ÖĞRETMENLERİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

EXAMINATION OF TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS VALUES EDUCATION

ÖĞRETMENLERİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

 
Author : Eyüp Bozkurt  , Mahir AVCI  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 50
Page : 1187-1212
DOI Number: :
Cite : Eyüp Bozkurt , Mahir AVCI, (2022). ÖĞRETMENLERİN DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 50, p. 1187-1212. Doi: 10.35826/ijoess.3126.
    


Summary

Araştırmada, öğretmenlerin değerler eğitimine yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Karma araştırma desenlerinden de açıklayıcı ardışık desen kullanılmıştır. Araştırmada önce nicel veriler toplanmış ardından nitel veriler toplanmıştır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Elazığ ilinde görev yapan 8524 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel basamağındaki örneklemini, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Elazığ ilinde görev yapan 273 sınıf öğretmeni ve 252 branş öğretmeni olmak üzere toplam 525 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın nitel basamağındaki örneklemini ise bu öğretmenler arasından belirlenen 30 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada öncelikle “Değerler Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği (DETÖ)” uygulanmıştır. Araştırmanın nitel kısmında ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin nicel analizinde; frekans, yüzde dağılımları, standart hata, ortalama, standart sapma, çarpıklık, basıklık değerleri, güvenirlik, bağımsız gruplar t testi ve tek faktörlü ANOVA kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler istatistik paketi olan SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Görüşme verilerinin analizinde ise içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; yaş, mesleki branş, mesleki kıdem ve okul türü değişkenine göre öğretmenlerin değerler eğitimine yönelik tutumlarında anlamlı bir farklılık olmadığı, cinsiyet değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Nitel bölümde öğretmenlerin verdikleri cevaplar altı konu başlığı altında toplanmış; kültür, inanç, sevgi, saygı, toplumsal kural, yaşanmışlık, hoşgörü, aile, rol model gibi çeşitli kodlara dönüştürülmüş ve araştırma bulguları sonunda önerilerde bulunulmuştur.Keywords

Değer, değerler eğitimi, tutum, sınıf öğretmeni, branş öğretmeniAbstract

In research, it is aimed to examination of teachers' attitudes towards values education. The mixed research method was used in the research. Descriptive sequential design was used from the mixed research designs. İn the research, first quantitative data were collected and then qualitative data were collected. The universe of the research is 8524 teachers working in Elazig in the academic year 2019-2020. The sample of the research in the quantitative level was composed of 525 teachers, 273 classroom teachers and 252 branch teachers who worked in Elazig province in 2019-2020 academic year. The sample of the research in the qualitative level was composed of 30 teachers determined among these teachers. In the research, firstly, "attitude scale towards values education" was applied. In the qualitative part of the research, a semistructured interview form was used. In the quantitative analysis of the data; frequency, percentage distributions, standard error, mean, standard deviation, skewness, kurtosis values, reliability, independent groups t test and Single factor Anova were used. The data obtained from the research were analyzed with the statistical package SPSS 22.0. In the analysis of the interview data, content analysis was made. According to the findings of the research; There is no significant difference in teachers' attitudes towards values education according to age, professional branch, professional seniority and school type variable, ıt was determined that there was a significant difference according to the gender variable. In the qualitative part, the answers given by the teachers were gathered under six topics; culture, belief, love, respect, social rula, experience, tolerance, family, role model were transformed into various codes and suggestions were made at the end of the research findings.Keywords

Value, values education, attitude, class teacher, branch teacher.