ATTITUDE SCALE TOWARDS INTEGRATED PHYSICAL EDUCATION CLASS FOR THE DEVELOPMENT OF CHILDREN: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

BÜTÜNLEŞİK BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ATTITUDE SCALE TOWARDS INTEGRATED PHYSICAL EDUCATION CLASS FOR THE DEVELOPMENT OF CHILDREN: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 
Author : Gamze BEYAZOĞLU  , İlker GÜNEL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 49
Page : 888-900
DOI Number: :
Cite : Gamze BEYAZOĞLU , İlker GÜNEL, (2022). ATTITUDE SCALE TOWARDS INTEGRATED PHYSICAL EDUCATION CLASS FOR THE DEVELOPMENT OF CHILDREN: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 49, p. 888-900. Doi: 10.35826/ijoess.3179.
    


Summary

This study aims to test the validity and reliability of the Turkish version of the “Attitude Scale Towards Integrated Physical Education Class for the Development of Children” developed by Block (1995). The data was collected from the students studying in the 4th, 5th, and 6th grades of a secondary education institution affiliated to the Ministry of National Education. In accordance with this purpose, the scale was applied to a total of 377 secondary school students, 185 of whom were girls (Mage=12.11±0.81) and 192 of whom were boys (Mage=12.08±0.71). The scale was composed of 2 sub-dimensions and 13 items (general attitude and adapted sportive attitude) and was evaluated with a 3-point rating. In the analysis of the data, Explanatory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were used for construct validity, whereas Cronbach Alpha reliability analysis and AVE, DR values were used to determine the internal consistency between the items [x2/df=4.7, RMSEA=0.10, SRMR=0.07, NFI=0.92, NNFI=0.91, CFI=0.91]. It was also determined that the internal consistency coefficients ranged from .68 to .69. As a result of the findings, it can be said that the Turkish version of the “Attitude Scale Towards Integrated Physical Education Class for the Development of Children” has the desired level of psychometric properties in the literature in order to measure the attitudes of children towards integrated physical education lesson for their development.Keywords

Inclusion, Attitude scale, Students with disabilitiesAbstract

Bu çalışmanın amacı Block (1995) tarafından geliştirilen “Çocukların Gelişimi için Bütünleşik Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin” Türkçe versiyonun geçerliği ve güvenirliğinin test edilmesidir. Veriler Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir ortaöğretim kurumunun 4., 5. ve 6. Sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden toplanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ölçek 185 kadın (Myaş= 12,11±0,81), 192 (Myaş=12,08±0,71) erkek olmak üzere toplam 377 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Ölçek 13 madde (genel tutum ve uyarlanmış sportif tutum) olmak üzere 2 alt boyuttan oluşmakta ve 3’lü derecelendirme ile değerlendirilmektedir. Verilerin analizinde, yapı geçerliğine ilişkin olarak Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA), Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve maddeler arasındaki iç tutarlılığın belirlenmesinde ise Cronbach Alfa güvenirlik analizi ile AVE, DR değerleri kullanılmıştır. x2/df=4,7, RMSEA = 0.10, SRMR = 0.07, NFI = 0.92, NNFI= 0.91, CFI = 0.91]. İç tutarlık katsayılarının ise ,68 ile ,69 arasında değiştiği belirlenmiştir. Bulgular sonucu Çocukların Gelişimi için Bütünleşik Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının Çocukların Gelişimi için Bütünleşik Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarını ölçmek amacıyla literatürde istenilen düzeyde psikometrik özelliklere sahip olduğu söylenebilir.Keywords

Kaynaştırma, tutum ölçeği, Engelli öğrenciler