1930’LARDA YAŞANAN EKONOMİK KRİZİN ABD SANATINA ETKİSİ

THE IMPACT ON US ART IN THE ECONOMIC LIFE OF THE 1930’S

1930’LARDA YAŞANAN EKONOMİK KRİZİN ABD SANATINA ETKİSİ

 
Author : Serpil YAYMAN ATASEVEN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1567-1577
DOI Number: :
Cite : Serpil YAYMAN ATASEVEN , (2022). 1930’LARDA YAŞANAN EKONOMİK KRİZİN ABD SANATINA ETKİSİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1567-1577. Doi: 10.35826/ijoess.3200.
    


Summary

Dünya da 1929 yılında başlayan ekonomik kriz Avrupa ve Amerika da ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda değişimlere neden olmuştur. 1930’larda Amerikan sanatı, Yeni Objektivizm’e benzer bir gerçekliği benimsemiştir. Bu yıllarda yaşanan, Büyük Buhran olarak adlandırılan ekonomik kriz, Amerikan sanatını etkilemiş ve o dönemde Amerikan geleneklerini keşfetmek kaçınılmaz olmuştur. Amerika’da ekonomik ve siyasi alanda yaşanan olumsuzluklar, küçük tüccarların ve bağımsız çiftçilerin yerini bürokrat ve iş adamlarının almasına neden olmuştur. Göç hızlandıkça ve nüfus arttıkça, kültürel alanda ortadan kalkmaya başlayan bölgesel farklılıklar yeniden oluşturma isteği meydana gelmiştir. Yeni Amerikan akımı olarak adlandırılan bu hareketin en önemli temsilcilerinden olan Grant Wood, Andrew Wyeth ve Edward Hopper ‘ın resimleri dönemin sosyal yapısını çok iyi bir şekilde yansıtmıştır. Hopper, 1930’lu yıllarda yaşanan büyük ekonomik bunalımı ve iki dünya savaşı sırasında yaşanan negatif koşulları realist bir tarzda tuvaline aktarmıştır. Wood ise Amerikan yaşamının Avrupa yaşamından farklı olduğunu ve Amerikan sanatının ancak Amerika'yı yansıtan sahnelerde tanıtılabileceğini savunmuştur. Yeni Amerikan Hareketi'nin bir diğer temsilcisi Andrew Weiss’dir. Sanatçı, resimlerinde Amerikan kırsalını işleyerek yaşadığı döneme ışık tutmuştur. 1940’lardan sonra, Avrupa sanat alanında dünya liderliğini kaybetmiştir. Avrupa’nın yerini Amerika Birleşik Devletleri almıştır. Amerika’nın ekonomisi Avrupa’dan çok daha iyi olduğu için, birçok sanatçı ve bilim adamı buraya göç etmişlerdir. Bu çalışmada, araştırma modeli olarak tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada literatür taraması yapılarak gerekli kaynaklara ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda, Edward Hopper, “Gece Kuşları”, Grand Wood, “Amerikan Gotiği”, Andrew Wyeth, “The Homecoming”adlı resimleri incelenerek, İkinci Dünya Savaşı ‘nda yaşanan siyasal, ekonomik ve toplumsal olayların, ABD sanatı üzerindeki etkisi ortaya çıkarılmıştır.Keywords

Büyük Buhran,realizm,Amerikan Sanatı,BölgesellerAbstract

American Art in the 1930s embraced a realizm in a similar way to New Objectivism. The economic crisis in the world in 1929 had an impact on American art and discovering the American culture became inevitable. The economical and political negativities which occurred in America caused the Bureaucrats and  businessman’s to take over the small merchantman’s and liberal farmers. With the acceleration of the migration and the growth of the population, there occurred a will to recreate the areal differences which started to abolish in the field of cultural differences.Grant Wood Andrew Wyeth and Edward Hopper, whose an important member of the New American Movement, have paintings projecting the social structure of the period. Hopper transformed the economical crisis happened in 1930 and the negative conditions take place in the World War 2 to his canvas by a realist style.On the other hand, Wood depended the American living being different from Europe’s and American art, only being able to be introduced in the scenes which projects America.The other representer of the new American movement is Andrew Weiss. The artist, enlightened the period he lived by working the American Rural in his paintings.After the 1940’s, Europe lost the world leadership on Art. Europe replaced by the America. Because of the America’s economy being better than the Europe’s, most of the artists and scientist emigrated there. Scanning model was used as this research model. In the research, the necessary resources to obtain literature have been reached. By examining his paintings “Night Owls, Grand Wood, “American Gothic”, Andrew Wyeth, “The Homecoming”, the effect of economic and economic events in the second world structure on the US painting is revealed.Keywords

Great Depression, Realism, American Art, Regionals