SAĞLIK SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN HİTİTLERDE SAĞLIK İLİŞKİLERİ

HEALTH RELATIONS AT THE HITTITES IN TERMS OF HEALTH SOCIOLOGY

SAĞLIK SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN HİTİTLERDE SAĞLIK İLİŞKİLERİ

 
Author : Ensar YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1630-1641
DOI Number: :
Cite : Ensar YILMAZ , (2022). SAĞLIK SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN HİTİTLERDE SAĞLIK İLİŞKİLERİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1630-1641. Doi: 10.35826/ijoess.3159.
    


Summary

Modern tıbbın bugünkü seviyeye ulaşmasında insanlığın elde ettiği tarihsel birikime, elbette ki tüm uygarlıklar gibi Hititler de katkı sağlamış, Mısır ve Mezopotamya kültürlerini Anadolu’ya taşımasıyla da kültürler arası bir köprü vazifesi görmüştür. Sağlık ilişkileri toplumların bulundukları coğrafya, ekonomik ilişkiler ve kültürel birikimlerden etkilenerek yapısallaşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Hititler’in ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayanmakla birlikte, savaş ganimetlerinin de ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Ayrıca din ve inanç dünyasının sağlık ilişkileri üzerindeki etkisinin ne olduğu ve bu etkinin nasıl yapılar ürettiği de önem kazanmaktadır. Birçok çivi yazılı tablet Hitit tarihi ve kültürü hakkında bize bilgi vermektedir. Bu tabletler Hititler’in başkenti Hattuşaş’ta (Boğazköy) ele geçmiştir. Tabletler dinsel ve büyü ile ilgili tedavileri içeren metinlerin yanı sıra yalnızca bilimsel tedavileri içeren tıpla ilgili metinler de önemli bir yer tutmaktadır. Hititler’de çeşitli hastalıklar için uygulanan tedavi yöntemlerinin ve sağlık ilişkilerinin temelde iki temel izlek üzerinden yapılandığını söylemek mümkündür: droglar kullanılarak yapılan tedavi; dinsel ve büyü-majik ritüellerle yapılan tedavi. Toplumsal rol ve statü açsından hekim; kâhinler, hancılar ve fırıncılar ile aynı sınıfa alınmıştır. Aslında bu sınıflandırma hiç de tuhaf değildir ve bu da bize hekimin sadece sarayda görevli bir devlet memuru değil aynı zamanda saray dışındaki hekimlik hizmeti nedeniyle elde ettiği gelirle yaşayan bir kişi olduğunu da göstermektedir.Keywords

Hititler, sağlık, hastalıklar, hekimlerAbstract

Hittites, like all civilizations, contributed to the historical accumulation achieved by mankind in reaching the current level of modern medicine, and also served as a bridge between cultures by carrying the cultures of Egypt and Mesopotamia to Anatolia. Health relationships are formed by being influenced by the geography in which societies are located, economic relations and cultural accumulations. When considered from this point of view, in addition to the fact that the economy of Hittites relied on agriculture and husbandry, the spoils of war were also very significant in their economy. It also becomes important what the impact of the world of religion and faith on health relations is and what structures this effect produces. Many cuneiform script which informs us on Hittite history and culture was found in Hattusa, the capital of Hittites. Among these cuneiforms, together with texts related to religious, magical and scientific treatments, there are also important texts containing information about scientific medicine. It is possible to say that in Hittites, the treatment methods and health relations applied for various diseases were mainly based on two main paths, as: The treatment with drugs and the treatment with religious and magical rituals. In terms of social role and status, the physician was in the same class as oracles, innkeepers and bakers. In fact, this classification is not bizarre at all, and that shows us that the physicians are not just government officers working at the palace but also persons who live on the income s/he receives due to his/her medical services outside the palace.Keywords

Hittites, health, diseases, physicians