COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN KRİZ YÖNETİMİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE EXPERIENCES OF SCHOOL PRINCIPALS AND TEACHERS REGARDING CRISIS MANAGEMENT DURING THE COVID-19

COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN KRİZ YÖNETİMİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

 
Author : Demet Zafer Gunes  , Selçuk Var  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1271-1308
DOI Number: :
Cite : Demet Zafer Gunes , Selçuk Var, (2022). COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN KRİZ YÖNETİMİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1271-1308. Doi: 10.35826/ijoess.3199.
    


Summary

Bu araştırmanın amacı yöneticilerin ve öğretmenlerin COVID-19 salgını sürecinde okullarda kriz yönetimi deneyimlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bu araştırmada olayları, durumları ve deneyimleri araştırmak ve açıklamak için sosyal bilimlerde başvurulan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Bursa ilinde bulunan Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerindeki devlet okullarında görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerinden seçilmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme kullanılarak belirlenen, 12 okulda görev yapan 12 yönetici ve 12 öğretmen olmak üzere toplam 24 katılımcı araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler demografik bilgi formu ve görüşme soruları ile toplanmıştır. Verileri toplamak için görüşme tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme türü kullanılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Verilerin analizinde tematik analiz yaklaşımı aşamaları takip edilerek esnek kodlama yönteminden yararlanılmıştır. Verilerin analizi bilgisayar ortamında MAXQDA 2020 Pro programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları kriz yönetiminde karşılaşılan zorluklar, çözüm önerileri, paydaşların durumu, hiyerarşi ve fırsatlar başlıkları altında değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar COVİD-19 krizi sürecinde akademik, psikolojik, yönetimsel, alt yapı, iş yükü, ekonomik, iletişim ve teknoloji kullanımı gibi konularda zorluklar yaşadıklarını belirtmişlerdir.  Krizin çözümünde ise kriz ortaya çıktıktan sonra tedbir almaya yönelik çalışmaların yoğunlukta olduğu bulunmuştur. Uzaktan eğitim krizin çözümünde önemli bir yere sahiptir. Ancak alt yapı sorunları ve teknolojik aletlerin eksikliği gibi nedenlerle öğrenci katılımı istenilen seviyede olmamıştır. Akademik başarı da bu nedenle düşmüştür. Yöneticiler ve öğretmenler kriz sürecinde genel itibari ile hiyerarşinin dışına çıkarak kararlar alabilmiştir. Paydaşlar okulların kapalı olduğu dönemlerde okullara destek olmuştur. Krizle birlikte öğretmenlerin teknolojik gelişimi, uzaktan eğitim ve kurumsal gelişim açısından fırsatlar elde ettikleri tespit edilmiştir.Keywords

Kriz Yönetimi, Covid-19, Küresel Salgın, Kriz, Öğretmen Görüşü, Okul Yöneticisi GörüşüAbstract

This research aims to examine the crisis management experiences of school principals and teachers during the COVID-19 outbreak. In this research, which was conducted using the qualitative research method, the case study pattern used in social sciences was used to investigate and explain events, situations and experiences. The study group of the research consists of school principals and teachers working in public schools in Gürsu, Yıldırım, Osmangazi and Nilüfer districts in Bursa. A total of 24 participants, 12 administrators and 12 teachers working in 12 schools, which were determined by using the maximum variety and criterion sampling from purposive sampling methods, constituted the study group of the research. Data were collected with demographic information form and interview questions. Semi-structured interview type, one of the interview techniques, was adopted to collect the data. In the analysis of the data, the thematic analysis approach was followed and the flexible coding method was used. The analysis of the data was carried out using the MAXQDA 2020 Pro program. The results of the research were evaluated under the headings of difficulties encountered in crisis management, solution proposals, status of stakeholders, hierarchy and opportunities. According to the results of the research, the participants experienced difficulties in academic, psychological, administrative, infrastructure, workload, economic, communication and technology use during the COVID-19 crisis. In the solution of the crisis, it was seen that the efforts to take precautions after the crisis emerged were intense. Distance education has an important place in the solution of the crisis. However, student participation was not at the desired level due to infrastructure problems and lack of technological tools. For this reason, academic success has also decreased. Managers and teachers were able to make decisions by going beyond the hierarchy in general during the crisis period. Stakeholders supported the schools during the school closures. Along with the crisis, opportunities have been identified in terms of teachers' technological development, distance education and institutional development.Keywords

Crisis Management, Covid-19, Global Epidemic, Crisis, Teachers' Views, School Principals’ Views