ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

THE HEALTH LITERACY IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING PROGRAMS OF THE SECONDARY SCHOOL

ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

 
Author : Burcu Karaman    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1445-1461
DOI Number: :
Cite : Burcu Karaman , (2022). ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1445-1461. Doi: 10.35826/ijoess.3219.
    


Summary

Sağlık okuryazarlığı bireyin kendi sağlığı hakkında bilgi alma, sağlık kararları verebilme, ilgili bilgileri uygulayabilme, mevcut sağlık durumunu koruma ve bu durumu sürdürebilme vb. gibi pek çok açıdan bilgi, beceri ve motivasyon sahibi olabilme ile ilgilidir. Bu araştırmanın amacı ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (2018)’nda yer alan kazanımların sağlık okuryazarlığı açısından incelenmesidir. Bu amaçla ilgili öğretim programı ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Bu araştırma nitel bir araştırma olarak tasarlanmış ve doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın dokümanını Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (2018) oluşturmaktadır. Araştırmada doküman olarak kullanılan öğretim programında yer alan kazanımlar sağlık okuryazarlığı açısından betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. İlgili veriler analiz edilerek tablo ve grafikler aracılığıyla sunulmuştur. Araştırmanın bulgularında sağlık okuryazarlığı, sınıf düzeyi, öğrenme alanları ve kazanımlar bağlamında incelenmiş ve sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlara göre ortaokul beden eğitimi ve spor dersi öğretim programında yer alan 122 kazanımda sağlık okuryazarlığı ile ilişkili olan 32 kazanımın yer aldığı tespit edilmiştir. Sağlık okuryazarlığı ile ilişkilendirmelerin toplam kazanım sayısına göre en çok 5. sınıflarda yer aldığı görülmüştür.  Keywords

Sağlık okuryazarlığı, beden eğitimi ve spor, öğretim programıAbstract

Health literacy is about having knowledge, skills and motivation in many aspects such as getting information about one's own health, making health decisions, applying relevant information,  keeping current health status and maintaining  this status, and so on. The purpose of this study is to examine the acquisitions the secondary school 5th, 6th, 7th and 8th Grade Physical Education and Sports Teaching Programs (2018) in terms of health literacy. For this purpose, the relevant Teaching Program was examined in detail.   This research was designed as a qualitative research and document analysis technique was used. The document of the research consists of Secondary School Physical Education and Sports Teaching Program (2018). The acquisitions in the curriculum, which were used as a document in the research, were analyzed with the descriptive analysis technique in terms of health literacy. Relevant data were analyzed and presented through tables and graphs. In the findings of the research, health literacy was examined and presented in the context of grade level, learning areas and acquisitions. According to some results obtained from the research, it was determined that there were 32 acquisitions related to health literacy among 122 acquisitions in the Secondary Sschool Physical Education and Sports Teaching Program. It was observed that associations with health literacy were mostly in the 5th grades according to the total number of acquisitions.Keywords

Health literacy, physical education and sports, teaching program