KAVRAM HARİTASI YÖNTEMİ İLE SANAT İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN SINIFLANDIRILMASI

CLASSIFICATION OF ART-RELATED CONCEPTS BY THE CONCEPTUAL MAP METHOD

KAVRAM HARİTASI YÖNTEMİ İLE SANAT İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN SINIFLANDIRILMASI

 
Author : Nalan OKAN AKIN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1430-1444
DOI Number: :
Cite : Nalan OKAN AKIN , (2022). KAVRAM HARİTASI YÖNTEMİ İLE SANAT İLE İLGİLİ KAVRAMLARIN SINIFLANDIRILMASI. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1430-1444. Doi: 10.35826/ijoess.3157.
    


Summary

Kavram haritaları birçok bilim alanında kullanılan alternatif bir öğretim tekniğidir. Bilinen kavramlar ile yeni öğrenilen kavramların ilişkilendirilerek öğrenilmesine yardımcı olmaktadır. Çoğu alanda olduğu şekliyle görsel sanatlar eğitimi alanı için de alana özgü kavramların öğrenilmesi önem arz etmektedir. Bu araştırma; görsel sanatlar alanındaki temel kavramların, kavram haritası tekniği ile öğrenilmesinin öğrencilerde etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla kasıtlı (amaçlı) örneklem olarak seçilen,  Giresun Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında okuyan 2. sınıf öğrencilerinden (görsel sanatlar öğretmen adayı) 20 kişi ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması modeli kullanılmıştır. Araştırma üç aşamada uygulanan etkinlik ve yapılan bu etkinliklerin değerlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Etkinliklerde Görsel Sanatlar ile ilgili 160 kavram kullanılmıştır. Bu kavramlar, örümcek ağı, balık kılçığı, sınıflama, olaylar zinciri kavram haritalarından birisi seçilerek öğrenciler tarafından düzenlenmiştir. Araştırma verileri kavram haritası değerlendirme formlarından oluşmaktadır. Formların cevaplarından elde edilen veriler içerik analizi ile kodlama yapılarak bulgular oluşturulmuştur. Araştırma bulgularına göre; öğretmen adaylarının alanları, kavram haritası tekniği ve kendisi ile ilgili kazanımlar sağladığı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak kavram haritası tekniği görsel sanatlarla ilgili kavramların öğretmen adaylarının öğrenmesi açısından katkı sağlayan bir deneyim olmuştur. Kavram haritası tekniği ve buna benzer farklı tekniklerin görsel sanatlar alanının kuramsal alanlarının öğretilmesinde kullanılan farklı araştırmalar yapılması önerileri getirilmiştir.Keywords

Kavram haritası, görsel sanatlar, sanat eğitimiAbstract

Concept maps are an alternative teaching technique used in many fields of science. It helps to learn by associating known concepts with newly learned concepts. As in most fields, it is important to learn the concepts specific to the field for the field of visual arts education. This research; It aims to reveal the effect of learning the basic concepts in the field of visual arts with the concept map technique on students. For this purpose, the research was carried out with 20 2nd year students (candidate visual arts teacher) studying at Giresun University, Department of Painting Education, who were selected as a deliberate (purposeful) sample. In the study, the action research model, one of the qualitative research methods, was used. The research was carried out in the form of the activity applied in three stages and the evaluation of these activities. 160 concepts related to Visual Arts were used in the activities. These concepts were arranged by the students by choosing one of the concept maps of spider web, fishbone, classification, chain of events. Research data consists of concept map evaluation forms. Findings were created by coding the data obtained from the answers of the forms with content analysis. According to the research findings; It was revealed that pre-service teachers provided gains about their fields, concept map technique and themselves. As a result, the concept map technique has been an experience that contributes to the learning of the concepts related to visual arts by pre-service teachers. It has been suggested to conduct different researches used in teaching the theoretical fields of the visual arts field of concept map technique and different techniques such as this.Keywords

Concept map, visual arts, art education