6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ EBA VİDEOLARININ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMIYLA UYUMUNUN İNCELENMESİ

EXAMININNG THE COMPLIANCE OF 6TH GRADE SOCIAL STUDIES LESSON EBA VIDEOS IN WITH THE SOCIAL STUDIES PROGRAM

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ EBA VİDEOLARININ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMIYLA UYUMUNUN İNCELENMESİ

 
Author : Tuğba ÖZKARAL  , Ayşe Nur DURSUN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1386-1407
DOI Number: :
Cite : Tuğba ÖZKARAL , Ayşe Nur DURSUN, (2022). 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ EBA VİDEOLARININ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMIYLA UYUMUNUN İNCELENMESİ . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1386-1407. Doi: 10.35826/ijoess.3170.
    


Summary

Teknolojinin eğitimde etkin kullanımını sağlamak amacı ile FATİH Projesi 22.12.2010 tarihinde eğitim alanında bir yenilik olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı aracılığı ile başlatılmıştır. FATİH Projesi kapsamında öğrencilerin ve öğretmenlerin rahat bir şekilde ulaşabildikleri, elektronik içeriklerin ve ders materyallerinin sunulduğu EBA (Eğitim Bilişim Ağı) sitesi oluşturulmuştur. Bu araştırmanın amacı; EBA sitesinde, 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi kapsamında yer alan konu anlatım videolarının Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’ndaki kazanımlara uygunluğunu incelemek ve varsa eksikliklerin tespitini sağlamaktır. Bu sayede günümüzde yaşanan pandemi sebebiyle eğitimde oldukça önemli hale gelen EBA sitesindeki içeriklerin ortaya konulması, eksikliklerin tespit edildiği alanlarda daha fazla içeriğin eklenmesi ve geliştirilmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın kaynak ve materyallerini; Eğitim Bilişim Ağı sitesinde yer alan 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi içeriğine ilişkin konu anlatım videoları ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programı (SBÖP) oluşturmaktadır. Veriler “doküman incelemesi” yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin analizinde bir nitel araştırma tekniği olan betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde EBA sitesinde 6. sınıf Sosyal bilgiler dersi kapsamında yer verilen konu anlatım videolarının 6.sınıf sosyal bilgiler öğretim programındaki kazanımlar ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra konu anlatım video içeriklerinde eksiklikler olduğu bu bakımdan birçok araştırma sonucuyla benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca EBA’da yer alan video süreleri 1-3 dakikayı geçmeyecek kadar kısadır. Bu nedenle EBA sitesine konu anlatım videosu eklenirken kazanım ve bilgi yoğunluğu dikkate alınarak videoların zengin bilgiler içermesine ve sürelerinin daha uzun olmasına dikkat edilmesi önerilmektedir.Keywords

Sosyal bilgiler, eğitim bilişim ağı, öğretim programı.Abstract

FATIH (Movement of Enhancing Opportunities and Improving Technology) Project was launched in cooperation with the Ministry of National Education and Ministry of Transportation on the date of 22.12.2010 as an innovation in the field of education in order to ensure the effective use of technology in education. EBA (Education Information Network) website, which can be easily accessed by both students and teachers and where electronic content and course materials are provided, was created within the scope of the FATIH Project. The aim of this study is to analyze the accordance of the video lectures within the scope of the 6th Grade Social Studies course on the EBA website with the learning outcomes stated in the Social Studies Curriculum and to identify the imperfections if any. In this way, it is aimed to reveal the content on the EBA website, which has become quite significant for education due to the pandemic period we live in today, add more content in the fields where imperfections are identified, and improve them. The case study, which is one of the qualitative research methods, was used in the study. The source and materials of the study consist of video lectures belonging to the 6th Grade Social Studies course content on the Education Information Network website and Social Studies Curriculum. The data were acquired through the "document review" method. The descriptive analysis method, which is a qualitative research technique, was used in data analysis. As a result of the findings obtained, it was concluded that the video lectures provided within the scope of the 6th Grade Social Studies course on the EBA website are in accordance with the learning outcomes stated in the social studies curriculum. On the other hand, it was determined that there are some imperfections in the video lecture content and the study shows similarities with many research results in this regard. In addition, the durations of the videos on the EBA website are short in a way not to exceed 1 to 3 minutes. For this reason, it is recommended to pay attention to the video lectures added to the EBA website being information-rich and longer by considering the learning outcome and information density.Keywords

Social studies, education information network, curriculum.