AŞIRI TURİZM VE TURİZM KARŞITLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ÇEŞME ÖRNEĞİ

AN ASSESSMENT ON OVER TOURISM AND ANTI-TOURISM: THE CASE OF ÇEŞME

AŞIRI TURİZM VE TURİZM KARŞITLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ÇEŞME ÖRNEĞİ

 
Author : İsmail Bilgiçli  , Recep YILDIRGAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 48
Page : 566-586
DOI Number: :
Cite : İsmail Bilgiçli , Recep YILDIRGAN, (2022). AŞIRI TURİZM VE TURİZM KARŞITLIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ÇEŞME ÖRNEĞİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 48, p. 566-586. Doi: 10.35826/ijoess.3147.
    


Summary

Turizmin gelişmesi doğal ve kültürel ortamlarda oluşmakla birlikte, bu ortamların aşırı turizm kullanımlarından olumsuz etkilenmesi sosyal yaşam ve çevreyle ilgili temellere baskılar uygulayarak sorunlar oluşmasına neden olmaktadır. Dünyada turizmin sürekli artma eğiliminde olması aşırı turizmden etkilenen varış yerlerinin yaşadığı sorunlar, diğer turizm mahallerinin aynı sorunlarla karşılaşmaması için tedbirlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Turizm karşıtlığı son yıllarda dünyanın önemli turistik varış yerlerinde etkili olmaktadır. Aşırı turizm kavramı akademide ve medyada en çok tartışılan konular arasındadır. Turizmin yoğunlaştığı varış yerlerinde sosyal taşıma kapasitelerinin aşılması neticesinde alanların kullanımlarında çatışmalar oluşmaktadır. Yoğun turizm hareketleri geçmişten günümüze aşırı turizm kavramının gelişmesine neden olmaktadır. Bu çalışma tüm özellikleriyle bir bütün olarak Çeşme ilçesine odaklanarak taşıma kapasitesi, farklı turizm biçimlerinin algılanması, değerlendirilmesi ve yerleşik halkın yaşamı üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışmanın amacı seyahat hakkı ile yerel halkın hakları arasındaki sorunların tespit edilmesidir. Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren temsil gücüne sahip yerel halk ve işletme temsilcilerinden oluşan sekiz katılımcı ile yüz yüze görüşülerek veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler Maxqda veri analiz paket programı ile yorumlandığında aşırı turizm göstergelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler olarak yoğunlaştığı belirlenmiştir. Sonuç olarak; katılımcılar turizmin önemi konusunda tam bir fikir birliği ile sıra dışı turizm hareketleri ve yoğunluğunun oluşmadığını ifade etmişlerdir. Turizm hareketlerinin coğrafi olarak belirli alanlarda yoğunlaşarak dengesizlik göstermesiyle sorunların oluşabileceği belirtilmiştir. Bulgular aşırı turizm karşıtlığı konusunda fikir vermekle birlikte, katılımcıların beklentilerinin ekonomik, sosyal ve çevresel olarak daha dayanıklı turizm sistemleri kurularak aşırı turizm konusundaki çatışmaların oluşmadan ele alınması ve çözülmesi yönündedir.Keywords

Over tourism, anti-tourism, ÇeşmeAbstract

Although the development of tourism occurs in natural and cultural environments, the negative effects of these environments from excessive tourism use cause problems by putting pressure on the foundations of social life and the environment. The fact that tourism tends to increase constantly in the world necessitates taking measures to prevent the problems experienced by destinations affected by excessive tourism and other tourism areas not to encounter the same problems. Anti-tourism has been rife in the world's major tourist destinations in recent years. The concept of extreme tourism is among the most discussed topics in academia and in the media. As a result of exceeding the social carrying capacities in the destinations where tourism is concentrated, conflicts occur in the use of the areas. Intense tourism movements cause the development of the concept of extreme tourism from the past to the present. This study focuses on Çeşme district as a whole with all its features and examines the carrying capacity, the perception and evaluation of different forms of tourism and their effects on the life of the inhabitants. The aim of the study is to determine the problems between the right to travel and the rights of local people. Data were collected by face-to-face interviews with eight participants, consisting of representatives of local people and businesses operating in Çeşme district. When the data obtained were interpreted with the maxqda data analysis package program, it was determined that the indicators of excessive tourism were concentrated as economic, social and environmental factors. As a result; The participants stated that there was no extraordinary tourism activity and intensity with a complete consensus on the importance of tourism. It has been stated that problems may occur when tourism movements are geographically concentrated in certain areas and show imbalance. While the findings give an idea about the opposition to excessive tourism, the expectations of the participants are to deal with and resolve the conflicts on excessive tourism before they occur, by establishing economically, socially and environmentally more durable tourism systems.Keywords

Aşırı turizm, turizm karşıtlığı, Çeşme