TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ TARİH İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN MAKALELERİN ANALİZİ

ANALYSIS OF ARTICLES REGARDING ORAL HISTORY IN SOCIAL STUDIES IN TÜRKİYE

TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ TARİH İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN MAKALELERİN ANALİZİ

 
Author : Ahmet Sağlamgöncü    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1213-1235
DOI Number: :
Cite : Ahmet Sağlamgöncü , (2022). TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ TARİH İLE İLGİLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN MAKALELERİN ANALİZİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1213-1235. Doi: 10.35826/ijoess.3203.
    


Summary

Sosyal Bilgiler toplumsal yaşama yönelik bir derstir. Bu derste öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Sözlü tarih Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin toplumsal yaşamla bütünleşmelerini sağlayan öğretim yöntemlerinden biridir. Sosyal Bilgiler dersinde sözlü tarih yönteminin etkili bir biçimde kullanılması öğrencilerin çeşitli beceri ve değerleri edinmelerine, bağlı olduğu toplumu tanımalarına, tarihe ilgi duymalarına ve Sosyal Bilgiler dersini anlamlandırmalarına katkı sağlar. Bu araştırmada Sosyal Bilgilerde sözlü tarih kapsamında yer alan çalışmalarda nasıl bir eğilim olduğunu belirlemeye yönelik sözlü tarih ile ilgili gerçekleştirilen makaleler incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı Sosyal Bilgilerde sözlü tarih kapsamında yer alan makalelerin çeşitli ölçütler bakımından incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenerek doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmada Sosyal Bilgilerde sözlü tarihe yönelik 2013-2022 yılları arasında gerçekleştirilen 24 makale incelenmiştir. İncelenen makalelere TR Dizin, ERIC, EBSCOhost ve Google Akademik veri tabanlarından ulaşılmıştır.  Ulaşılan veriler betimsel analiz yaklaşımıyla çözümlenmiştir. Araştırmada Türkiye’de Sosyal Bilgilerde sözlü tarih kapsamında en fazla 2017 yılında makale yayımlandığı ortaya çıkmıştır. Ancak 2018 yılından itibaren yıllar içerisinde Sosyal Bilgilerde sözlü tarihe yönelik makalelerin sayısında bir düşüş yaşanmıştır. Makaleler daha çok katılımcıların algı, görüş ve tutumlarını belirlemeye yöneliktir. Makalelerde en fazla nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Geçmiş dönemlerde yaşam, sözlü tarih çalışmalarında en çok çalışılan konudur. Yine sözlü tarih çalışmasının uygulandığı makalelerin çoğunda kaynak kişi belirleme kriterinin olmadığı, daha çok rapor/ödev hazırlama etkinliğinin yapıldığı ve sözlü tarih çalışmalarının çoğunun değerlendirilmediği ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak Sosyal Bilgilerde sözlü tarih çalışmalarında bir sözlü tarih çalışma rehberi oluşturulması, çalışılan konuların çeşitlendirilmesi, farklı etkinliklerin kullanılması ve bu çalışmaların değerlendirilmesi önerilmektedir.Keywords

Sosyal bilgiler, sözlü tarih, analiz, araştırma eğilimleriAbstract

Oral history is one of the teaching methods that enable students to integrate with social life in the Social Studies lessons. The effective use of the oral history method in the Social Studies lessons contributes to the students' acquisition of various skills and values, to know the society they belong to, to be interested in history, and to the meaning of the Social Studies lessons. The main purpose of the research is to examine the articles about oral history in social studies in Türkiye in terms of various criteria. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the research. In this context, 24 articles on oral history in Social Studies, which were made between 2013 and 2022, were examined in the research. The reviewed articles were accessed from TR Index, ERIC, EBSCOhost and Google Scholar databases. Descriptive analysis was used in the analysis of the data. In the research, it was revealed that the most articles were published in 2017 within the scope of oral history in Social Studies in Türkiye. However, since 2018, there has been a decrease in the number of articles on oral history in Social Studies over the years. The articles are mostly aimed at determining the perceptions, views and attitudes of the participants. In the articles in which oral history studies were applied, the subject of "life in the past" was determined the most. In addition, it was revealed that in about half of the articles in which oral history studies were applied, there were no criteria for determining the source person and most of the oral history studies were not evaluated. Based on the results of the research, it is recommended to diversify the subjects studied in oral history studies in Social Studies, to use different activities and to evaluate these studies.Keywords

Social studies, oral history, analysis, research trends.