FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK FARKINDALIKLARI VE SOSYOBİLİMSEL KONULARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DUYUŞSAL EĞİLİMLERİ

PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ AWARENESS ABOUT SOCIOSCIENTIFIC ISSUES AND AFFECTIVE TENDENCIES TOWARD TEACHING SOCIOSCIENTIFIC ISSUES

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK FARKINDALIKLARI VE SOSYOBİLİMSEL KONULARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DUYUŞSAL EĞİLİMLERİ

 
Author : Cansu Bilgiç Kaşıkçı  , Esra UÇAK, Ayşe SAVRAN GENCER  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 210-227
DOI Number: :
Cite : Cansu Bilgiç Kaşıkçı , Esra UÇAK, Ayşe SAVRAN GENCER, (2023). FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK FARKINDALIKLARI VE SOSYOBİLİMSEL KONULARIN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK DUYUŞSAL EĞİLİMLERİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 210-227. Doi: 10.35826/ijoess.3226.
    


Summary

Fen bilimleri dersi öğretim programının özel amaçları içinde yer alan sosyobilimsel (SBK) konular ile bireylerin muhakeme yeteneği, bilimsel düşünme alışkanlıkları ve karar verme becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda geleceğin öğretmenleri olacak ve sınıflarına sosyobilimsel konuları taşıyacak olan fen bilimleri öğretmen adaylarının öncelikle lisans programında sosyobilimsel konulara ilişkin bilgi durumlarına bakılmak istenmiş, daha sonra sosyobilimsel konuları bilen ve doğru örneklendirebilen öğretmen adaylarının sosyobilimsel konuların öğretimine ilişkin duyuşsal eğilimlerine bakılmıştır. Çalışma 2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar döneminin sonunda yürütülmüş olup, çalışmaya dört farklı devlet üniversitesinden toplam 200 fen bilimleri öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup, veriler Google Form aracılığıyla öğretmen adaylarından alınmıştır. İlk bölümde; öğretmen adaylarından cinsiyet, üniversite ve sınıf düzeylerine ilişkin demografik özellikleri istenmiştir. İkinci bölümde; öğretmen adaylarından SBK’lara ilişkin bilgilerini belirlenmek amacıyla SBK kavramından haberdar olma durumları, sosyobilimsel konulara örnek/örnekler vermeleri, sosyobilimsel konulardan haberdar olma kanalları, sosyobilimsel konulara ilişkin lisans programında ders/dersler alıp almadıkları, aldılarsa hangi ders/dersler aldıkları, sosyobilimsel konulara ilişkin öğretim yapıp yapmadıkları öğrenilmek istenmiştir. Üçüncü bölümde ise Sosyobilimsel Konuların Öğretimine Yönelik Duyuşsal Eğilim Ölçeği bulunmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre; katılımcılardan 177’si sosyobilimsel konulardan haberdar olduğunu belirtmiş olup, bunlardan da 155’i sosyobilimsel konulara doğru örnekler vermiştir. Dolayısıyla çalışma kapsamında 155 öğretmen adayının verileri değerlendirilmiştir. En çok bilinen sosyobilimsel konu, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) iken, katılımcıların %38,71’i sosyobilimsel konulardan zorunlu dersler aracılığıyla haberdar olduklarını belirtmişlerdir. Bu zorunlu dersler kapsamında %34,03 Fen Öğretimi I, %26,47 Bilimsel Muhakeme Becerileri ve %10,08 Fen Öğretim Programı dersi yer almıştır. Sosyobilimsel konulara yönelik öğretim yapanlar ise 33 kişidir. Bu öğretimler Öğretmenlik Uygulaması veya lisans programında almış oldukları dersler kapsamında yapılmıştır. Sosyobilimsel konuların öğretimine yönelik duyuşsal eğilim ölçeğine yönelik görüşler incelenmiş ve her bir madde yüzde olarak verilerek yorumlanmıştır.Keywords

Sosyobilimsel konular, öğretmen adayları, duyuşsal eğilim.Abstract

It was aimed to improve the reasoning skills, scientific thinking skills and decision-making skills of individuals by using socioscientific issues (SSI) which take place as special objectives on the national science curriculum. In this context, this study investigates pre-service science teachers’ awareness about socioscientific issues during their undergraduate program and affective tendencies of pre-service science teachers’ who know SSI and exemplify SSI correctly. This study was carried out at the end of the spring semester of the 2021-2022 academic year and 200 pre-service science teachers from four different state universities of Turkey participated in this study. Quantitative research model was used in the study and data were obtained via Google Form. There are three parts in the questionnaire. In the first part demographic characteristics of pre-service science teachers regarding gender, university and grade levels were asked. In the second part, pre-service science teachers’ awareness about the concept of SSI, giving example/s to SSI, way of knowing of the concept of SSI, whether they took course/s in the undergraduate program on SSI, if so which course they took, whether they give instruction on SSI were asked in order to determine their knowledge on SSI. In the third part, Affective Tendency Scale for Teaching Sociosicentific Issues was used. According to findings of the research, 177 of the participants stated that they were aware of SSI and 155 of them gave correct examples to SSI. Thus, the study was carried out by using data of 155 pre-service teachers. While the most known socioscientific issue was genetically modified organisms (GMO), 38.71% of the participants stated that they were aware of socioscientific issues through compulsory courses. Within the scope of these compulsory courses, 34.03% Science Teaching I, 26.47% Scientific Reasoning Skills and 10.08% Science Education Programs were stated mostly. There were 21.29% pre-service science teachers who gave instruction on SSI and these instructions were carried out within the scope of Teaching Practice or the courses they took in the undergraduate program. Opinions on the affective tendency scale for teaching socioscientific issues were examined and each item was interpreted as a percentage.Keywords

Socioscientific Issues, pre-service science teachers, affective tendency.