EXAMINATION OF METAPHORICAL PERCEPTIONS ABOUT THE CERTIFICATE PROGRAM OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARIN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF METAPHORICAL PERCEPTIONS ABOUT THE CERTIFICATE PROGRAM OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

 
Author : Cihat Burak KORKMAZ  , Çağrı BATLURALKIZ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 136-151
DOI Number: :
Cite : Cihat Burak KORKMAZ , Çağrı BATLURALKIZ, (2023). EXAMINATION OF METAPHORICAL PERCEPTIONS ABOUT THE CERTIFICATE PROGRAM OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 136-151. Doi: 10.35826/ijoess.3228.
    


Summary

Although teaching of Turkish as a foreign language stands out as a remarkable discipline, there is no undergraduate level curriculum in this field in higher education institutions. With the theoretical or applied courses given at the postgraduate education levels, the gaps in training instructors or theoreticians are tried to be closed. However, in many academic evaluations or definitions of professional competence, there is a request for documents or certificates related to the teaching process that is the subject of the study. Participants who have competencies from different disciplines are also interested in this field and have an awareness about teaching Turkish to foreigners and want to contribute to their personal development. In fact, these certificate documents are accepted as one of the qualification steps of domestic or international professional assignments. It is observed that the participation in the "Certificate Programs on the Teaching of Turkish as a Foreign Language" organized by universities or various course centres to meet these needs of the relevant provinces is increasing day by day. In this context, participants who have a certificate of teaching Turkish as a foreign language are expected to think about this certificate program as a whole and to explain the program subject to the study based on their metaphorical perceptions in a reasoned way or to explain it using metaphors. In this study, by applying the phenomenology design, which is one of the qualitative research approaches, in the 2021-2022 Spring and 2022-2023 Fall academic terms, the study group consisting of 120 trainees who received certificates within the scope of "Teaching Turkish as a Foreign Language Certificate Program" organized by AYBU DİLMER has been requested to answer the question “Teaching Turkish as a Foreign Language (teaching) Certificate Program is like ………………………….. for me. Because …………………………………." with the help of an interview form, which is a semi-structured data collection tool. The data obtained from the participants were analysed based on categories by content analysis method. After the frequency range and percentile given in the first step, which includes 67 different metaphors, the contents of the metaphors in the "Job Opportunity, Personal Development, Job Acquisition and Out of Classification" categories have been shown with sample sentences.Keywords

Teaching Turkish as a foreign language, certificate program, metaphorAbstract

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi bilim dalı dikkat çeken bir disiplin olarak öne çıkmasına rağmen henüz yükseköğretim kurumlarında bu alanda lisans seviyesinde bir öğretim programı bulunmamaktadır. Lisansüstü öğretim kademelerinde verilen teorik veya uygulamalı derslerle öğretim elemanı veya teorisyen yetiştirme açıkları kapatılmaya çalışılmaktadır. Bununla beraber pek çok akademik değerlendirmede veya mesleki yeterlilik tanımlarında çalışmaya konu olan öğretim sürecine dair belge veya sertifika talebi yer almaktadır. Farklı disiplinlerden yeterliklere sahip olan katılımcılar da bu alana ilgi duyarak yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili bir farkındalığa sahip olup kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı istemektedirler. Hatta bu sertifika belgeleri yurt içi veya yurt dışı mesleki görevlendirmelerin yeterlik basamaklarından birisi olarak kabul edilmektedir. İlgililerin bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere üniversitelerin veya çeşitli kurs merkezlerinin düzenlediği “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programlarına” olan katılımların her geçen gün arttığı gözlemlenmektedir. Bu kapsamda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olan katılımcıların, bu sertifika programını bir bütün olarak düşünmeleri ve metaforik algılarına dayandırarak çalışmaya konu olan programı gerekçeli bir şekilde benzetmeleri veya mecazları kullanarak açıklamaları beklenmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim (fenomenoloji) deseni uygulanarak 2021-2022 Bahar ve 2022-2023 Güz akademik dönemlerinde AYBÜ DİLMER tarafından düzenlenen “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı” kapsamında sertifika alan 120 kursiyerlerden oluşturulan çalışma grubundan yarı yapılandırılmış veri toplama aracı olan bir görüşme formu ile “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (öğreticiliği) Sertifika Programı benim için ………………………….. gibidir. Çünkü ………………………………… .” sorusuna bir metaforla cevap vermeleri istenmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle kategorilere dayandırılarak çözümlenmiştir. 67 farklı metaforun yer aldığı ilk basamakta verilen frekans aralığı ve yüzdelik dilimden sonra “İş İmkânı, Kişisel Gelişim, Meslek Edinme ve Tasnif Dışı” kategorilerindeki metaforlara ait içerikler örnek cümleler ile gösterilmiştir.Keywords

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, sertifika programı, metafor