OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUKLARLA FELSEFE EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS' VIEWS ON PHILOSOPHY EDUCATION PRACTICES WITH CHILDREN

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUKLARLA FELSEFE EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

 
Author : Aylin YAZICIOĞLU    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 1-12
DOI Number: :
Cite : Aylin YAZICIOĞLU , (2023). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUKLARLA FELSEFE EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 1-12. Doi: 10.35826/ijoess.3233.
    


Summary

Çocuklarla felsefe eğitimi uygulamaları son zamanlarda öğrencilerin etkin olarak katıldıkları, sorgulama sürecinde bulundukları, tartışma becerisinin kazandırılmaya çalışıldığı popüler olan yeni yaklaşımlardan biridir. Sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, yaratıcılık gibi üst düzey düşünme becerileri çocuklarla felsefe eğitiminin de öğrencilere kazandırmak istediği nitelikler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Öğrencilerin ilk okul deneyimlerini kazanmaya başladığı, temel becerilerin aşılanmaya çalışıldığı okul öncesi dönem ele alındığında sonraki okul yaşantıları ve dönemleri için bir temel teşkil etmektedir. Bu anlamda okul öncesi dönem ve bu dönemde kazanılan her bir nitelik öğrenci yetiştirilmesinde önem taşımaktadır. Bu nitelikleri kazandıracak olan geleceğin öğretmenlerinin bu konuda deneyim kazanmaları ve farkındalık geliştirmeleri öğretmen adayları tarafından mesleki anlamda katkı sağlanmasını da beraberinde getirmektedir. Bu anlamda araştırmanın amacını; okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının çocuklarla felsefe eğitimi uygulamalarına yönelik görüşlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç çerçevesinde çalışmanın yöntemi nitel desende oluşturulmuştur. Çalışma grubunda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 2 ve 3. Sınıf olan 15 öğrenci yer almaktadır. Çalışmada, öğretmen adaylarının gerçekleştirilen uygulamalara yönelik görüşünü almak için yarı-yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde; okul öncesi öğretmen adayları çocuklarla felsefe eğitimi uygulamalarına yönelik olarak; daha öncesinde herhangi bir bilgilerinin olmadığını, mesleğe başladıklarında öğrencilerine uygulamak istediklerini belirtmiştir. Öğretmen adayları, çocuklarla felsefe eğitimi uygulamalarının kendilerine katkı sağladığını, uygulamaların olumlu anlamda etkilerinin olduğunu da ifade etmiştir. Yine öğretmen adayları gerçekleştirilen uygulamaların kendilerinin hem kişisel hem de mesleki olarak gelişimlerinde değişim meydana getirdiğini olumlu katkılar sağladığını vurgulamıştır.Keywords

Okul öncesi eğitimi, çocuklarla felsefe eğitimi, öğretmen adayı.Abstract

Philosophy education practices with children are one of the popular new approaches in which students actively participate, engage in the questioning process, and that they are encouraged to improve their discussion skills. High-level thinking skills such as questioning, critical thinking, problem solving, decision making, and creativity are assessed within framework of the qualities that philosophy education for children seeks to instill in students. When the pre-school period, when students begin to gain their first school experience and basic skills are attempted to be instilled, is considered, it serves as a foundation for their subsequent school life and periods. In this regard, the pre-school period and any qualifications obtained during this time are critical in the development of students. When the teachers of the future, who will provide these qualifications to their students, gain experience and raise awareness on this subject, this would also mean that the teacher candites would also bring professional contribution.  In this sense, the aim of this study is to examine the views of pre-school teacher candidates on philosophy education practices with children in detail. The study method was developed in a qualitative pattern within the framework of this purpose. The study group consists of 15 second and third grade students from Karamanolu Mehmetbey University's Education Faculty, Preschool Education Department of the Primary Education Department. A semi-structured interview form was used in the study to obtain teacher candidates' opinions on the practices. The data was analyzed using the content analysis method. When the results were examined, pre-school teacher candidates stated that they had no prior knowledge about the practices of philosophy education with children and that they wanted to apply it with their students when they started the profession. The pre-service teachers also stated that the practices of philosophy education with children aided them and had a positive impact on them. Again, the pre-service teachers emphasized that the practices were beneficial to their personal and professional development, and provided positive contribution to them.Keywords

Pre-school teaching, Philosophy education with children, Teacher candidate.