olarak çalışan psikolojik danışmanlara yararlı olacağı düşünülmektedir. Elde edilen bulgulara göre üniversitedeki öğrencilerin sosyal destek ağlarını geliştirmek için sosyal becerileri yönelik psikoeğitimler yapılabilir. Ayrıca, üniversite öğrencilerine atılganlık eğitimi, sosyal kabul ve iletişim becerilerine yönelik seminerler, eğitimler düzenlenebilir.Keywords

Sosyal destek, mutluluk, yaşam doyumu, sosyal medya bağımlılığı