TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ÇEVRİM İÇİ ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETLERİ VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ

STUDENT SATISFACTIONS AND TEACHERS’ OPINIONS ON ONLINE TEACHING IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ÇEVRİM İÇİ ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETLERİ VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ

 
Author : Latif İltar  , Ahmet Tayfun ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1309-1336
DOI Number: :
Cite : Latif İltar , Ahmet Tayfun ÖZTÜRK, (2022). TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ÇEVRİM İÇİ ÖĞRETİME İLİŞKİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETLERİ VE ÖĞRETİCİ GÖRÜŞLERİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1309-1336. Doi: 10.35826/ijoess.3215.
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, çevrim içi olarak Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin öğretim sürecine ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemek ve öğretim elemanlarının çevrim içi öğretim süreci hakkındaki görüşlerine başvurmaktır. Çalışma karma desenli bir araştırma olarak planlanmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda betimsel tarama yöntemi kullanılmış, örneklem alma yoluna gidilmeyerek evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde verilen çevrim içi derslere katılan A1 seviyesindeki tüm öğrencilere Google Forms aracılığıyla anketler ve kişisel bilgi formları gönderilmiş, 226 öğrenci ankete ve kişisel bilgi formuna dönüş yapmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Uzaktan Öğretim Memnuniyet Anketi” kullanılmıştır. Anketin kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliği ise Cronbach Alpha (,863) değeri ile sağlanmıştır. Elde edilen verilere dayalı olarak verilerin betimsel analizi yapılmış ve memnuniyet düzeyleri için ortalamalar hesaplanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 26.00 paket program kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise çevrim içi öğretimde görev alan 8 öğretim elemanı ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak grup görüşmesi neticesinde veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve verilerin çözümlenmesi için içerik analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin öğretim materyalinin sağlanma yönteminden 4,08 ortalamayla oldukça memnun kaldıkları, öğretim platformunun kullanımından 4,20 ortalamayla oldukça memnun kaldıkları, öğretim materyalinin anlaşılırlığından 4,11 ortalamayla oldukça memnun kaldıkları, öğretim süresinden 2,94 ortalamayla orta düzeyde memnun kaldıkları sonucuna varılmıştır. Öğretim elemanları, çevrim içi derslerle ilgili olarak çevrim içi öğretimin olumlu yanları ve olumsuz yanları hakkındaki görüşlerini sınıf ortamı, sınıf etkileşimi ve ölçme-değerlendirme açısından belirtmiştir. Ayrıca öğretim elemanları; çevrim içi derslerde kullanılan öğretim materyalleri, öğretim platformu, derslerin süresi ve derslerin zaman planlaması, çevrim içi öğretimde nelerin eksik olduğu ve sürecin nasıl daha verimli hâle getirilebileceği hakkındaki görüşlerini ifade etmiştir.



Keywords

Çevrim içi öğretim, öğrenci memnuniyeti, öğretici görüşleri, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi.



Abstract

The aim of this research is to determine the satisfaction levels of foreign students who learn Turkish online about the teaching process and to consult the opinions of the instructors about the online teaching process. The study was planned as mixed-design research. In the quantitative dimension of the research, descriptive survey method was used and sampling was not used and the universe was tried to be reached. Questionnaires and personal information forms were sent via Google Forms to all students at A1 level who attended the online courses given at Ankara Yildirim Beyazit University Language Education Research and Application Center. 226 students returned to the questionnaire and personal information form. In the collection of the data, the "Distance Education Satisfaction Survey" developed by the researchers was used. Expert opinion was sought for the content validity of the questionnaire. The structural validity of the scale was provided by Cronbach's Alpha (,863) value. Based on the obtained data, descriptive analysis of the data was performed, and averages were calculated for satisfaction levels. SPSS 26.00 package program was used for the analysis of the data. In the qualitative dimension of the research, a focus group interview was conducted with 8 instructors working in online education. As a result of the focus group interview, the data were transferred to the computer environment and content analysis was used to analyse the data. It was concluded that the students were very satisfied with the method of providing the teaching material with an average of 4.08, they were very satisfied with the use of the teaching platform with an average of 4.20, they were very satisfied with the comprehensibility of the teaching material with an average of 4.11, and they were moderately satisfied with the teaching duration with an average of 2.94. Regarding online courses, instructors expressed their positive aspects and negative aspects of online teaching in terms of classroom environment, classroom interaction, assessment-evaluation, opinions about the teaching materials used in online courses and teaching platform, opinions about the duration and time planning of courses, and opinions on what is missing in online teaching and how the process can be made more efficient.



Keywords

Instructive opinions, online teaching, student satisfaction, teaching Turkish as a foreign language.