EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİNİN POZİTİF-NEGATİF DUYGU DURUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF ORGANIZATIONAL CHANGE CYNICISM IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN TERMS OF POSITIVE-NEGATIVE EMOTIONS

EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİNİN POZİTİF-NEGATİF DUYGU DURUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

 
Author : Keziban ÖZKAN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1578-1598
DOI Number: :
Cite : Keziban ÖZKAN , (2022). EĞİTİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİNİN POZİTİF-NEGATİF DUYGU DURUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1578-1598. Doi: 10.35826/ijoess.3191.
    


Summary

Günümüzde pek çok örgüt eskisinden çok daha fazla kendini değiştirmek ve hatta dönüştürmek zorunda kalmaktadır. Eğitim örgütü olan okullar da hem iç hem de dış faktörlerin etkisi ile doğrudan ve dolaylı olarak değişime zorlanmaktadırlar. Değişim baskısını sıklıkla yaşayan okul örgütlerinde öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin görece yeni bir kavram olan ‘değişim sinizmi’ ve buna etki eden değişkenlerinin çalışılması hem uygulamada hem de kuramda alana katkı sağlayabilir. Bu görüşle, bu araştırmada meslek liselerinde öğretmen ve okul yöneticilerinin değişim sinizmi düzeyleri ve buna etki eden demografik ve kişilik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde olup çalışma evreni Isparta ilinde 2021/2022 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, meslek liselerinde görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinden oluşmaktadır. Araştırmada Tülübaş ve Göktürk (2021) tarafından geliştirilen “Örgütsel Değişim Sinizmi Ölçeği” ile Gençöz (2000) tarafından geliştirilen “Pozitif-Negatif Duygu Durumu Ölçeği” kullanılmış ve toplam 190 katılımcıdan veri toplanmıştır. Verilerin analizinde T testi, tek ve çift yönlü varyans analizi ile değişkenler arasındaki ilişkilerin ve etkilerin analizi için de korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin örgütsel değişim sinizmi algıları ile çalıştıkları meslek lisesi türü arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca duygu durumunun değişim sinizmini anlamlı olarak yordamadığı görülmüştür. Bu bulgular, değişim sinizminin doğuştan getirilen bir özellikten çok öğrenilmiş bir tutum olabileceği görüşünü desteklemektedir. Araştırma, gelecek çalışmaların okul örgütlerinde değişim sinizmi düzeyine etki edebilecek örgütsel değişkenlerin incelenmesinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır.Keywords

Örgütsel değişim, örgütsel değişim sinizmi, pozitif-negatif duygu durumuAbstract

Today, many organizations have to change and even transform themselves much more than before. Schools, which are educational organizations, are also forced to change directly and indirectly with the effect of both internal and external factors. Studying the relatively new concept of 'change cynicism' by teachers and school administrators in school organizations that frequently experience the pressure of change and the variables affecting it can contribute to the field both in practice and theory. With this view, it was aimed in this study to examine the change cynicism levels of teachers and school administrators in vocational high schools and the demographic and personality characteristics affecting it. The research is in the correlational research design model and the study population consists of teachers and school administrators working in vocational high schools in the province of Isparta in the 2021/2022 academic year under the Ministry of National Education. In the study , the "Organizational Change Cynicism Scale" developed by Tülübaş and Göktürk (2021) and the "Positive-Negative Mood Scale" developed by Gençöz (2000) were used and data were collected from n=190 participants . T test, one-way and two-way analysis of variance and correlation analysis were used to analyze the relationships and effects between the variables . According to the findings of the study, a significant relationship was found between the organizational change cynicism levels of teachers and school administrators and the type of vocational high school they work in. In addition, it was observed that mood did not significantly predict change cynicism. These findings support the view that change cynicism may be a learned attitude rather than an innate trait. The research emphasizes the necessity of examining the organizational variables that may affect the level of change cynicism in school organizations in future studies.Keywords

Organizational change, organizational change cynicism, positive-negative mood