ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYI DOĞRUSUNDA TAHMİN STRATEJİLERİNİN GÖZ İZLEME ARACI İLE İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

INVESTIGATION OF NUMBER LINE ESTIMATION STRATEGIES OF STUDENTS WITH OR WITHOUT LEARNING DISABILITIES WITH EYE TRACKING TOOL: SYSTEMATIC REVIEW

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYI DOĞRUSUNDA TAHMİN STRATEJİLERİNİN GÖZ İZLEME ARACI İLE İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

 
Author : Ufuk Özkubat  , Hanifi SANIR, İrem AKÇAYIR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 49
Page : 1152-1170
DOI Number: :
Cite : Ufuk Özkubat , Hanifi SANIR, İrem AKÇAYIR, (2022). ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN SAYI DOĞRUSUNDA TAHMİN STRATEJİLERİNİN GÖZ İZLEME ARACI İLE İNCELENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 49, p. 1152-1170. Doi: 10.35826/ijoess.3197.
    


Summary

Göz izleme (eye tracking) teknolojileri; içerisinde özel eğitimin de bulunduğu farklı disiplinleri içeren araştırmalarda sıklıkla kullanılan yenilikçi tekniklerdendir. Bu teknik, insan-bilgisayar etkileşiminde öğrenme güçlüğünün özelliklerini ve akranlarından farklılaşan yönlerini keşfetmede derinlemesine bilgi sağlayan bir yazılım teknolojisidir. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin sayı doğrusunda kullandıkları tahmin stratejileri göz izleme aracılığıyla değerlendirilebilmektedir. Bu araştırmada, öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sayı doğrusunda tahmin stratejilerinin göz izleme aracı ile incelendiği makalelerin betimlenmesi amaçlanmıştır. Makalelere erişme sürecinde; elektronik veri tabanları, dergi indeksleri ve araştırma referansları temel alınarak kapsamlı bir tarama gerçekleştirilmiştir. Katılımcı makalelerin bu araştırmaya dahil edilmesine ve dışlanmasına ilişkin bazı temel seçim ölçütleri doğrultusunda toplam 8 makale; betimsel analiz bağlamında incelenmiştir. Araştırmaların; betimsel analizi yapılarak özellikleri a) araştırma amacı, b) katılımcı sayısı, c) yaş, d) cinsiyet, e) tanı, f) incelenen değişkenler ve g) sonuç verileri bağlamında ortaya konulmuştur. Araştırma bulguları; öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sayı doğrusu üzerinde tahmin görevlerinde farklı özellikler sergilediklerini ve öğrencilerin bireysel farklılıklarını belirlemede değerli bilgiler veren bir araç olduğu ifade edilmiştir. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin mutlak hata oranının normal gelişim gösteren akranlarına göre daha fazla olduğu, tahminlerinin doğal temsil özelliği taşıdığı ve sayı doğrusu üzerinde yer alan referans noktalarını daha az sıklıkta kullandıkları belirtilmiştir. Araştırmanın bulgularının ileride ulusal alanyazında yapılacak olan inceleme çalışmalarına katkı sağlayacağı ve hazırlanacak müdahale programlarına ışık tutması beklenmektedir.Keywords

Öğrenme güçlüğü, göz izleme, sayı doğrusunda tahmin stratejisi.Abstract

Eye tracking technologies are one of the cutting-edge techniques frequently used in research spanning multiple disciplines, including special education. This technique is a software technology that provides in-depth knowledge in identifying the characteristics of learning disabilities and distinguishing them from their peers in human-computer interaction. The estimation strategies used by students with learning disabilities on the number line can be evaluated through eye tracking. This study aimed to describe the articles in which the number line estimation strategies of students with and without learning disabilities were examined with an eye-tracking tool. In the process of accessing the articles, a comprehensive search was carried out based on electronic databases, journal indexes, and research references. A total of eight articles, in line with some essential selection criteria for inclusion and exclusion of participant articles from this research, were analyzed in the context of descriptive analysis. Descriptive analysis of the studies was carried out, and their characteristics were revealed in the context of a) research purpose, b) the number of participants, c) age, d) gender, e) diagnosis, f) examined variables, and g) outcome data. Research findings indicate that students with and without learning disabilities exhibit different characteristics in estimation tasks on the number line. It is a tool that provides valuable information in determining students' individual differences. It has been stated that the total error rate of students with learning disabilities is higher than their peers with typical development, their estimations have a natural representation feature, and they use reference points on the number line less frequently. It is expected that the research findings will contribute to the studies conducted in the national literature in the future and will shed light on the intervention programs to be prepared.Keywords

  Learning disabilities, eye tracking, number line estimation strategies.