İŞİTME EĞİTİMİ İLE ÇALGI EĞİTİMİ DERS KİTAPLARININ DEVİNİŞSEL HEDEFLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF INSTRUMENT EDUCATION AND EAR TRAINING COURSE BOOKS IN TERMS OF PSYCHOMOTORS GOALS

İŞİTME EĞİTİMİ İLE ÇALGI EĞİTİMİ DERS KİTAPLARININ DEVİNİŞSEL HEDEFLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

 
Author : Zeki Can Atalay  , Müslüm Akın KUMTEPE  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 49
Page : 1042-1052
DOI Number: :
Cite : Zeki Can Atalay , Müslüm Akın KUMTEPE, (2022). İŞİTME EĞİTİMİ İLE ÇALGI EĞİTİMİ DERS KİTAPLARININ DEVİNİŞSEL HEDEFLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 49, p. 1042-1052. Doi: 10.35826/ijoess.3187.
    


Summary

İşitme eğitimi müzik eğitiminin en temel yapı taşıdır. Bu eğitim, gerek örgün gerekse yaygın eğitimde verilen müzik ve çalgı eğitiminin temelini oluşturur. Bireylerin müzik kulağını geliştirmeyi amaçlayan bu ders güzel sanatlar liselerine yeni başlayan öğrencilere de birçok konuda önderlik yapar. İşitme eğitimi dersi bilişsel hedefler ile beraber aralık duyabilme, solfej okuyabilme ve dikte yazabilme gibi uygulamalı hedefler sayesinde devinişsel hedefleri de içermektedir. Bu devinişsel hedeflerin müzik bölümünde yer alan birçok derse katkı sağladığı söylenebilir. Devinişsel hedeflerin katkı sağladığı derslerden birisi de çalgı dersleridir.  Çalgı eğitimine yeni başlayan öğrenciler için işitme eğitimi ile edinilen devinişsel hedefler çalgı derslerinin daha sistematik yürütülmesini sağlamaktadır. Bu nedenle çalgı eğitiminde yer alan tartım kalıpları, aralık bilgisi, tonalite bilgisi ve gürlük terimleri ile ilgili devinişsel hedeflerin işitme eğitiminde yer alan devinişsel hedefler ile örtüşmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışmada güzel sanatlar lisesi 9. sınıfta verilen işitme eğitimi kapsamında Batı Müziği Teorisi ve Uygulaması - Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması ders kitabı; çalgı eğitimi kapsamında Çalgı Eğitimi (Çello) ders kitabı incelenmiştir. Yapılan bu araştırmada Batı Müziği Teori ve Uygulaması – Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması ve Çalgı Eğitimi (Çello)  9. sınıf ders kitaplarındaki alıştırma, etüt ve eserler devinişsel açıdan incelenmiştir. Yapılan bu araştırma betimsel bir araştırma olup nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın modeli ise durum çalışmasıdır. Araştırmanın evreni ve örneklemini ülkemizde müzik eğitimi kurumu olan Güzel Sanatlar Liselerindeki 9. sınıf Çalgı Eğitimi (Çello), 9. sınıf Müzik Teorisi ve Uygulaması ve Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması ders kitapları oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında doküman incelemesi veri toplama tekniği kullanılmıştır. Toplanan bu verilerin analizi içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin sonucunda incelenen iki ders kitabının bazı devinişsel hedefler özelinde örtüşmediği ortaya çıkmıştır.Keywords

Viyolonsel eğitimi, işitme eğitimi, devinişsel hedefler.Abstract

Ear training is the most basic building block of music education. This training forms the basis of music and instrument education given in both formal and non-formal education. This course, which aims to develop the musical ear of individuals, also leads students who have just started fine arts high schools in many subjects. Ear training course includes cognitive goals as well as psychomotor goals thanks to applied goals such as intervals, solfeggio and dictation. It can be said that these psychomotor goals contribute to many lessons in the music department. One of the lessons contributed by psychomotor goals is instrument lessons. For the students who have just started their instrument education, the psychomotor goals acquired with the ear training enable the instrument lessons to be carried out more systematically. For this reason, it is thought that the psychomotor goals related to the terms of rhythm patterns, intervals knowledge, tonality knowledge and loudness in instrument education should overlap with the psychomotor goals in ear training. In this study, the 9th grade course book of Western Music Theory and Practice - Turkish Art Music Theory and Practice within the ear training given at the fine arts high school; within the scope of instrument education, the 9th grade Instrument Education (Cello) course book was examined. In this research, the exercises, etudes and pieces in the 9th grade course books of Turkish Art Music Theory and Practice - Western Music Theory and Practice and Instrument Education (Cello) were examined in terms of psychomotor. This research is a descriptive research and qualitative research methods were used. The model of the research is the case study. The universe and sample of the research consists of 9th grade Instrument Education (Cello), 9th grade Music Theory and Practice and Turkish Art Music Theory and Practice course books in Fine Arts High Schools, which is a music education institution in our country. During the data collection phase, the document analysis data collection technique was used. The analysis of these collected data was analyzed using the content analysis technique. As a result of the data obtained, it was revealed that the two course books examined did not overlap in terms of some psychomotor goals.Keywords

High school of fine arts, instrument education, cello education, ear training, psychomotor goals.