A REVIEW OF GRADUATE STUDIES ON MULTICULTURAL EDUCATION

ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİM KONUSU ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ

A REVIEW OF GRADUATE STUDIES ON MULTICULTURAL EDUCATION

 
Author : Durdane Öztürk  , Serpil Recepoğlu  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 168-182
DOI Number: :
Cite : Durdane Öztürk , Serpil Recepoğlu , (2023). A REVIEW OF GRADUATE STUDIES ON MULTICULTURAL EDUCATION. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 168-182. Doi: 10.35826/ijoess.3237.
    


Summary

Sosyal, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelis¸melerin hız kazandığı küresel çağda farklı ku¨ltu¨rlerin birbirleri ile ilis¸ki ve su¨rekli etkiles¸im halinde olması artmıştır. Bu gelis¸melerin sonucu olarak farklılıklara saygı ve hos¸go¨ru¨ degˆerlerinin önemi daha fazla ortaya c¸ıkmaktadır. Farklılıkların egˆitim ortamına yansıtılması, saygı ve hos¸go¨ru¨yle kars¸ılanması çok kültürlü eğitim ile sağlanabilir. Bu çerçeveden bakıldığında bu konunun önemi ve bu konuda yapılan çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Lisansüstü¨ çalışmaların alanyazına en o¨nemli faydalarından birisi, araştırmacılara gu¨ncel gelis¸meleri, uygulamaları veya eksiklikleri ortaya koyarak c¸o¨zu¨m önerilerini sunmasıdır. Bu bakımdan, özellikle başta sosyal bilgiler alanında olmak u¨zere çeşitli alanlar ile ilişkilendirilen çok kültürlü eğitim konusunu üzerine yapılan tezlerdeki eğilimlerin belirlenmesi alanyazın açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda aras¸tırmanın amacı çok kültürlü eğitim konusu üzerine yapılmış¸ lisansüstü¨ tezleri analiz ederek, tezlerdeki genel eğilimleri tespit etmektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırma, çok kültürlü eğitim üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesine ilişkin bir betimsel içerik analiz çalışmasıdır. Araştırma kapsamında çok kültürlü eğitim üzerine yapılmış Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın Ulusal Tez Veri Tabanı’nda yer alan erişim izni olan yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. Veri toplama sürecinin bu aşamasında resmi internet sitesindeki “gelis¸mis¸ tarama’’ sekmesiyle aras¸tırmanın konusuna bagˆlı olarak “Çok kültürlü eğitim” anahtar kelimesi kullanılarak detaylı taramalar gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2009-2022 yıllarını kapsamaktadır. Araştırmanın sonucunda çok kültürlü eğitim konusu üzerine yapılan lisansüstü tezlerin çoğunlukla yüksek lisans tezlerinden oluştuğu, çalışma grubu olarak sıklıkla öğretmenlerin tercih edildiği görülmüştür. Araştırmadan elde edilen diğer sonuçlara göre, incelenen tezlerin en fazla 2019 yılında, eğitim programları ve öğretimi alanında, nicel yöntemler kullanılarak hazırlandığı tespit edilmiştir. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde çoğunlukla “çok kültürlü eğitime yönelik tutum” konularının çalışıldığı görülmüştür.Keywords

Sosyal bilgiler, çok kültürlü eğitim, yüksek lisans tezi, doktora tezi.Abstract

In the global age, where social, economic, scientific and technological developments accelerate, the relationship and constant interaction of different cultures with each other has also increased. As a result of these developments, the importance of respect and tolerance for differences becomes more important. Reflecting the differences in the educational environment and meeting them with respect and tolerance can be achieved through multicultural education. From this perspective, the importance of this subject and the number of studies on this subject are increasing. One of the most important benefits of postgraduate studies to the literature is that it presents solutions to researchers by presenting current developments, practices or deficiencies. In this respect, it is important for the literature to determine the tendencies in the theses on the subject of multicultural education, which is associated with various fields, especially in the field of social studies. In this context, the aim of the research is to analyze the graduate theses on the subject of multicultural education and to determine the general tendencies in theses. This research, in which the qualitative research method is used, is a descriptive content analysis study on the examination of graduate theses on multicultural education. Within the scope of the research, master's and doctoral theses on multicultural education, which are in the Thesis Database of the Council of Higher Education (CoHE), were examined. At this stage of the data collection process, detailed searches were carried out using the keyword "multicultural education" depending on the subject of the research, with the "advanced search" tab on the official website. The research covers the years 2009-2022. As a result of the research, it was seen that the postgraduate theses on the subject of multicultural education mostly consisted of master’s theses, and teachers were often preferred as the study group. According to the other results obtained from the research, it has been determined that the theses were prepared using quantitative methods in the field of education programs and teaching, mostly in 2019. It has been observed that the subjects of "attitude towards multicultural education" are mostly studied in master's and doctoral theses.Keywords

Social studies, multicultural education, master's thesis, doctoral thesis