OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ MATEMATİK YETENEKLERİ VE DİNLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MATHEMATICAL ABILITIES AND LISTENING SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ MATEMATİK YETENEKLERİ VE DİNLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 
Author : Tuğba ŞEKER    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1599-1615
DOI Number: :
Cite : Tuğba ŞEKER , (2022). OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ MATEMATİK YETENEKLERİ VE DİNLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1599-1615. Doi: 10.35826/ijoess.3198.
    


Summary

Bu araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının matematik yetenekleri ve dinleme becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı, Uşak il merkezinde bulunan anaokulları ve anasınıflarına devam eden 100 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla “Erken Matematik Yeteneği Testi-3” ve “Dinleme Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, erken çocukluk dönemindeki çocukların dinleme becerileri ve matematik yetenekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Erken çocukluk döneminde, çocukların dinleme becerileri ve erken matematik yetenekleri arasındaki ilişkinin incelenmesi açısından çalışma ilgili alana katkı sağlamaktadır. Araştırmanın 100 çocukla yürütülmesi, nicel yöntemin nitel yöntemlerle desteklenmemesi, verilerin nicel verilerden oluşması bu çalışmanın sınırlılığıdır. Araştırma sonuçlarına göre, matematik yeteneği ve dinleme becerisini incelemeyi amaçlayan çalışmalar için alıcı ve ifade edici dil becerisinin birlikte değerlendirilmesi önerilmektedir.Keywords

Erken matematik yeteneği, dinleme becerisi, okul öncesi eğitim.Abstract

In this study, the relationship between preschool children's mathematical abilities and listening skills was examined. Relational survey model, one of the quantitative research methods, was used in the research. The study group of the research consists of 100 children attending kindergartens and preschool classrooms affiliated to the Uşak Provincial Directorate of National Education. “Early Mathematics Ability Test-3” and “Listening Skills Scale” were used for data collection in the research. In the study, it was concluded that there is no statistically meaningful relationship between the listening skills and math abilities of children in early childhood. The study contributes to the related field in terms of examining the relationship between children's listening skills and early mathematics abilities in early childhood. The limitations of this study are that the research was conducted with 100 children, the quantitative method was not supported by qualitative methods, and the data consisted of quantitative data. According to the results of the research, it is recommended that receptive and expressive language skills should be evaluated together for studies that deal with mathematical ability and listening skills together.Keywords

Early mathematics ability, listening skill, preschool education.