ÇOCUĞA BAKIŞI DEĞERLENDİRME ARACI

VİEW TO THE CHİLD EVALUATİON TOOL

ÇOCUĞA BAKIŞI DEĞERLENDİRME ARACI

 
Author : Sami Pektaş  , Neslihan AVCI, Müge KUNT  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 49
Page : 1110-1125
DOI Number: :
Cite : Sami Pektaş , Neslihan AVCI, Müge KUNT, (2022). ÇOCUĞA BAKIŞI DEĞERLENDİRME ARACI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 49, p. 1110-1125. Doi: 10.35826/ijoess.3195.
    


Summary

Bu çalışmada Kunt ve Avcı (2018) tarafından, yetişkinlerin çocuklarla ilgili inanç ve bakış açılarını belirlemeye yönelik olarak geliştirilen Çocuğa Bakışı Değerlendirme Envanteri’nin revizyonu yapılmıştır.  Envanter çocuklara ilişkin inançları “kötü çocuk (çocuğa olumsuz bakış)”, “yetersiz çocuk”, “yüceltilmiş çocuk” ve “katılımcı çocuk (çocuğun doğasına inanç)” olmak üzere dört alt boyutta değerlendirmektedir. Temel araştırma desenindeki bu çalışmada ölçek yapılarının tanımlanması sürecinde 673 örneklem ile çalışılmış ve tanımlanan yapının doğrulanmasında 300 örneklem ile çalışılmıştır. Aracın geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kapsamında yapı geçerliği için tetrakorik korelasyon analizine dayalı açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Çapraz geçerlik için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Her iki örneklemde alt ölçeklere ait güvenirlik tahminleri için KR-20 güvenirlikleri hesaplanmıştır. Alt ölçeklere ait öz değerler incelendiğinde bütün ölçeklerin tek faktörlü yapıda olduğu ve varyansın en az %30’unu açıkladığı görülmektedir. Çocuğa olumsuz bakış alt ölçeğinden faktör yük değeri düşük olan 4 madde ve yetersiz çocuk alt ölçeğinden 1 madde araçtan çıkarılmıştır. Her bir alt ölçeğe ilişkin doğrulayıcı faktör analizine dayalı uyum indeks değerleri incelendiğinde, χ2/ (df), RMSEA, TLI/NNFI, CFI, NFI, AGFI ve GFI değerlerinin bazılarının kabul edilebilir uyum indeksine sahip olduğu ve bazılarının ise mükemmel uyum indeks değerine sahip olduğu görülmektedir. Her iki örneklem için hesaplanan güvenirlik katsayılarının yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.  Yetişkinlerin çocuğa bakış açılarını değerlendirmek üzere geliştirilen dört alt ölçekten oluşan aracın 18 yaş üstü bütün örneklem gruplarında çocuğa bakışı değerlendirebilecek geçerli ve güvenilir bir araç olarak alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Aracın 18 yaş altındaki bireylerin çocukluk anlayışlarını değerlendirebilecek şekilde uyarlanması önerilebilir. Ayrıca yapısal eşitlik modellemesi ile yetişkinlerin çocuğa ilişkin inançlarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi önerilebilir.Keywords

  Çocuğa bakış, olumsuz bakış, yetersiz çocuk, yüceltilmiş çocuk, envanter geliştirmeAbstract

The aim of this study is to revise, the Beliefs about children Assessment Inventory, developed by Kunt and Avcı (2018) to determine adults' beliefs and perspectives about children. The inventory evaluates beliefs about children in four sub-dimensions: "bad child (negative beliefs about the child)", "incompetent child", "glorified child" and "participatory child (positive belief in the nature of the child)". In this study in the basic research design, 673 samples were studied in the process of defining the scale structures and 300 samples were studied in the verification of the defined structure. Explanatory factor analysis based on tetrachoric correlation analysis was performed for construct validity within the scope of validity and reliability studies of the tool. Confirmatory factor analysis was performed for cross-validation. KR-20 reliability was calculated for the reliability estimates of the subscales in both samples. When the eigenvalues ??of the subscales are examined, it is seen that all the scales are in a single factor structure and explain at least 30% of the variance. 4 items with low factor load from the negative view about the child subscale and 1 item from the incompetent child subscale were removed from the tool. When the goodness of fit index values ??in confirmatory factor analysis for each subscale were examined, it was found that some of the χ2/ (df), RMSEA, TLI/NNFI, CFI, NFI, AGFI and GFI values ??had an acceptable fit index and some had a perfect fit index value is seen. It is seen that the reliability coefficients calculated for both samples are at a high level. It is thought that the tool consisting of four sub-scales developed to evaluate adults' perspectives on children will contribute to the field as a valid and reliable tool that can evaluate the perspective of children in all sample groups over the age of 18. It can be recommended that this tool may be adapted to assess beliefs about the child of children and youth between the ages of 4-18. Furthermore, it is suggested to determine the variables affecting adults' beliefs about children by employing structural equation modeling.Keywords

View to the child, negative view, insufficient child, glorified child, tool was developed