YARALANMA SONRASI SPORA DÖNÜŞÜN PSİKOSOSYAL İÇERİKLERİNİN “YÜRÜMEK. ATA BİNMEK. RODEO.” FİLMİ ÜZERİNDEN NİTELİKSEL ANALİZİ

QUALITATIVE ANALYSIS OF THE PSYCHOSOCIAL CONTENT OF THE RETURN TO SPORTS AFTER INJURY THROUGH THE FILM “WALK. RIDE. RODEO.”

YARALANMA SONRASI SPORA DÖNÜŞÜN PSİKOSOSYAL İÇERİKLERİNİN “YÜRÜMEK. ATA BİNMEK. RODEO.” FİLMİ ÜZERİNDEN NİTELİKSEL ANALİZİ

 
Author : Çiğdem ÖNER    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1249-1270
DOI Number: :
Cite : Çiğdem ÖNER , (2022). YARALANMA SONRASI SPORA DÖNÜŞÜN PSİKOSOSYAL İÇERİKLERİNİN “YÜRÜMEK. ATA BİNMEK. RODEO.” FİLMİ ÜZERİNDEN NİTELİKSEL ANALİZİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1249-1270. Doi: 10.35826/ijoess.3210.
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, “Yürümek. Ata Binmek. Rodeo.” filmi üzerinden yaralanma sonrası spora dönüşün psikososyal içeriklerinin niteliksel analizinin yapılmasıdır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden doküman ve içerik analizi yöntemleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Analiz öncesinde “Yürümek. Ata Binmek. Rodeo.” filminde yer verilen tüm konuşmalar transkribe edilmiştir. İzleyen aşamada, araştırmacı tarafından transkribe edilen içerik filmin görüntüleri ile eş zamanlı olarak tekrar izlenmiştir. Spora dönüşün psikososyal içerikleri ile ilgili sahnelerin saptanması sonrasında, ifadelerin kodlanması işlemi gerçekleştirilmiştir. Belirlenen kodlardan yola çıkarak, spora dönüşün psikososyal bileşenlerine ilişkin temalar oluşturulmuştur. Bulgular yaralanma, yas, rehabilitasyon, travma ile yüzleşme, ustalık iklimi ve sosyal desteğin spora dönüşün psikososyal içeriklerini çerçeveleyen ana temalar olduğunu ortaya koymuştur. Risk, yardım çağrısı, bilinçli farkındalık ve müdahale yaralanmanın, inkar, öfke, kendine acıma ve kabul ise yasın alt bileşenleri olarak tespit edilmiştir. Sonuçlar, rehabilitasyon sürecini belirleyici temel bileşenlerin farkındalık yaratma, meydan okuma, yeniden çerçeveleme ve hedef belirleme olduğunu teyit etmiştir. Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre, duygu, anlam, netlik, hakikat ile karşılaşma, geçmişi değerlendirme ve yeniden ilişkilenme travma ile yüzleşme sürecinin ana bileşenlerini oluşturmaktadır. Vizyon belirleme, strateji belirleme, koçluk, psikolojik beceriler ve deneyime açıklık ustalık iklimini karakterize eden bileşenler olarak saptanmıştır. Ek olarak, spora dönüş rehabilitasyonunda sosyal desteğin belirleyiciliği ortaya konmuş, ebeveynden alınan sosyal destek kadar atletik eğitmen, sağlık hizmetleri uzmanları ve akranların sunduğu sosyal desteğin iyileşme sürecinin olumlu belirleyicileri olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, spora dönüşte yaralanma öncesi kazanılmış ustalık ikliminin uyum sürecinin kolaylaştırıcılarından olduğu, bilinçli farkındalık, kabul, meydan okuma, yeniden çerçeveleme, hedef odaklılık, vizyon ve strateji belirleme, psikolojik beceriler, deneyime açıklık, anlam, geçmişi değerlendirme ile yeniden ilişkilenme yeterliliklerinin iyilik halinin inşasında olumlu rol üstlenen önemli etmenler olduğu söylenebilir.Keywords

Yaralanma, Spora Dönüş, Rehabilitasyon, Atletik Performans, Psikolojik PerformansAbstract

This research aims to qualitatively analyze the psychosocial content of returning to sports after injury through the movie “Walk. Ride. Rodeo.”. The research was carried out in the direction of document and content analysis methods, which are qualitative research designs. All the speeches in the movie "Walk. Ride. Rodeo." were transcribed before the analysis phase. In the following stage, the content transcribed by the researcher was watched again simultaneously with the film's images. After the scenes related to the psychosocial content of return to sports were determined, the expressions were coded. Based on the determined codes, themes related to the psychosocial components of return to sports were created. Findings revealed that injury, grief, rehabilitation, confrontation with trauma, mastery climate, and social support are the main themes that frame the psychosocial content of return to sports. Risk, call for help, mindfulness, and intervention were identified as the subcomponents of injury. Denial, anger, self-pity, and acceptance were the subcomponents of grief. The results confirmed that rehabilitation's key components are awareness raising, challenge, reframing, and goal setting. According to another research finding, emotion, meaning, clarity, encountering the truth, evaluating the past, and re-engaging are the main components of confronting trauma. Vision setting, strategy setting, coaching, psychological skills, and openness to experience were identified as the components that characterize the mastery climate. In addition, the determinant of social support in the rehabilitation of returning to sports has been revealed. It has been determined that social support provided by parents, athletic trainers, health services professionals, and peers are positive determinants of recovery. As a result, it is concluded that the mastery climate acquired before the injury is one of the adaptation's facilitators in return to the sports process. Moreover, conscious awareness, acceptance, challenge, reframing, goal orientation, creating vision and strategy formulation, psychological skills, openness to experience, meaning, evaluating past, and reconnection competencies are the factors that play a positively essential role in the construction of well-being.Keywords

Injury, Return to Sports, Rehabilitation, Athletic Performance, Psychological Performance