EVLİ BİREYLERİN EŞ TÜKENMİŞLİĞİNİN BENLİĞİN AYRIMLAŞMASI, AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

THE INVESTIGATION OF SPOUSE BURNOUT OF MARRIED INDIVIDUALS IN TERMS OF DIFFERENTIATION OF SELF, FAMILY LIFE CYCLE AND SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES

EVLİ BİREYLERİN EŞ TÜKENMİŞLİĞİNİN BENLİĞİN AYRIMLAŞMASI, AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

 
Author : Samet Uyar  , Zülal ERKAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1359-1385
DOI Number: :
Cite : Samet Uyar , Zülal ERKAN, (2022). EVLİ BİREYLERİN EŞ TÜKENMİŞLİĞİNİN BENLİĞİN AYRIMLAŞMASI, AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1359-1385. Doi: 10.35826/ijoess.3211.
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, evli bireylerin eş tükenmişliği ile benlik ayrımlaşmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi, aile yaşam döngüsünün (AYD) farklı evrelerindeki evli bireylerin eş tükenmişliğinin bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya konulmasıdır. Bu çalışma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırma niteliğindedir. Araştırmaya 382’si (%71,4) kadın, 153’ü (%28.6) erkek olmak üzere toplam 535 evli birey gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Eş Tükenmişlik Ölçeği-Kısa Formu” ve “Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler normal dağılmadığı için verilerin analizinde parametrik olmayan yöntemlere başvurulmuş ve “Spearman Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı”, “Mann Whitney U” ve “Kruskal Wallis H” testleri yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, benliğin ayrımlaşmasının tüm alt boyutlarıyla eş tükenmişliği arasında anlamlı negatif bir ilişki bulunmuştur. Ergen çocuklu aile döngüsünde eş tükenmişliğinin cinsiyete göre kadınların lehine farklılaştığı görülmüştür. Okul çağı aile ve ergen çocuklu aile döngüsünde eş tükenmişliğinin çalışma durumlarına göre çalışmayanların lehine farklılaştığı görülmüştür. Yaşlı ve yalnız ana baba döngüsünde eş tükenmişliğinin gelir düzeyi açısından, asgari ücret altı ile asgari ücret kategorileri arasında asgari ücret lehine farklılaştığı görülmüştür. Çocuksuz aile ve okul çağı aile döngüsünde eş tükenmişliğinin evlenme biçimleri açısından görücü usulü evlenen bireyler lehine farklılaştığı görülmüştür. Diğer yandan aile yaşam döngüsü evrelerinin tamamında eş tükenmişliğinin eğitim düzeyi, çocuk sayısı, köken aile tipi ve köken aile ile aynı şehirde yaşama açısından anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Elde edilen bulgular literatür doğrultusunda tartışılmış ve konu ile ilgili öneriler sunulmuştur.Keywords

Aile, evli bireyler, eş tükenmişliği, benliğin ayrımlaşması, aile yaşam döngüsü.Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between spouse burnout and differentiation of self of married individuals, and to reveal whether spouse burnout of married individuals at different stages of the family life cycle (FLC) differs according to some demographic variables. This study is a descriptive research in the relational screening model. A total of 535 married individuals, 382 (71.4%) women and 153 (28.6%) men, participated in the study voluntarily. In the research “Personal Information Form”, “Couple Burnout Scale” and "Differentiation of Self Scale" were used as data collection tools. Since the data were not normally distributed, non-parametric methods "Spearman Rank Differences Correlation Coefficient", “Mann Whitney U” and “Kruskal Wallis H Tests” were used in the analysis of the data. According to the findings obtained as a result of this study, a statistically significant negative relationship was found between all sub-dimensions of differentiation of self and spouse burnout. It has been observed that spouse burnout differs in favor of women according to gender in the family with adolescent children. It has been observed that spouse burnout in the school-age family and family with adolescent children differs in favor of those who do not work according to their working status. It has been observed that spouse burnout in the cycle of elderly and single parents differs in favor of the minimum wage between the below minimum wage and minimum wage categories in terms of income level. It has been observed that spouse burnout in the childless family and school age family cycle differs significantly in favor of the individuals who have arranged marriages in terms of marriage styles. On the other hand, it was observed that spouse burnout did not differ significantly in terms of education level, number of children, types of family of origin, and living in the same city with the family of origin in all phases of FLC. The findings were discussed in line with the literature and suggestions were presented on the subject.Keywords

Family, married individuals, spouse burnout, differentiation of self, family life cycle.