ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN UZAKTAN VE YÜZ YÜZE EĞİTİM: BİR METAFOR ÇALIŞMASI

DISTANCE AND FACE-TO-FACE EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF PREPARATORY YEAR STUDENTS: A METAPHOR STUDY

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN UZAKTAN VE YÜZ YÜZE EĞİTİM: BİR METAFOR ÇALIŞMASI

 
Author : Tolga ÇAY  , Işıl TANRISEVEN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1494-1509
DOI Number: :
Cite : Tolga ÇAY , Işıl TANRISEVEN, (2022). ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜNDEN UZAKTAN VE YÜZ YÜZE EĞİTİM: BİR METAFOR ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1494-1509. Doi: 10.35826/ijoess.3209.
    


Summary

Lingua franca’nın İngilizce olması ile birçok yükseköğretim kurumu eğitim öğretim dilinin bir kısmını veya tamamını İngilizce olarak belirlemiştir. Bu kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin bölümlerinde öğrenime başlamadan önce kurumlar tarafından belirlenen İngilizce yeterlik düzeyine ulaşmaları beklenmektedir. Bu kapsamda öğrenciler gerekli yeterlik düzeyine ulaşana dek Yabancı Diller Yüksek Okulunda yoğun bir İngilizce programına tâbi tutulurlar. Bahsi geçen İngilizce hazırlık programları Covid-19 sürecine kadar yüz yüze işlenirken, pandemi ile birlikte hibrit modele geçiş yapmış ve program hem yüz yüze hem de uzaktan uygulanmıştır. Hibrit modelin uygulanması sürecinde öğrenciler seviyelerine göre ayrılan sınıflara yerleştirilmiş ve haftanın bazı günleri yüz yüze öğrenim görürken bazı günler dersler uzaktan gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin uzaktan ve yüz yüze eğitimle yürütülen İngilizce dersleri ve uzaktan ve yüz yüze eğitimde öğretmen kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma temel nitel araştırma yönteminin temel yorumlayıcı deseni ile tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemi 2021-2022 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıflarında öğrenim gören 146 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmadaki veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan metaforik algı formu ile yüz yüze toplanmıştır. Veri analizine başlamadan önce metafor niteliği taşımayan veriler atılmış ve metafor niteliği taşıyan veriler içerik analizine dahil edilmiştir. Veri analizi sürecinde içerik analizi tekniği kullanılarak tema ve kodlar oluşturulmuştur. Analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecini verimsiz ve demotive edici bulduğu belirlenirken, yüz yüze eğitimi kapsamlı bilgi ve öğretici olarak algıladığı görülmüştür. Uzaktan eğitimde ise öğretmeni etkisiz görürken, yüz yüze eğitimde öğretmenin alan bilgisi ile öne çıktığı belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarından hareketle uygulama ve araştırmaya yönelik çeşitli öneriler paylaşılmıştır.Keywords

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim, hibrit, hazırlık, metaforAbstract

Many higher education institutions have determined a part or all of the language of instruction to be English which has been a lingua franca. Students are expected to meet the level of English proficiency required by their institutions before starting their program in their departments. To this purpose, students are immersed in an intensive English program at the School of Foreign Languages until they reach the required level of English proficiency. While the aforementioned English preparatory programs had been conducted face to face until the Covid-19 process, they were switched to the hybrid model with the pandemic, and the curriculum was implemented both face to face and remotely. In this process, students were placed in classes according to their levels: some days of the week they had face to face learning, while some days the lessons were held remotely. Within the scope of this study, it is aimed to explore the perceptions of university preparatory students about the concept of English lessons conducted with distance and face to face education and the concept of teacher through metaphors. The study employed the basic interpretive pattern of the basic qualitative method. The sample consisted of 146 students studying in preparatory classes in the 2021-2022 academic year. The data in the study were gathered face to face through the metaphorical perception form prepared by the researchers. Before data analysis, non-metaphorical data were excluded and metaphorical data were included in the content analysis. In the data analysis, themes and codes were created using the content analysis technique. According to the obtained findings, it was determined that the students found the distance education process inefficient and demotivating, while they perceived face to face education as comprehensive and instructive. In distance education, it was found that the teacher was ineffective, while in face to face education, the teacher came to the fore with his/her content knowledge. Based on the results of the study, several implications for practice and research were stated.Keywords

Distance education, face to face education, hybrid, preparatory, metaphor