OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİNE VE SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF PRESCHOOL TEACHERS' OPINIONS ABOUT ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND ENVIRONMENTAL EDUCATION

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİNE VE SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

 
Author : Esra Geriş  , Taner ÇİFÇİ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1510-1532
DOI Number: :
Cite : Esra Geriş , Taner ÇİFÇİ, (2022). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇEVRE EĞİTİMİNE VE SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1510-1532. Doi: 10.35826/ijoess.3183.
    


Summary

Çevre sorunları, insanların doğal yaşam alanlarını tahrip etmesiyle ortaya çıkan canlıların yaşamına zarar veren problemlerdir. Doğal kaynaklar hızla tükenmekte ve dünyadaki çevresel koşullar, endişe verici bir hızda bozulmaya devam etmektedir. Günümüzde insanların problemlerle baş edebilmeleri ve problemlere çözüm üretebilmeleri konusunda eğitilmesi önemlidir. Gezegenimizin doğası, kaynakları ve sürdürülebilirliği hakkında bilinmesi gereken her şeyi öğretmek ve olası çevre sorunlarını fark ederek bunların nasıl çözüleceğini öğrenme süreci de çevre eğitimidir. Okul öncesi öğretmenliği lisans programında 2018 yılından itibaren “Erken Çocukluk Dönemi Çevre Eğitimi” dersi okutulmaktadır. Araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin çevre eğitimine ve sorunlarına yönelik görüşlerini belirlemek ve çevre sorunlarına ilişkin akademik ve sosyal duyarlılık düzeylerini çeşitli değişilenler açısından incelemektir. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapmakta olan iki yüz okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Veriler, “Çevre Sorunları ve Çevre Eğitimi Anketi” adlı ölçek kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin aritmetik ortalama, yüzde ve frekans hesaplaması SPSS paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda; sivil toplum kuruluşuna üye olan öğretmenlerin çevre sorunlarına yönelik sosyal duyarlılıklarının daha yüksek olduğu ve büyük şehirlerde yaşayan öğretmenlerin küçük şehirde yaşayan öğretmenlere göre çevre sorunlarına yönelik sosyal duyarlılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte çevre eğitimi alan okul öncesi öğretmenlerinin akademik duyarlılıklarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar; çevre eğitiminin okul öncesi eğitim kademesinden itibaren verilmesi gerektiğini, etkinliklerde bağımsız ya da grup araştırma projelerini ve alan gezilerini uyguladıklarını ifade etmiştir. Çalışmada bahsedilen diğer önemli noktalar ise dünyada ve Türkiye’deki en önemli çevre sorununun doğal kaynakların aşırı kullanılması ve toplumun çevre konusundaki farkındalığının artırılmasının TV ve radyo aracılığıyla sağlanabileceğidir.Keywords

Çevre eğitimi, okul öncesi öğretmenleri, çevre sorunları.Abstract

Environmental issues are the problems that harm the life of living things that arise when people destroy natural habitats of them. World resources continue to run out rapidly and environmental conditions that in the world continue to deteriorate at alarming speed. Today, it is important to educate people about dealing with problems which they meet and finding solutions to them. Environmental education is the process of teaching everything that needs to be known about the nature, resources and sustainability of our planet and recognizing potential environmental problems and learning how to solve them. Since 2018, "Early Childhood Environmental Education" course has been lectured in the pre-school education undergraduate program. The aim of the research is determining the views of preschool teachers about environmental education and environmental problems; examining the academic awareness and social sensitivity levels of preschool teachers in terms of the various variables. The descriptive survey model has been used in the study. The sample has been created by two hundred preschool teachers working in various provinces of Türkiye. Data has been collected using the scale whose name is “Environmental Issues and Environmental Education Survey”. The arithmetic mean, percentage and frequency calculation of the obtained data has been prepared by using the SPSS software. As a result of the analysis; it has been found that teachers who are members of non-governmental organizations have higher social sensitivity to environmental problems and it has been observed that teachers living in big cities have higher social sensitivity to environmental problems than teachers living in small cities. At the same time, it has been determined that the academic awareness of preschool teachers who receive environmental education is higher than others. Participants have stated that they have implemented environmental education from the pre-school education program on students or group research projects and field trips. The other important points mentioned in the study are: the overuse of natural sources both in Türkiye and the world as the most important environmental problem and society’s awareness of environment can be enhanced via TV and radio.Keywords

Environmental education, preschool teachers, environmental problems.