THE PROBLEMS THAT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS ENCOUNTERED IN DETERMINATION OF TEACHING STRATEGIES

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ BELİRLEMEDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

THE PROBLEMS THAT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS ENCOUNTERED IN DETERMINATION OF TEACHING STRATEGIES

 
Author : Kurtuluş ÖZLÜ  , Adem YİĞİT  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 49
Page : 921-938
DOI Number: :
Cite : Kurtuluş ÖZLÜ , Adem YİĞİT, (2022). THE PROBLEMS THAT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS ENCOUNTERED IN DETERMINATION OF TEACHING STRATEGIES. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 49, p. 921-938. Doi: 10.35826/ijoess.3180.
    


Summary

Bu araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin derslerinde kullandıkları öğretim yöntemlerini belirleme sürecinde karşılaştıkları sorunları ele almak ve olası çözüm önerileri getirmek amaçlanmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseninden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan, 10 beden eğitimi öğretmeninden oluşmaktadır. Toplanan veriler betimsel analiz anlayışı çerçevesinde analiz edilmiştir. Araştırma neticesinde katılımcılar yöntem belirleme önceliklerini sırasıyla; öğrencinin bireysel özellikleri, ders araç gereçleri, fiziki şartlar, kazanımlar, öğrenci sayısı, öğrenci güvenliği ve mesleki bilgi şeklinde ifade etmiştir. Katılımcılar öğretim yöntemi belirlemede yaşadıkları sorunları ise; yöntem bilgi eksikliği, malzeme eksikliği, saha ve salon eksikliği, kalabalık sınıf mevcudu, ders saatlerinin yetersiz olması, derse karşı olumsuz tutum, öğrencilerin gelişim seviyelerinin düşük olması ve disiplinsiz öğrenci profili şeklinde ifade etmişlerdir. Katılımcılar öğretim yöntemi belirlemede yaşanan sorunlara yönelik olası çözümleri; hizmet içi eğitimler, üniversitede uygulama ağırlıklı eğitim, malzeme eksikliğinin tamamlanması, ders saati sayısının arttırılması, fiziki şartların iyileştirilmesi, tüm branşlarda kaliteli eğitim verilmesi, hareket eğitimi dersinin olması ve sınıf sayılarının azaltılması şeklinde öneride bulunmuştur. Elde edilen bulgular neticesinde beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin öğretim yöntemleri belirlemede birtakım sorunlarla karşılaştığı ve bu sorunların beden eğitimi dersinin amacını gerçekleştirmede engel teşkil ettiği anlaşılmıştır. Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde psikomotor gelişimlerini sağlamak ve spor kültürü içerisinde yetiştirmek için beden eğitimi ve spor dersinde ihtiyaç duyulan yeterliliklerin sağlanması ve öğretmen niteliklerinin arttırılması gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin öğretim yöntem bilgisi, lisans eğitimindeki eğitimlerle ve görevi sırasında hizmet içi eğitimler yoluyla mesleki gelişimleri sağlanmalıdır. Ayrıca beden eğitimi ve spor dersinde ihtiyaç duyulan araç-gereç, malzeme ve saha eksiklikleri tamamlanmalıdır.Keywords

Beden eğitimi ve spor, beden eğitimi öğretmeni, öğretim yöntemleri Abstract

In this research, it is aimed to address the problems faced by physical education and sports teachers in the process of determining the teaching methods they use in their lessons and to offer possible solutions. The research was carried out by using the phenomenology design, one of the qualitative research methods. The data obtained in the study were collected using a semi-structured interview form developed by the researchers. The study group of the research consists of 10 physical education teachers working in schools affiliated to Amasya Provincial Directorate of National Education. The collected data were analysed within the framework of descriptive analysis. As a result of the research, the participants prioritized method determination respectively, the individual characteristics of the student, course equipment, physical conditions, achievements, number of students, student safety and professional knowledge. If the participants have problems in determining the teaching method; They expressed lack of method knowledge, lack of materials, lack of field and hall, crowded classrooms, insufficient course hours, negative attitude towards the course, low level of development of students and undisciplined student profile. The participants included possible solutions to the problems experienced in determining the teaching method; he made suggestions such as in-service training, practice-oriented training at the university, completing the lack of materials, increasing the number of course hours, improving the physical conditions, providing quality education in all branches, having a movement training course and reducing the number of classes. As a result of the findings, it was understood that physical education and sports teachers faced some problems in determining teaching methods and these problems were an obstacle in realizing the purpose of the physical education lesson. It has been concluded that in order to ensure healthy psychomotor development of students and to raise them in a sports culture, it is necessary to provide the necessary competencies in physical education and sports lessons and to increase teacher qualifications. According to the results of the research, physical education and sports teachers should be provided with knowledge of teaching methods, professional development through training in undergraduate education and in-service training during their duties. In addition, the equipment, materials and field deficiencies needed in physical education and sports lessons should be completed.Keywords

Physical education and sports, physical education teacher, teaching styles