SPOR ÖRGÜTLERİNDE KIRIK CAMLAR TEORİSİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE THEORY OF BROKEN WINDOWS IN SPORTS ORGANIZATIONS

SPOR ÖRGÜTLERİNDE KIRIK CAMLAR TEORİSİNİN İNCELENMESİ

 
Author : Sultan YAVUZ EROĞLU  , Mustafa Can KOÇ, Erdem EROĞLU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 49
Page : 1145-1151
DOI Number: :
Cite : Sultan YAVUZ EROĞLU , Mustafa Can KOÇ, Erdem EROĞLU, (2022). SPOR ÖRGÜTLERİNDE KIRIK CAMLAR TEORİSİNİN İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 49, p. 1145-1151. Doi: 10.35826/ijoess.3167.
    


Summary

Ülke için büyük bir öneme sahip olan spor örgütleri işgörenlerinin hassasiyetle işgörmesi, olumlu davranışlarda bulunması ve sorumluluk sahibi olması ülke sağlığından ekonomisine kadar büyük katkılar sağlayacaktır. Bu çalışmada, spor örgütlerinde kırık camlar teorisinin farklı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu farklı illerdeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde random yoluyla seçilen (%28,9’u kadın, %71,1 erkek) 187 işgören oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak, işgörenlerin kişisel özelliklerine ait (yaş, cinsiyet, hizmet yılı, farklı kurumda çalışma durumu ve mezun olunan bölüm) demografik bilgi formu ile İşgörenlerin kırık camlar düzeylerinin tespiti için, Bektaş, Erkal ve Çetin (2019) tarafından geliştirilen, 2 boyutlu (bireysel, yönetsel) Örgütsel Kırık Camlar Ölçeği kullanılmıştır. Veriler çözümlenirken, verilerin analizi aşamasında analizler öncesinde verinin normal dağılıp dağılmadığı kontrol edilmiş ve Kolmogorow-Smirnov normallik testi sonucunda verinin normallik varsayımını karşıladığı belirlenmiştir. İşgörenlerin tanımlayıcı özelliklerine göre ikili karşılaştırmaların tespiti için bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, kırık camlar teorisi alt boyutlarından yönetsel faktörde Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinin dışındaki bölümlerden mezun olanlar lehine anlamlı farklılık göstermiştir. Diğer bir bulgumuz, kırık camlar teorisi alt boyutlarından yönetsel faktörde daha önce başka kurumda çalışmış olanlar lehine anlamlı farklılık göstermesidir. Ancak cinsiyet, yaş ve hizmet yılı değişkenlerine göre örgütsel kırık camlar ölçeğinin bireysel ve yönetsel alt boyutlarına ilişkin anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Sonuç olarak, spor örgütlerini diğer örgütlerden ayrılan en önemli özelliğinin dinamik yapıda olan insan faktörünün olmasıdır. Dolayısıyla bu dinamik yapı, işgörenlerin bu alana hizmet edecek uzman kişilerden oluşmasıyla daha güçlü bir yapıya dönüşecektir.Keywords

Spor, spor örgütleri, kırık camlar teorisi Abstract

The fact that the employees of sports organizations, which are of great importance for the country, work with sensitivity, behave positively and have responsibility will make great contributions to the country's health and economy. In this study, it is aimed to determine whether the theory of broken windows in sports organizations differs according to different variables. The study group of the research consists of 187 employees (28.9% female, 71.1% male) randomly selected from the Provincial Directorates of Youth Services and Sports in different provinces. As data collection tools, a demographic information form belonging to the personal characteristics of the employees (age, gender, years of service, working status in a different institution and the department graduated) and a 2-dimensional study developed by Bektaş, Erkal and Çetin (2019) were used to determine the broken windows levels of the employees. (individual, managerial) Organizational Broken Windows Scale was used. While analyzing the data, it was checked whether the data were normally distributed before the analysis, and it was determined that the data met the normality assumption as a result of the Kolmogorow-Smirnov normality test. Independent sample t-test was used to determine the pairwise comparisons according to the descriptive characteristics of the employees. The results of the research showed a significant difference in the managerial factor, one of the broken windows theory sub-dimensions, in favor of those who graduated from departments other than Physical Education and Sports departments. Another finding of ours is that there is a significant difference in the managerial factor, which is one of the sub-dimensions of the theory of broken windows, in favor of those who have worked in another institution before. However, no significant difference was found regarding the individual and managerial sub-dimensions of the organizational broken windows scale according to the variables of gender, age and years of service. As a result, the most important feature that distinguishes sports organizations from other organizations is that they have a dynamic human factor. Therefore, this dynamic structure will turn into a stronger structure when the employees consist of experts who will serve in this field.

 

 Keywords

 Sport, sport organizations, broken windows theory