BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EDUCATION TEACHER CANDIDATES' OPINIONS ON THE USE OF VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY IN EDUCATION

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Author : Zekai Çakır  , Mevlüt GÖNEN, Mehmet Ali CEYHAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 49
Page : 1001-1016
DOI Number: :
Cite : Zekai Çakır , Mevlüt GÖNEN, Mehmet Ali CEYHAN, (2022). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN EĞİTİMDE KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 49, p. 1001-1016. Doi: 10.35826/ijoess.3186.
    


Summary

Sanal gerçeklik teknolojileri ve sanal gerçeklik teknoloji ürünleri oyunlar başta olmak üzere hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Yeni nesil eğitim süreçlerinde de ders materyalleri sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile etkileşimli ürünler görünür olmaya başlamıştır. Bu araştırmacının amacı, Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören Beden Eğitimi ve Spor öğretmen adaylarının eğitimde sanal gerçeklik kullanımına ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem seçiminde uygun örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Araştırma 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören, %52,8’u (n=182) erkek ve %47,2’i (n=163) kadın olmak üzere toplam 345 gönüllü Spor Bilimleri Fakültesi öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Eğitimde sanal gerçekliğin kullanılmasına yönelik görüşlerin değerlendirilmesi amacıyla katılımcılara 5’li likert tipinde anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, t testi ve ANOVA testi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesiyle elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının eğitimde sanal gerçeklik kullanımı konusundaki görüşlerinde cinsiyet ve öğretim türü değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sınıf, bölüm, internette geçirilen süre, sanal gerçeklik (SG) teknoloji deneyimi olma, SG teknolojilerini ilk bilgi alma kaynakları değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. (P<0.05). Katılımcıların gelecekte SG teknolojilerinden faydalanan bir eğitmen olarak görme” değişkenlerine göre ise evet yanıtını verenler lehine anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonunda analiz verileri doğrultusunda sanal gerçeklik teknolojilerinin daha etkili hale getirebilmek için araştırmacılar tarafından bir takım çözüm önerileri sunulmuştur. Sağlık ve spor aktiviteleri ile egzersiz, antrenman ve eğitimler, SG teknolojileri kullanılması ile sporculara gerçek ortamda çalışılıyor hissi vereceği sporcuların performans verimini arttıracağı söylenebilir. SG teknolojileri hem bireylerin günlük spor aktiviteleri hem de elit atletlerin eğitiminde de yeni bir imkân olarak fırsatlar sunacaktır. Beden Eğitimi ve Spor öğretmen adaylarının, uygulanan ankette SG teknolojilerinin eğitimde kullanılmasına ilişkin görüşleri ölçüldüğü bu çakışmada Beden Eğitimi ve Spor öğretmen adaylarının ölçek ortalamasının yüksek olduğu, SG teknolojilerinin Eğitimde kullanılmasına dair olumlu görüş sahibi oldukları tespit edilmiştir.Keywords

Sanal gerçeklik, metaverse, eğitimde teknoloji, öğrenci, sanal eğitim, beden eğitimi öğretmeniAbstract

Virtual reality technologies and virtual reality technology products appear in every aspect of our lives, especially in games. Even in the new generation education processes, course materials, interactive products with virtual reality and augmented reality have begun to be visible. The aim of this study is to reveal the opinions of physical education and sports teacher candidates studying at the Faculty of Sport Sciences on the use of virtual reality in education. A scanning model has been used in the study. Appropriate sampling method has been applied in sample selection. The study has been carried out with a total of 345 volunteer Sports Science faculty students, 52,8 % of whom are male (n=182) and 47,2 % of whom are female (n=163), studying at Bayburt University in the 2021-2022 academic year. In order to reveal the opinions on the use of virtual reality in education, a 5-point Likert type questionnaire has been applied to the participants. The data obtained in the study have been analyzed by using arithmetic mean, standard deviation, percentage, t-test and ANOVA test. According to the findings obtained by analyzing the data, there has been no statistically significant difference in the opinions of teacher candidates on the use of virtual reality in education according to the variables of gender and teaching type. Statistically significant differences have been determined according to the variables of class, department, time spent on the Internet, being a virtual reality (VR) technology experience, sources of initial information about virtual reality (VR) technologies (P<0.05). It has been determined that there has been a significant difference in favor of those who answered yes according to the variables of seeing the participants as a trainer benefiting from virtual reality technologies in the future. At the end of the study, a number of solution suggestions have been presented by the researchers in order to make virtual reality technologies more effective in accordance with the analysis data. It can be said that the use of virtual reality technologies in health and sports activities, exercise, training and training will give the athletes the feeling of working in the real environment and increase the performance efficiency of the athletes. Virtual reality technologies will offer opportunities as a new opportunity both in the daily sports activities of individuals and in the training of elite athletes. It has been determined that the physical education and sports teacher candidates' opinions on the use of virtual reality technologies in education have been measured in the applied questionnaire and in this study, it has been determined that the physical education and sports teacher candidates have had a high average scale and had a positive opinion about the use of virtual reality technologies in education.Keywords

Virtual reality, metaverse, technology in education, student, virtual education, physical education teacher