MÜHENDİSLİK TASARIM TEMELLİ STEM ETKİNLİĞİ GELİŞTİRME VE UYGULAMA SÜRECİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME BECERİLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF ENGINEERING DESIGN-BASED STEM ACTIVITY DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION PROCESS ON PRESERVICE TEACHERS’ DECISION-MAKING SKILLS

MÜHENDİSLİK TASARIM TEMELLİ STEM ETKİNLİĞİ GELİŞTİRME VE UYGULAMA SÜRECİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME BECERİLERİNE ETKİSİ

 
Author : Canay Pekbay    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1462-1477
DOI Number: :
Cite : Canay Pekbay , (2022). MÜHENDİSLİK TASARIM TEMELLİ STEM ETKİNLİĞİ GELİŞTİRME VE UYGULAMA SÜRECİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VERME BECERİLERİNE ETKİSİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1462-1477. Doi: 10.35826/ijoess.3213.
    


Summary

Araştıran, sorgulayan, üreten ve en önemlisi bir konu hakkında düşünen bireyler yetiştirmek; ülkenin geleceği açısından oldukça önemlidir. Bu becerileri kazandırmak adına ülkeler eğitimde değişikliklere gitmekte ve yeni eğitim yaklaşımları benimsemektedirler. Bu yaklaşımlardan bir tanesi de STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve teknoloji) eğitim yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır. STEM eğitiminin uygulamalarından bir tanesi de mühendislik tasarım sürecidir. Bu araştırmada, ilköğretim matematik ve fen bilimleri öğretmen adayları tarafından geliştirilen mühendislik tasarım temelli STEM etkinliklerini uygulama sürecinin, öğretmen adaylarının karar verme becerilerine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tek gruplu ön test - son test zayıf deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Batı Karadeniz’de bir devlet üniversitesinin son sınıfında öğrenim gören toplam 36 (20 ilköğretim matematik, 16 fen bilgisi) öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına "Karar Verme Beceri Testi" ön ve son test olarak uygulanmıştır. Uygulama süreci haftada ikişer ders saati olmak üzere toplam 14 haftada tamamlanmıştır.  Uygulama sürecinin ilk haftasında süreç ile ilgili genel bilgiler paylaşılmış olup, “Karar Verme Beceri Testi” ön test olarak uygulanmıştır. İkinci ve beşinci haftalar arası öğretmen adaylarına STEM eğitimi ve mühendislik tasarımı ile ilgili teorik bilgiler verilmiştir. Altıncı ve yedinci hafta araştırmacı mühendislik tasarım temelli örnek iki etkinliği öğretmen adaylarına uygulamıştır. Sonraki altı hafta öğretmen adayları gerçekleştirilen örnek etkinlikler gibi kazanım odaklı mühendislik tasarım temelli STEM etkinlikleri geliştirip grup olarak uygulamışlardır. Mühendislik tasarım temelli etkinlikler, mühendislik tasarım süreci kullanılarak uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan mühendislik tasarım süreci basamakları; Tanımlama, araştırma, hayal etme, planlama, yaratma, test etme, geliştirme ve iletişimdir. Öğretmen adaylarının karar verme becerilerindeki değişimin ön test - son test karşılaştırmasının yapılması için bağımlı gruplar t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda mühendislik tasarım temelli STEM etkinliği geliştirme ve uygulama sürecinin öğretmen adaylarının karar verme becerilerinde anlamlı farklılık yarattığı görülmüştür.Keywords

Mühendislik tasarım süreci, STEM, karar verme becerisiAbstract

To raise individuals who research, question, produce and most importantly think about a subject; it is very important for the future of the country. In order to gain these skills, countries make changes in education and adopt new educational approaches. One of these approaches is the STEM education approach. One of the applications of STEM education is the engineering design process. In this study, it was aimed to investigate the effect of the application process of engineering design-based STEM activities developed by pre-service primary school mathematics and science teachers on the decision-making skills of pre-service teachers. In the research, one-group pre-test - post-test weak experimental design, which is one of the quantitative research methods, was used. The study group of the research consists of a total of 36 preservice teachers studying in the last year of a state university in the Western Black Sea Region. "Decision Making Skill Test" was applied to preservice teachers as a pre-test and post-test. The implementation process was completed in a total of 14 weeks. In the first week of the implementation process, general information about the process was shared and the "Decision Making Skill Test" was applied as a pre-test. Between the second and fifth weeks, pre-service teachers were given theoretical information about STEM education and engineering design. In the sixth and seventh weeks, the researcher applied two sample activities based on engineering design to the preservice teachers. In the next six weeks, pre-service teachers developed and applied engineering design-based STEM activities. Engineering design-based activities were implemented using the engineering design process. The engineering design process steps used in the study; defining, researching, imagining, planning, creating, testing, developing and communicating. Paired sample t-test was used to compare the changes in the decision-making skills of the pre-service teachers with the pre-test and post-test. As a result of the research, it was seen that the engineering design-based STEM activity development and implementation process made a significant difference in the decision-making skills of pre-service teachers.Keywords

Engineering design process, STEM, decision making skill