GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEZ BEBEK, KORKULUK VE KUKLA ÇİZİMLERİ ÜZERİNDEN YARATICILIK FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF CREATIVITY AWARENESS OF VISUAL ARTS TEACHERS THROUGH DRAWING OF BABY, SCARECROW AND PUPPET

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEZ BEBEK, KORKULUK VE KUKLA ÇİZİMLERİ ÜZERİNDEN YARATICILIK FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

 
Author : Nalan OKAN AKIN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 49
Page : 1092-1109
DOI Number: :
Cite : Nalan OKAN AKIN , (2022). GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ BEZ BEBEK, KORKULUK VE KUKLA ÇİZİMLERİ ÜZERİNDEN YARATICILIK FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 49, p. 1092-1109. Doi: 10.35826/ijoess.3158.
    


Summary

Görsel sanatlar eğitimi sadece beceri kazandıran bir ders değildir. Yaratıcılığı geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Yaratıcılık sadece sanat alanında değil tüm alanlarda kullanılan bir kavramdır. Ancak yaratıcılık her alanda olsa da asıl olarak görsel sanat dersleri aracılığıyla geliştirilmektedir. Bu araştırmada; görsel sanatlar alanına özgü yaratıcı uygulama örneklerine yer verilmektedir. Görsel sanatlar eğitimi alan öğrencilerde farklı uygulamalarla yaratıcılıkla ilgili farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır. Çalışma grubunu Giresun Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği 2.sınıf öğrencilerden 10 kişi oluşturmaktadır. Araştırma yaratıcılık ile ilgili farkındalık sağlamayı amaçlayan bir eylem araştırmasıdır. Çalışma grubu ile gerçekleştirilen 2 haftalık karşılaştırmalı bir uygulamadır. Araştırma tek grup ile yürütülmüştür. Konu olarak “Bezbebek, Korkuluk ve Kukla” kavramları ele alınmıştır. Bezbebek, korkuluk ve kukla ilk yapılış amaçları ya da ortaya çıkışları farklı olsa da zaman içinde sanatsal ürünlere de konu olmakta ya da doğrudan sanat ürünleri olarak ele alınmaktadır. Birbirine benzediği kadar farklı özellikleri de olan el yapımı ürünlerdir. Bu benzer ve farklı yanlarının yaratıcılığı ortaya çıkarmada etken olacağı düşünülerek araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri yaratıcılıkla ile ilgili bilgilendirmeler öncesinde ve sonrasında oluşturulan “Bezbebek, Korkuluk Ve Kukla Formu” na ait çizim ve karşılaştırma ifadeleri yer alan öğrenci ödevlerinden oluşmaktadır. Veriler içerik ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmada görsel sanatlar eğitimi alan öğretmen adaylarının ilk ve son çizimleri ve bu çizimlere ait ifadeleri bulguları oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda “Bezbebek, Korkuluk ve Kukla” konusu ele alınan uygulamada yaratıcılıkları ile ilgili farkındalık sağladığı ortaya çıkmıştır.Keywords

yaratıcılık, bez bebek, korkuluk, kukla, estetikAbstract

Visual arts education is not just a skill-building course. It plays an important role in developing creativity. Creativity is a concept used not only in the field of art but also in all fields. However, although creativity is in every field, it is mainly developed through visual art lessons. In this study; Creative application examples specific to the field of visual arts are included. It is aimed to raise awareness about creativity with different applications in students who receive visual arts education. The study group consists of 10 students from Giresun University Art Teaching Department, 2nd year students. Research is an action research that aims to raise awareness about creativity. It is a 2-week comparative application carried out with the study group. The research was carried out with a single group. As a subject, the concepts of "Rag Doll, Scarecrow and Puppet" were discussed. Although rag dolls, scarecrows and puppets have different initial purposes or origins, they are also the subject of artistic products over time or are directly handled as art products. They are handmade products with different features as well as similar to each other. The research was carried out with the thought that these similar and different aspects will be effective in revealing creativity. The research data consists of student assignments with drawing and comparison expressions of the "Rag Doll, Scarecrow and Puppet Form" created before and after the information about creativity. The data were analyzed as content and descriptive. In the research, the first and last drawings of the pre-service teachers receiving visual arts education and the expressions of these drawings constitute the findings. As a result of the research, it was revealed that the subject of "Rag Dolls, Scarecrows and Puppets" provided awareness about their creativity in the application.Keywords

Creativity, doll, scarecrow, puppet, aesthetic