60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN DUYGULARI ANLAMA TESTİ’NİN TÜRKİYE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

TURKISH ADAPTATION OF THE TEST OF EMOTION COMPREHENSION FOR 60-72 MONTHS-OLD CHILDREN: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN DUYGULARI ANLAMA TESTİ’NİN TÜRKİYE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

 
Author : Ebru Karakuş Özdemir  , Esra ÖMEROĞLU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1478-1493
DOI Number: :
Cite : Ebru Karakuş Özdemir , Esra ÖMEROĞLU, (2022). 60-72 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN DUYGULARI ANLAMA TESTİ’NİN TÜRKİYE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1478-1493. Doi: 10.35826/ijoess.3204.
    


Summary

Erken çocukluk döneminden itibaren kazanılmaya başlanan duyguları anlama becerisi, duygusal yeterliliğin kazanılması noktasında büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Suriyeli mülteci çocuklarında dahil olduğu okul öncesi dönem çocuklarının duyguları anlama becerilerini ölçmek adına geçerli ve güvenilir bir ölçme aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmanın amacı Pons ve Harris (2000) tarafından geliştirilen Test of Emotion Comprehension (TEC)’ın, Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. Araştırmanın örneklemini Mersin ili Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anasınıflarında öğrenim gören 60-72 aylık çocuklar arasından seçilen 263’ü Türk, 125’i Suriyeli mülteci çocuk olmak üzere toplam 388 çocuk oluşturmaktadır. İlk olarak ölçek üç farklı dil uzmanı tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. Ardından diğer üç farklı dil uzmanı tarafından İngilizce diline tekrar çevrilmiş ve metinler arasındaki tutarlılığa bakılmıştır. Ayrıca pilot uygulama yapılarak maddelerin anlaşılırlığı test edilmiştir. Ölçekte çocuklardan gerçekleştirmesi beklenen görevler ise okul öncesi eğitimi ve ölçme değerlendirme alanı uzmanları tarafından değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında yapı geçerliğini belirlemek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda ölçeğin 23 maddelik yedi bileşenden oluşan iki boyutlu yapı sergilediği belirlenmiştir ve kabul edilebilir uyum indekslerinin elde edildiği görülmüştür (χ2/sd=1,84; RMSEA=0,046; CFI= 0,94; TLI=0,90; SRMR=0,10). Faktör yük değerleri incelendiğinde, Dışsal boyutu için değerlerin 0,49 ile 0,95 arasında olduğu; Zihinsel ve Yansıtıcı boyutu için ise 0,21 ile 0,82 arasında olduğu görülmüştür. Testin güvenirliğine ilişkin bilgileri elde etmek amacıyla Mcdonald omega katsayısına bakılmış birinci alt boyut için 0,81; ikinci alt boyut için 0,56 ve ölçeğin tamamı için 0,81 olarak kestirilmiştir. Bu sonuçlar “Duyguları Anlama Testi”nin Türkiye’deki çocukların duyguları anlama becerilerinin değerlendirilmesi için geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.Keywords

Okul öncesi dönem, duyguları anlama, geçerlik, güvenirlik.Abstract

The ability to understand emotions, which has been gained since early childhood, is of great importance at the point of gaining emotional competence. We can consolidate emotional competence of children by defining their emotional competence and making regulations in need from early times. In this direction, a valid and reliable measurement tool is needed to measure the ability in understanding emotions of preschool children including Syrian refugee children. The aim of this study is to conduct the validity and reliability study of the Test of Emotion Comprehension (TEC), developed by Pons and Harris (2000), in Turkey. The sample of the study consist of 388 children 263 of whom are Turkish and 125 are Syrian refuge children who are selected from 60-72 months old children studying in kindergartens affiliated to the ministry of national education in Mersin province Akdeniz,Toros,Mezitli and Yenişehir central districts. First, the scale was translated from English to Turkish by three different linguists. Then, it was translated back into English by three other language experts and the consistency between the texts was checked. In addition, the comprehensibility of the items was tested by making a pilot application. The tasks expected from children in the scale were evaluated by pre-school education and measurement field experts. In order to determine the construct validity within the scope of the research, Confirmatory Factor Analysis was performed. As a result of the analyzes, it was determined that the scale exhibited a two-dimensional structure consisting of seven components with 23 items, and it was seen that acceptable fit indices were obtained (χ2/sd=1.84; RMSEA=0.046; CFI= 0.94; TLI=0.90; SRMR=0,10). When factor loading values are examined, ıt was seen that the values for the external dimension are between 0.49 and 0.95; For the Mental and Reflective dimensions, it was found to be between 0.21 and 0.82. In order to obtain information about the reliability of the test, the Mcdonald omega coefficient was examined, 0.81 for the first sub-dimension; 0.56 for the second sub-dimension and 0.81 for the whole scale. These results show that the Test of Emotion Comprehension (TEC) is a valid and reliable tool for assessing children’s ability to understand emotions in Turkey.Keywords

Preschool Period, emotion comprehension, validity, reliability.