THE REPRESENTATION OF LIFESTYLES AND CONSUMPTION CULTURE IN TELEVISION DRAMAS: “GOSSIP GIRL” SERIES*

TELEVIZYON YAPIMLARINDA YAŞAM TARZLARI VE TÜKETIM KÜLTÜRÜNÜN TEMSILI: “GOSSIP GIRL” DIZISI

THE REPRESENTATION OF LIFESTYLES AND CONSUMPTION CULTURE IN TELEVISION DRAMAS: “GOSSIP GIRL” SERIES*

 
Author : Tolga Gürocak    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 52
Page : 745-765
DOI Number: :
Cite : Tolga Gürocak , (2023). THE REPRESENTATION OF LIFESTYLES AND CONSUMPTION CULTURE IN TELEVISION DRAMAS: “GOSSIP GIRL” SERIES*. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 52, p. 745-765. Doi: 10.35826/ijoess.3220.
    


Summary

The research examines the lifestyle and consumption phenomena presented through the media and television. Based on the methodological differences in the dystopian novels “1984” and “Brave New World”, it is thought that Huxley’s novel finds more application areas in the contemporary world. In this direction, it was deemed appropriate to examine the media contents, which are the dominant force in the spread of consumer culture and lifestyles and the dominant ideology. The experiences presented in the television series not only enable young people to adapt to the consumer culture but also bring the concept of lifestyle to the fore and make young people a part of the consumption society. The research determined the “Gossip Girl” series as the study universe. Content analysis was used as a data collection technique and a situation determination was tried to be made. Eight categories were determined to examine the lifestyles and consumption activities of the nine main characters. Content analysis was used as a data collection technique, and a situation determination was tried to be made. To examine the lifestyles and consumption activities of the nine main characters in the four episodes of the series included in the study sample, eight different categories were determined. According to the results obtained from the data, the series’ producers present the consumption to the audience in an implicit way with indirect narrations instead of showing the characters while shopping. In this way, possible reactions of the audience are restrained as much as possible. In addition, the research has shown that the phenomenon of lifestyles has ceased to be the privilege of a particular group today and has taken a form that serves to influence the whole society. Consumption and lifestyles have become independent of time and space and have begun to dominate all parts of life. This situation, which was realized thanks to technological developments, was also supported by the content analysis method carried out in the study.Keywords

Gossip Girl, lifestyle, consumption, TV dramaAbstract

Araştırma, medya ve televizyon aracılığıyla sunulan yaşam tarzı ve tüketim olgularını incelemeyi amaçlamaktadır. “1984” ve “Cesur Yeni Dünya” romanlarında okuyucuya sunulan iki farklı yaklaşıma sahip distopyadaki yöntem farklılıklarından yola çıkılan araştırmada, Huxley’nin romanının çağdaş dünyada daha fazla uygulama alanı bulduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda, tüketim kültürü ve yaşam tarzlarının yayılmasında ve egemen ideolojinin yayılmasında başat güç olan medya içeriklerinin incelenmesi uygun görülmüştür. Televizyon dizilerinde sunulan yaşantılar özellikle gençlerin tüketim kültürüne adapte olmalarını sağlamanın ötesinde, yaşam tarzı kavramını ön plana çıkararak gençleri tüketim toplumunun parçası haline getirmektedir. Tüketim ise, araştırmada, yalnızca satın alma davranışı olarak ele alınmamıştır. Çalışma kapsamında, tüketim, ilişkilerin, mekanların, zamanların tüketilmesi gibi pek çok başlık altında incelenmiştir. Bu nedenle giriş bölümünde tüketim ideolojisi, tüketim toplumu, tüketim kültürü, kültür endüstrisi, modernizm, postmodernizm ve yaşam tarzları arasındaki ilişki; daha sonra da bu kavramların yayılma süreci üzerinde durulmuştur. Ardından yaşam tarzlarına dayalı tüketim kültürünün en önemli araçlarından olan televizyon dizileri irdelenmiştir. Böylece tüketim kültürünün televizyon dizilerinde nasıl yaygınlaştırılmaya çalışıldığı ortaya konmaktadır. Araştırmada yaşam tarzları ve tüketim temsillerini ortaya koyabilmek için, “Gossip Girl” dizisi çalışma evreni olarak belirlenmiştir. Veri toplama tekniği olarak içerik çözümlemesi kullanılmış ve durum saptaması yapılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemine dahil edilen dizinin 4 bölümündeki 9 temel karakterin yaşam tarzlarını ve dizideki tüketim etkinliklerini incelemek amacıyla 8 ayrı kategori belirlenmiştir. Demografik ve sosyolojik özellikler, boş zaman kullanımı ve boş zaman geçirme etkinlikleri, mekân kullanımı, alışveriş etkinlikleri, ürün ve hizmet tüketimi, kıyafet tüketimi, teknolojik ürün kullanımı ile ulaşım taşıtları kullanımından oluşan kategoriler, araştırmacı tarafından incelenmiş ve kodlama formları doldurulmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerden çıkan sonuçlara göre, ‘Gossip Girl’ dizisinde yaşam tarzları ve tüketim olgularının sunumu sırasında alışveriş etkinliği diğer etkenlere göre geri planda kalmaktadır. Dizi yapımcıları karakterleri alışveriş yaparken göstermek yerine tüketimi üstü kapalı biçimde dolaylı anlatımlarla seyirciye sunmaktadır. Bu sayede seyircinin gösterebileceği olası tepkiler olabildiğince dizginlenmektedir. Ayrıca, araştırma göstermiştir ki, yaşam tarzları olgusu günümüzde belirli bir kesimin ayrıcalığı olmaktan çıkarak tüm toplumu etki altında tutmaya yarayan bir şekle bürünmüştür. Tüketim ve yaşam tarzları olguları zaman ve mekândan bağımsızlaşarak hayatın her yerine hâkim olmaya başlamıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde gerçekleşen bu durum, çalışmada gerçekleştirilen içerik çözümlemesi yöntemiyle de desteklenmiştir.Keywords

Gossip Girl, yaşam tarzları, tüketim kültürü, televizyon dizileri